Bendravimo etiketas

1

Motyvuojantis įvadas

Siekiant sudominti moksleivius bendravimo etiketu ir paskatinti juos siekti daugiau žinių, galima paklausti, ar jiems yra tekę patiems susidurti su tarpkultūrinio bendravimo problemomis (pasijusti nejaukiai ir nežinoti, kaip deramai pasisveikinti, kaip pradėti pokalbį, kokiomis temomis kalbėtis, kaip išreikšti simpatiją, draugiškumą ir pagarbą).

Galima pasinaudoti populiariais vaizdo medžiagos epizodais, linksmai išryškinančiais skirtingų kultūrų kalbinius, emocinius ir gestų (kūno kalbos) kontrastus, pvz., How German Sounds Compared To Other Languages ir kitais panašiais. Pasiūlykite moksleiviais, kad su draugais pasidalintų jiems patikusiais internetiniais vaizdo medžiagos epizodais, kuriuose bendrauja skirtingų kultūrų asmenys arba kitaip išryškinami tarpkultūriniai skirtumai. Aptarkite klasėje, kas vyko stebėtuose epizoduose, kokias tarpkultūrinio bendravimo problemas pastebėjote, kokius jausmus išgyvenote, kokios kilo mintys ir idėjos.

Panaudokite „Minčių lietaus“ metodą ir užrašykite ant lentos (ekrane) mandagaus bendravimo ir deramo elgesio taisykles. Padiskutuokite ir išryškinkite, kurios iš jų yra svarbiausios, susitinkant skirtingų kultūrų atstovams. Aptarkite, kodėl.

Moksleivių motyvaciją ypač skatina nauji aktyvinantys mokymosi metodai. Bendravimo etiketo temai rekomenduotini „Mozaikos“ ir „Durstinio“ metodai, apie kuriuos galite sužinoti internete pažiūrėję Ugdymo plėtotės centro parengtą mokomąjį metodinį filmą „Durstinio“ metodas.

2

Diskusija

Suskirstykite mokinius į „daugiakultūres komandas“ po tris narius. Kiekvienam komandos nariui paskirkite po vieną potemę, pvz., anglų, prancūzų arba japonų bendravimo būdas. Išdalykite lenteles su aiškiai surašytomis visomis potemėmis ir kadrais: anglų bendravimo būdas, temos, gestai ir žvilgsnis (MO rinkinio 3–4 kadrai), prancūzų bendravimo būdas, temos, žvilgsnis, kalbėjimo tonas (MO rinkinio 5–6 kadrai); japonų bendravimo būdas, temos, žvilgsnis, kalbėjimo tonas (MO rinkinio 7–8 kadrai).

Tada paprašykite už tą pačią potemę atsakingų mokinių susiburti į grupes.

Šioms naujai sudarytoms „bendravimo ekspertų“ grupėms pasiūlykite išanalizuoti kiekvienos tautos kultūrą, naudojantis skaitmeninio mokymosi objekto medžiaga. Iš pradžių kiekvienas grupės narys analizuoja medžiagą individualiai, paskui visi kartu ją aptaria, diskutuoja ir išrenka svarbiausius aspektus.

Bendravimo ekspertai grįžta į „daugiakultūres komandas“. Kiekvienas etiketo žinovas pristato tautos bendravimo būdą kitiems nariams, o šie lape pasižymi svarbiausią informaciją. Mokytojas gali prieiti prie komandų, pasiklausyti diskusijų ir priminti, kad mokiniai nepraleistų nė vieno svarbaus aspekto.

Tada surenkite bendrą diskusiją ir aptarkite visą mokymosi objekto temą „Bendravimo etiketas“.

3

Kritinio mąstymo užduotys

Aukštesnysis lygis

Dialogas – akademinė kontroversija. Iškelkite probleminį klausimą ir paskatinkite mokinius diskutuoti poromis. Pateikite vieną iš prieštaringų situacijų, atspindinčių straipsnio „Tigrės motinos mūšio giesmė“ mintis. Tegul mokiniai perskaito atvejį ir įsivaizduoja, kuo skiriasi „kinų tėvų“ ir „vakariečių tėvų“ bendravimas su vaikais šeimoje. Paklauskite, ar jie sutinka (nesutinka, iš dalies sutinka) su teiginiu, kad šeimoje reikalingos geros manieros. Tada paprašykite perskaityti papildomą skaitinį ir dirbti poromis: A mokiniui ieškoti tekste įrodymų, palaikančių kinų tėvų požiūrį, o B – įrodymų, pritariančių vakariečių tėvų požiūriui. Perskaičius skaitinį paskatinkite pradėti dialogą ir poromis aptarti surinktus įrodymus. Toliau mokiniai gali apsvarstyti priešingus įrodymus ir bandyti pristatyti bendrą nuomonę, ar tekstas pagrindžia / paneigia teiginį šeimoje reikalingos geros manieros. Tegul mokinių poros pristato savo išvadas kitiems ir įsivertina, kaip teksto argumentai jiems padėjo suprasti priešingą požiūrį ar apginti, o gal pakeisti, savo požiūrį. Pasiūlykite mokiniams parašyti santrauką, straipsnį arba parengti viešąją kalbą tema Geros manieros – prabanga ar būtinybė?

Pagrindinis lygis

Bendravimo atvejo analizė. Paaiškinkite mokiniams, kodėl naudinga bendrus etiketo principus išsiaiškinti remiantis konkrečiu pavyzdžiu. Tegul mokiniai pasiskirsto vaidmenimis ir garsiai perskaito tekstą, mėgindami įsivaizduoti save mokytojo ar mokinio vietoje. Kaip jie pasielgtų? Paprašykite išanalizuoti šį atvejį taikant aiškius etiketo principus: pagarbą, saiką, gerą toną ir atsakyti į klausimus apibūdinant santykius, emocijas, veiksmus, mintis. Pasiūlykite mokiniams apibendrinti ir klasėje aptarti, ką jie išsiaiškino, analizuodami šį pasakojimą. Kokiais etiketo principais paremtas jų mokyklos mokytojų ir mokinių bendravimas?

Patenkinamas lygis

Viešo bendravimo patarimai. Parašykite aiškią sąvoką (pavyzdžiui, bendravimo etiketas), kurią mokiniai jau suvokia. Pateikite tinkamų situacijų pavyzdžių, paremtų bendravimo etiketo taisyklėmis, taip pat netinkamų situacijų pavyzdžių (sveikinantis, susitikus vyresnį žmogų ir pan.). Paklauskite, kas sieja situacijų pavyzdžius, prie kurių parašyta „tinkami“, ir kuo jie skiriasi nuo pavyzdžių, prie kurių parašyta „netinkami“. Tegul mokiniai pasako daugiau tinkamų ir netinkamų bendravimo situacijų pavyzdžių ir parašo patarimų bendraamžiams. Pasiūlykite visai klasei išnagrinėti tinkamus ir netinkamus pavyzdžius ir sudaryti patarimų sąrašą Bendravimo etiketas mokykloje. Tegul mokiniai apibendrina, kas yra geras tonas, ir parašo išvadą.

4

Kūrybinės užduotys

Aukštesnysis lygis

Gestų reikšmių žodynėlis. Suskirstykite mokinius poromis ir parodykite gesto (emblemos) pavyzdį, atpažįstamą įvairiose kultūrose. Paaiškinkite, kad mokiniai dirbs pagal abipusio mokymosi metodą, atlikdami vykdytojo (gestų rodytojo) ir konsultanto vaidmenis.

A vykdytojas rodo užduotyje pateiktus gestus (pusę iš jų ir ne iš eilės), o B konsultantas bando paaiškinti, ką, jo nuomone, reiškia rodomi gestai.

Jeigu kuriai nors porai sunkokai sekasi, mokytojas gali padėti konsultantui, o ne vykdytojui.

Vėliau mokiniai pasikeičia vaidmenimis: A vykdytojas tampa konsultantu, o konsultantas – B vykdytoju. B vykdytojas rodo gestus iš savo užduoties lapo, o A konsultantas aiškina, ką gali reikšti toks elgesys ir veiksmai, vadinami gestais.

Kai kiekvienas partneris atlieka abu vaidmenis – ir vykdytojo, ir konsultanto, – skirkite jiems bendrą užduotį – užpildyti Gestų reikšmių medį – žemėlapį.

Padiskutuokite apie gestų kalbos įvairovę ir mokinių, kaip vykdytojų ir konsultantų, vaidmenis. Galima atspausdinti ir pristatyti gestų reikšmių žodynėlį kitoms mokinių grupėms.

Pagrindinis lygis

Mimika ir emocijos. Iš pradžių mokiniai dvi minutes žiūri suolo ar klasės draugui į akis. Tada pirmame užduoties langelyje apibūdina porininko mimiką, įvardija pastebėtas emocijas, greta netartadamas nė žodžio parašo, kaip jautėsi, lengva ar sunku išlaikyti akių kontaktą.

Padėkite mokiniams rasti internete pokalbio su prancūzų aktoriumi Lui de Fiunesu vaizdo įrašą. Tegul jie du kartus peržiūri vaizdo įrašą išjungę garsą. Pirmą kartą mokiniai tik žiūri ir stengiasi suprasti emocijas, o antrą kartą pasižymi, kas padėjo suprasti pokalbio temą ir pašnekovų nuotaikas. Mokiniai pasiskirsto poromis ir aptaria užrašus. Iš pradžių vienas porininkas bando pradėti pokalbį ta pačia tema, o kitas padeda jam atsakydamas kaip aktorius, paskui pasikeičia vaidmenimis.

Pasiūlykite mokiniams susiburti į grupes po dvi poras. Naujai sudarytose grupėses mokiniai aptaria pastebėtas emocijas ir stengiasi prieiti prie bendros nuomonės, apie ką buvo peržiūrėtas pokalbis. Stebėkite grupių darbą ir, jei reikia, pakomentuokite. Paprašykite kelių savanorių remiantis vaizdo įrašu suvaidinti trumpą TV laidos reportažą (lietuviškai) ir „veido kalba“ įtaigiai išreikšti emocijas.

Patenkinamas lygis

Sveikinimo tradicijos atvirukai. Sudominkite mokinius ir paskatinkite juos taikyti bendravimo etiketo žinias praktikoje: „Kas žino, kada ir kaip švenčiama Pasaulinė sveikinimo diena?“ Pasiūlykite mokiniams pasitelkti vaizduotę ir išvardyti 20–30 svarbių sveikinimo žodžių. Užrašykite ir lėtai skaitykite šiuos žodžius garsiai, o mokiniai tegul įsivaizduoja, kaip žmonės jaustųsi, gavę tokį sveikinimą. Tegul mokiniai pasirenka penkis žmones, kuriuos norėtų pasveikinti. Paaiškinkite, kad šie atvirukai bus jų vaizdingos kalbos išraiška. Tada mokiniai patys parašo proginius sveikinimo žodžius ir savo darbus pristato kitiems. Visa klasė balsuoja ir išrenka gražiausių sveikinimų dešimtuką. Skatinkite mokinius rodyti mandagumo pavyzdį ir kasdien gražiai sveikintis.

5

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Mokinių veikla per pamoką ir namų darbai bus vertinami formuojamuoju ir kaupiamuoju vertinimu.

Naudodamiesi planšetiniais arba kitokiais kompiuteriais, moksleiviai galės atlikti SMP numatytus trijų sudėtingumo lygių (lengvo, vidutinio, sunkaus) apibendrinamojo pobūdžio užduotis, kurių rezultatai suteiks jiems objektyvių duomenų apie pasiekimus šioje temoje.

Be to, rekomenduojama, kad moksleiviai savo veiklą ir pasiekimus įsivertintų užpildydami mokymosi pasiekimų ir asmeninės pažangos įvertinimo lentelę.

Kriterijus Balas
Gebu įsiminti ir suprasti naujas žinias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gebu konstruktyviai dirbti grupėje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gebu surasti reikalingą informaciją, ją apdoroti ir pritaikyti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gebu diskutuoti ir spręsti problemas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gebu padėti mokytis kitiems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6

Apibendrinimas

Apibendrinimui pasiūlykite mokiniams atlikti šios temos pasitikrinimo užduotį. Rezultatus vertinkite dviem būdais: kiekvieno mokinio individualiu įsivertinimo balu ir visos komandos darbu (t. y. susumuokite visus „daugiakultūrės komandos“ narių rezultatus). Papildomą balą skirkite tai „bendravimo ekspertų“ grupei, kuri geriausiai dirbo ir pristatė tam tikros šalies bendravimo būdą (padarė mažiausiai klaidų atsakydami į pasitikrinimo užduoties klausimus apie anglus, prancūzus arba japonus).

Su visa klase aptarkite, ar, moksleivių nuomone, buvo pasiekti šios pamokos tikslai, ir kuo jiems svarbios įgytos žinios, supratimas bei tarpkultūrinio bendravimo gebėjimai.