Kaip atrasti muzikos kūrinio prasmę?

1

Įvadas

Pamoka prasideda pokalbiu, kurio tikslas yra išsiaiškinti, kas jaunuoliams yra (atrodo) prasminga. Mokytojas, moderuodamas pokalbį, nukreipia jį link muzikos prasmės.

 • Ar muzika turi prasmę?
 • Kokia yra muzikos prasmė?

Pokalbio metu turėtų išsigryninti trys teiginiai apie muzikos prasmingumą, kuriuos mokiniai ir mokytojas užfiksuoja raštu.

2

Pirmoji muzikos klausymosi užduotis

Išklausykite nurodytus kūrinius, padiskutuokite ir įvertinkite, kuris kūrinys jums pasirodė prasmingiausias. Savo nuomonę pagrįskite 1–3 argumentais.

Jei klasėje yra galimybė kiekvienam mokiniui dirbti prie kompiuterio, tuomet kiekvienas mokinys individualiai (arba poromis) klausosi nurodytų muzikos kūrinių.

Jei klasėje nėra pakankamai kompiuterių, tuomet muzikos klausymosi užduotis atliekama bendrai.

Mokiniai pastebėjimus fiksuoja individualiai, vėliau aptaria porose ar grupelėse ir suformuluoja argumentus.

Individualizavimas ir diferencijavimas

Nors užduotis bendra visiems mokiniams, jos atlikimas priklausys nuo kiekvieno mokinio individualaus pasirengimo, t.y., kiekvienas mokinys turės galimybę pareikšti savo nuomonę ir praplėsti patirtį diskutuodamas su kitais mokiniais grupėje.

Užduoties aptarimas

Kai visos grupelės pristato savo argumentus, išrenkamas prasmingiausias, mokinių nuomone, muzikos kūrinys, ir išrenkami prasmę kuriantys kūrinio raiškos elementai. Juos mokytojas užfiksuoja raštu ir demonstruoja sąrašą interaktyvioje lentoje. Taigi šios mokymosi veiklos rezultatas yra išsiaiškinti kūrinio prasmę kuriantys elementai.

3

Informacijos rinkimas ir sisteminimas

Grupėse išanalizuokite nurodytą informaciją ir apibendrinkite ją išskirdami bent 2 muzikos prasmingumo požymius, prasmę kuriančius elementus.

 • „Muzika – gražu ar prasminga?“ „Prasmė ir charakteris“. Arvydas Girdzijauskas (2014). Muzika. Kūrybinės užduotys XI–XII klasei. Anapus triukšmo. Kaunas: Šviesa, p. 8–9
 • „Duonos ir žaidimų“ ir „Paslaptys ir atradimai“. Arvydas Girdzijauskas (2014). Muzika. Kūrybinės užduotys XI–XII klasei. Anapus triukšmo. Kaunas: Šviesa, p. 10–11

Pastaba. Skaitoma tik medžiaga, pavadinta „Faktai“.

4

Informacijos pristatymas ir apibendrinimas

Pristatykite išskirtus muzikos prasmingumo požymius. Užsirašykite visus muzikos prasmingumo požymius.

Palyginkite pamokos pradžioje po muzikos klausymosi užduoties išskirtus prasmingumo požymius, iš literatūros apibendrintą muzikos prasmingumo aprašą ir muzikologo Andre Ammeler mintis:

Aišku, kad muzikinė kalba, kokia ji bebūtų (garsas ar triukšmas, melodija ar ritmas) pati savaime nieko nesako – pagrindinė mintis suvokiama tik tokiu pavidalu, kokį savo nuožiūra susikuria klausytojas. Dažnai tai nuotaika, atmosfera, netgi žmogiškųjų jausmų parodija, bet tai niekada nebus aiškus, absoliutus atvaizdas, žymintis visapusišką meno suvokimą. Todėl kiekvienas savo protinių galimybių ribose aiškinasi akivaizdžius ar paslėptus kompozitoriaus sumanymus.

Apibrėžkite, kas būdinga prasmingam muzikos kūriniui.

5

Antroji muziko klausymosi užduotis

Išklausykite ištraukas. Užpildykite lentelę, kurią pakoreguokite pagal mokytojo nurodymus. Užpildę išsiųskite mokytojui.

L. van Bethovenas „Odė džiaugsmui“ L. van Bethovenas „Odė džiaugsmui“
Pink Floyd „Dar viena plyta sienoje“ Pink Floyd „Dar viena plyta sienoje“

Šią užduotį mokiniai turi atlikti individualiai prie asmeninių kompiuterių.

Aukštesnysis lygis

Sėkmingai atliktoje užduotyje turi būti aprašyta abiejų kūrinių sukūrimo istorija ir turinys.

 • Kokia tekstų pagrindinė mintis?
 • Kaip literatūrinis tekstas dera su muzikiniu tekstu?
 • Kaip teksto prasmę sustiprina/susilpnina muzikos išraiškos priemonės?
 • Kokiomis priemonėmis kuriama muzikinė prasmė – apibūdinta melodija, ritmika, harmonija, tembrai?

Pagrindinis lygis

Atliktoje užduotyje turi būti aprašyta abiejų kūrinių sukūrimo istorija ir siužetas (idėja). Atsakymuose turi būti tinkamai vartojamos muzikinės sąvokos.

Patenkinamas lygis

Savais žodžiais atpasakotas abiejų kūrinių siužetas, daromi elementarūs apibendrinimai.

Mokytojas interaktyvioje lentoje demonstruoja pakoreguotą lentelę.

6

Savarankiško darbo užduotis

Apmąstykite savo santykį su muzika. Mintis užrašykite lentelėje, papildę ją dar viena eilute, kurioje atsakysite į klausimą „Kokia muzika man yra prasminga?“ ir išsiųskite mokytojui.

Aukštesnysis lygis

Mokiniai atsako į visus lentelės klausimus.

Pagrindinis lygis

Mokiniai atsako į klausimus:

 • Kokia muzika jus labiausiai erzina?
 • Kokia muzika padeda susikaupti?
 • Kokia muzika jums pakelia nuotaiką?
 • Kokia muzika jus atpalaiduoja?

Patenkinamas lygis

Mokiniai atsako į klausimus:

 • Kokia muzika jums pakelia nuotaiką?
 • Kokia muzika jus atpalaiduoja?

7

Vertinimas

Diskusijos ir užduočių pristatymo metu mokytojas ir kiti mokiniai komentuoja atliktą darbą vertinamaisiais komentarais, kuriuose nurodoma, kas atlikta gerai, ir ką dar reikėtų patobulinti.

Šioje pamokoje atliktų užduočių įvertinimai turėtų sudaryti sutartinę kaupiamojo balo dalį, kiekvienai užduočiai skiriant atitinkamą taškų skaičių. Užduoties svorį lemia pamokos tikslas. Pateikiame kaupiamojo vertinimo pavyzdį.

Užduotis Taškai
1 muzikos klausymosi užduotis 0–4
Informacijos rinkimo užduotis 0–4
Informacijos pristatymo užduotis 0–2
2 muzikos klausymosi užduotis 0–2
Savarankiška užduotis 0–6
Iš viso 0–18

Įvertinus mokinių atliktas užduotis pagal surinktą taškų skaičių, paaiškėja kiekvieno mokinio pasiekimų lygis. Taškų ir lygio atitiktis matyti lentelėje.

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis
4–8 9–13 14–18

8

Apibendrinimas

Žaibo apklausos būdu kiekvienas mokinys pasako po mintį, koks muzikos kūrinys yra prasmingas. Iš šių pasakymų mokytojas, naudodamasis interaktyviu įrankiu, parengia minčių žemėlapį, kurį išsiunčia visiems klasės mokiniams. Galima minčių žemėlapį nusipiešti ant didelio formato popieriaus lapo.