Научный стиль

1

Kartojimas

Naudojantis SMP MO rinkiniu „Научный текст“, mokiniams primenama: mokslinio kalbos stiliaus apibrėžimas, jo postiliai, kalbinės ir stilistinės ypatybės, pagrindiniai mokslinio stiliaus žanrai. MO rinkinio 1 ir 2 kadrai.

Mokiniai, remdamiesi SMP teorine medžiaga, apibūdins mokslinio stiliaus postilius:

 • specialųjį;
 • mokomąjį;
 • populiarinamąjį.

Išsamiai aptars jų žanrus ir ypatumus, susipažins su šių postilių pavyzdžiais, atliks praktines užduotis.

2

Nauja medžiaga

Pateikiama nauja medžiaga:

 • Собственно научный подстиль. Основные жанры: научная статья, монография, курсовая работа. MO rinkinio 5 kadras.
 • Научно-учебный подстиль. Основные жанры: реферат, конспект, рецензия, аннотация. MO rinkinio 7–11 kadrai.
 • Научно-популярный подстиль. Основные жанры: научно-популярная статья, лекция. MO rinkinio 15 kadras.

Siūloma giliau supažindinti mokinius su atskirais mokslinio mokomojo postilio žanrais: referatu, konspektu, recenzija, anotacija. Mokymosi metu jie dažnai susiduria su šiais žanrais praktinėje veikloje.

Darbas vyksta grupėse. Užduotis suskirstytos į keturias grupes:

1

grupė pristato referatą.

2

grupė – konspektą.

3

grupė – recenziją.

4

grupė – anotaciją.

Kiekviena grupė nagrinėja teorinę medžiagą ir pristato savo žanrą, savarankiškai atlieka SMP užduotis. MO rinkinio 12–14 kadrai. Suformuoti grupes galima naudojant elektroninį įrankį TeamUp. Informacija apie šį įrankį pateikiama čia.

Pateikiamos užduotys kiekvienai grupei.

I grupė

Nagrinėdami pateiktą medžiagą, mokiniai turėtų suprasti referato rengimo bendruosius reikalavimus ir paskirtį. Naudodamiesi referato šablonu, mokiniai gebės savarankiškai rengti referatus. MO rinkinio 8 kadras.

II grupė

Mokiniai supažindinami su konspekto sudarymo taisyklėmis, jo rūšimis, nagrinėja konspekto pavyzdį. MO rinkinio 9 kadras.

III grupė

Aptariami mokslinės recenzijos reikalavimai, paskirtis, planas. Analizuojamas recenzijos šablonas ir pavyzdys. MO rinkinio 10 kadras.

IV grupė

Apibūdinami pagrindiniai reikalavimai rašant anotaciją, planas ir šablonas, aptariamas anotacijos pavyzdys. MO rinkinio 11 kadras.

Kiekviena grupė pristato mokomojo postilio žanrą pagal planą:

 • Žanro apibrėžimas, paskirtis, vartojimo sritis.
 • Struktūra.
 • Žanro kalbinės ir stilistinės ypatybės.
3

Savarankiško darbo užduotys

Pateikimos užduotys darbui grupėse, poromis arba individualiai.

I užduotis

Užduotis „Научная терминология“. MO rinkinio 3 kadras. Mokiniai randa tekste terminus. Pasitikrina rezultatus.

II užduotis

Užduotis „Структура научного текста“. MO rinkinio 4 kadras. Mokiniai atstato logišką mokslinio teksto struktūrą. Atliktų užduočių rezultatai aptariami, tikrinami.

III užduotis

Užduotis „Собственно научный подстиль“. MO rinkinio 6 kadras. Mokiniai atsako į užduoties klausimus. Neteisingi atsakymai paaiškinami.

4

Konspekto sudarymas

Naudodamiesi SMP priemonės MO rinkinio 9 kadru, mokiniai individualiai sudaro išnagrinėtos teorinės medžiagos konspektą. Sudarant scheminį konspektą, galima pasinaudoti minčių žemėlapio sudarymo įrankiais, pvz., Popplet arba Text 2 Mind Map.

Teorinė medžiaga konspektavimui paruošta atskirame lape arba patalpinta virtualioje aplinkoje, pvz., Jimdo.

5

Namų darbų užduotys

I užduotis

Užduotis „Научно-учебный подстиль“. MO rinkinio 12 kadras. Atlikti pasitikrinimo užduotį.

II užduotis

Užduotis „Конспект“. MO rinkinio 13 kadras. Perskaityti tekstą arba išklausyti garso įrašą. Atstatyti plano-konspekto loginę struktūrą ir punktų eiliškumą.

III užduotis

Užduotis „Аннотация“. MO rinkinio 14 kadras. Perskaityti anotaciją ir atsakyti į klausimus.

IV užduotis

Užduotis „Научно-популярный подстиль“. MO rinkinio 16 kadras. Perskaityti tekstus arba išklausyti garso įrašus ir atsakyti į klausimus.

6

Kūrybinės užduotys

Aukštesnysis lygis

MO rinkinio 17 kadras. Naudojantis šablonu, parašyti referatą pagal straipsnį „Р.Петраускас. Правящий род и знать: к вопросу о предпосылках формирования литовского государства“.

Mokytojas gali pasiūlyti referuoti kitą medžiagą. Kūrybinis darbas vertinamas pagal pateiktus vertinimo kriterijus.

Pagrindinis lygis

MO rinkinio 11 kadras. Naudodami anotacijos planą ir šabloną, parašo mokslinio straipsnio (knygos) anotaciją. Mokslinį straipsnį (knygą) pasirenka pats mokinys arba siūloma monografija „Р.Петраускас. Правящий род и знать: к вопросу о предпосылках формирования литовского государства“.

7

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Formuojamasis vertinimas taikomas kiekvienos pamokos metu, išskyrus diagnostinio vertinimo pamoką. Formuojamojo vertinimo metu taikomi įvairūs vertinimo formos ir būdai:

 • žodinis paskatinimas;
 • rezultatų aptarimas;
 • refleksija žodžiu ir raštu;
 • vertinimo ir įsivertinimo lentelės;
 • skalės;
 • schemos;
 • skaitmeninis (įsi)vertinimo įrankis „Voratinklis“.

Vertinami ne tik pasiekimai, bet ir mokinio mokymosi pastangos, motyvacija, dalyvavimo pamokoje aktyvumas, gebėjimas dirbti komandoje. Su vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų taikymo pavyzdžiais galima susipažinti Kompetencijų ugdymo svetainėje.

Gerai atliktos individualios ir grupinės užduotys klasėje bei namų darbai vertinami balais (pliusais, taškais), kurie sumuojami į kaupiamąjį pažymį.

Diagnostinis vertinimas. Baigus mokymosi temą, atliekama 16 klausimų pasitikrinimo užduotis. MO rinkinio 18 kadras. Atlikęs užduotį, mokinys sužino savo rezultatą, rašomas pažymys.

8

Apibendrinimas

Atsižvelgiant į pamokų uždavinius, kiekvienos pamokos pabaigoje daromas apibendrinimas. Aptariami rezultatai: kokios užduotys buvo lengvos, o kokios sunkesnės, kas pavyko, kas nelabai, kaip jie galės įgytas žinias ir gebėjimus taikyti praktinėje veikloje.

Žinau
Noriu sužinoti
Sužinojau

Mokiniai pildo ŽNS (Žinau, Noriu sužinoti, Sužinojau) lenteles arba užbaigia sakinius:

 • Сегодня я узнал…
 • Было интересно…
 • Было трудно…
 • Я понял, что…
 • Теперь я могу…
 • Я научился…
 • У меня получилось…
 • Пока я не могу…
 • Я попробую…
 • Мне захотелось…