Pamokos informacija

Научный стиль

MOTYVACIJOS ĮRANKIAI

Įvairių mokslo šaltinių, pvz., fizikos vadovėlio, biologijos enciklopedijos, istorijos monografijos ir kt., naudojimas.

Minčių žemėlapio sudarymo įrankiai: Text 2 Mind Map, Popplet.

Virtualių mokymosi aplinkų ir kitų interneto įrankių naudojimas: LeMill, Jimdo, Google+.

Grupių sudarymo įrankis TeamUp, leidžiantis pamokos metu formuoti grupes, atsižvelgiant į mokinių įgūdžius, gebėjimus ir kt. Daugiau informacijos rasite čia.

Skaitmeninis (įsi)vertinimo įrankis „Voratinklis“.

Integracinės galimybės

Lietuvių, užsienio kalbos

Mokslinės terminologijos vartojimas.

Gamtos mokslai
Mokslinio teksto terminologija, struktūra.

Istorija
Lietuvos valstybės susikūrimas (istorijos mokslinės monografijos referavimas).

Ugdomos kompetencijos

Mokėjimo mokytis

Kelia mokymosi tikslus, uždavinius, planuoja mokymosi veiklą, žino ir taiko pagrindines mokymosi strategijas, įvertina savo veiklą ir kitų veiklos rezultatus.

Komunikavimo

Geba laikytis svarbiausių komunikavimo taisyklių ir susitarimų ir supranta jų svarbą; praktiškai taiko kalbos žinias, laikosi kalbos normų; geba pagrįstai išsakyti savo požiūrį viešoje diskusijoje, išklausyti kito nuomonę.

Pažinimo

Kelia problemas ir klausimus, numato ir taiko įvairias problemų sprendimo strategijas, ieško pagrįstų atsakymų; ieško informacijos, ją nagrinėja, apibendrina ir padaro pagrįstas išvadas.

Socialinė

Mokosi bendradarbiaudami, siekia bendrų tikslų, sprendžia problemas, derina įvairias nuomones, susitaria ir įvertina rezultatus.

  • Komunikuoja gimtąja kalba.
  • Skiria funkcinius kalbos stilius, kuria ir redaguoja įvairių žanrų ir stilių tekstus žodžiu ir raštu, atsižvelgdami į tikslą ir adresatą.
  • Pasirenka teksto stiliui deramas kalbos priemones.