Mitinio pasaulėvaizdžio raiška lietuvių tautosakoje

1

Dėstomosios dalies turinys

Mokiniai ieškos būdų susieti įvairių tautosakos tekstų esmines detales, papildyti jas mitologijos tyrinėjimų fragmentais. Pasaulio medžio vaizdinys, žmogaus ir medžio paralelės raiška, nesibaigiančio gamtos ir gyvybės ciklo vaizdavimas būdingas visoms liaudies kultūros sritims. Pamokoje bus ieškoma tų „bendrųjų vietų“, kurios padėtų sujungti atskiras detales į visumą.

2

Darbas grupėmis

Savarankiško darbo užduotys mokiniams.

Dirbama 4 grupėmis, kurių kiekviena atstovauja vis kitokiai liaudies kultūros sričiai:

a

pasakojimų

b

dainavimų

c

vaizduojamojo meno

d

mokslinių tyrinėjimų

Kiekviena grupė diskusijos metu turi atrinkti 4–5 ryškiausius simbolius ir pasirengti juos pristatyti, iliustruoti analizuotais tekstais.

A grupė

Aukštesnysis lygis
Patenkinamas lygis

Šaltiniai:

B grupė

Pagrindinis lygis

Šaltiniai:

Patenkinamas lygis

Šaltiniai:

C grupė

Aukštesnysis lygis

Šaltiniai:

  • Verpimo, audimo, skalbimo įrankiai
  • Paieškos sistemose (pvz., Google) raskite lietuvių tautodailės kūrinių liaudies simbolikos temomis. Paieškos sistemose ir „crowdsourcing“ tinkluose (pvz., Google, Vikipedija) raskite lietuvių dailininkų (pvz., P. Repšio, M. Vilučio, S. Eidrigevičiaus, M. Jonučio ir kt.) kūrinių liaudies simbolikos temomis.

Pagrindinis lygis

Šaltiniai:

Patenkinamas lygis

D grupė

Aukštesnysis lygis

Šaltiniai:

Pagrindinis lygis
Patenkinamas lygis

Šaltiniai:

3

Darbo pristatymas ir aptarimas

Pamokos pabaigoje iš pateiktų simbolių bus dėliojamas (greičiausiai, piešiamas) simbolinis lietuviškas peizažas (1 variantas) arba tą peizažą ant plakato nusipieš kiekviena grupė, o po pristatymo jis bus „perpiešiamas“, papildžius iš kitų išgirsta informacija (2 variantas).

Nedalyvavusieji atskirų grupių darbe išvadas užsirašo į sąsiuvinius.

4

Namų darbai

Remdamiesi pamokoje įgyta informacija parašykite išvadinį apibendrinamąjį tekstą (apie 250 žodžių rišlaus teksto).

Aukštesnysis lygis

„Medžio vaizdinys lietuvių žodinėje ir vaizduojamojoje tradicijoje“.

Papildomai remkitės SMP užduotyje (6 užduotis) esančiomis nuorodomis.

Pagrindinis lygis

„Medžio vaizdinys lietuvių žodinėje ir vaizduojamojoje tradicijoje“.

Patenkinamas lygis

„Medis ir jo vaidmuo lietuvių tautosakoje“.

Papildomos užduotys

Palyginkite medžio vaidmenį tradicinėje ir šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje (pvz., Džordana Butkutė, Aistė Smilgevičiūtė ir Skylė, RASA SERRA), palyginimą užrašykite tinklaraščio straipsnio forma (laisvo stiliaus esė).

5

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Grupės raštu pasiūlo argumentuotus grupės narių darbo įvertinimus. Skaitomas išvadas komentuoja ir vertina kitų grupių nariai. Mokytojas, atsižvelgęs į vertinimus, siūlo galutinį pažymį. Gali būti įvertinami ne visi mokiniai.

Namų darbai vertinami pažymiu pagal ugdymo procesui skirtas rašinio vertinimo normas. Papildomos užduotys vertinamos atskiru pažymiu.

6

Apibendrinimas

Apibendrinamoji pamoka iš tautosakos leidžia susieti ankstesnėse pamokose nagrinėtus ir akademiškai apibrėžtus tautosakos aspektus į vieną laisvesnio stiliaus visumą. Darbas su įvairiais šaltiniais ir skirtingo pobūdžio medžiaga ugdo mokinių kūrybiškumą, lavina estetinį skonį, moko kritiškai mąstyti, paruošia kontekstą tolimesniam kultūros bei literatūros tyrinėjimui.