A. Baranausko asmenybė ir veikla XIX a. kultūros kontekste

1

Dėstomosios dalies turinys

A. Baranauskas – bene kontraversiškiausiai vertinama XIX a. asmenybė. A. Baranausko kūryba didžiąja dalimi nulėmė kultūrinio tautinio atgimimo pobūdį, mokslinė veikla pagreitino kalbos tyrimų raidą, susirašinėjimas su H. Vėberiu ir kitais mokslininkais reprezentavo lietuvių kultūrą tarptautiniame kontekste, tačiau iš daugelio liudijimų žinome, jog tautiniam sąjūdžiui poetas nepritarė ir jo nerėmė, būdamas Seinų vyskupu kalbėjo tik lenkiškai.

Devintoje klasėje analizavome A. Baranausko jaunystės dienoraštį, išsiaiškinome, kokių moralinių nuostatų laikėsi aštuoniolikmetis jaunuolis, kokius sau kėlė tikslus, kokių turėjo ambicijų.

Kaip aprėpti ir įvertinti kelią nuo temperamentingo romantinio polėkio iki santūrios dvasininko pozicijos? Pamokoje panagrinėsime įvairių A. Baranausko gyvenimo tarpsnių tekstus, iš jų bandysime išsiaiškinti, kiek poeto pozicija, požiūris į save patį kito, kas liko pastovaus ir pan. Analizuodami remsimės kitų kultūrai reikšmingų asmenybių požiūriais bei tekstais.

2

Pirmas darbas grupėmis

Savarankiško darbo užduotys

Aukštesnysis lygis

Perskaitykite P. Subačiaus straipsnį ir atsakykite į klausimą, kokią mįslę istorijai užmena V-oji „Kelionės Petaburkan“ dalis. Pasirenkite pristatyti mokslinę problemą ir mokslininko požiūrį keletu teiginių.

Pagrindinis lygis

A. Baranauskas tiesiogiai nedalyvavo XIX a. šviesuolių sambūriuose bei bendrijose, tačiau jo kūryba atitiko laiko dvasią ir ją formavo. Susipažinkite su SMP užduotimi (5 užduotis). Grupėse aptarkite atsakymus į klausimus. Išvadas užsirašykite.

Patenkinamas lygis

Padiskutavę grupėje pagal pateiktus klausimus (3 užduotis), pasirenkite pristatyti tautos istorijos temą giesmėje „Dainu dainelę“. Pristatymą užsirašykite 3–4 teiginiais.

3

Antras darbas grupėmis

Perskaitykite žymaus prancūzų kalbotyrininko Jano Bodueno de Kurtenė prisiminimus apie A. Baranauską. Padiskutuokite grupėse ir atsakykite į klausimus.

Aukštesnysis lygis

Kaip prisiminimų autorius pristato A. Baranausko darbo ir gyvenimo kontekstą, iliustruoja istorines ir politines sąlygas, kaip vertina jo indėlį į mokslą, charakterizuoja jo asmenybę?

Pagrindinis lygis

Kaip J. B.d.K. vertina A. Baranausko indėlį į kalbotyros mokslą, ką laiko reikšmingais pasiekimais, dėl ko stebisi, kuo žavisi?

Patenkinamas lygis

Kokiais būdais A. Baranauskas tyrinėjo lietuvių kalbą ir ką šioje srityje nuveikė? Ką tai davė lietuvių kalbotyrai?

4

Išvadų skaitymas ir komentavimas

Nedalyvavusieji atskirų grupių darbe išvadas užsirašo į sąsiuvinius.

5

Namų darbai

Naudodamiesi įgytomis žiniomis parašykite apibendrinimą (apie 250 žodžių rišlaus teksto).

Aukštesnysis lygis

Požiūris į A. Baranausko vaidmenį kultūroje iš šių dienų perspektyvos: kuo jis reikšmingas ir įdomus.

Papildomai perskaitykite poeto S. Gedos ir rašytojo S. Šaltenio straipsnius.

Pagrindinis lygis

Dėl ko A. Baranauskas laikomas prieštaringa asmenybe ir kokia jo veiklos vertė šiandien?

Papildomai perskaitykite poeto S. Gedos straipsnį.

Patenkinamas lygis

Kuo įdomi A. Baranausko asmenybė, ir kuo vertinga jo kūryba?

Papildomos užduotys

Naudodamiesi įgyta informacija, papildykite Vikipedijos straipsnį arba angliškos Vikipedijos straipsnį.

6

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Grupės raštu pasiūlo argumentuotus grupės narių darbo įvertinimus. Skaitomas išvadas komentuoja ir vertina kitų grupių nariai. Mokytojas, atsižvelgęs į vertinimus, siūlo galutinį pažymį. Gali būti įvertinami ne visi mokiniai.

Namų darbai vertinami pažymiu pagal ugdymo procesui skirtas rašinio vertinimo normas. Papildomos užduotys vertinamos atskiru pažymiu.

7

Apibendrinimas

Apibendrinamoji pamoka iš A. Baranausko veiklos leidžia susieti ankstesnėse pamokose nagrinėtus poeto kūrybos aspektus su platesniu kultūriniu kontekstu, atsakyti į poemos analizės metu kilusius ir neatsakytus klausimus, be to, paruošia kontekstą tolimesniam XIX a. kultūros bei literatūros tyrinėjimui.