Анализ и интерпретация повести Н.В.Гоголя «Шинель»

1

Kartojimas

Naudodamiesi SMP priemone, mokiniai pakartos epinių žanrų požymius, epinio kūrinio siužeto ir kompozicijos elementus, galės juos atpažinti. MO rinkinio 1 kadras.

Individualiai, porose ar grupėse atliks užduotį. MO rinkinio 2 kadras.

Formuojamasis vertinimas/įsivertinimas

Aukštesnysis lygis

6 teisingi atsakymai.

Pagrindinis lygis

4–5 teisingi atsakymai.

Patenkinamas lygis

2–3 teisingi atsakymai.

2

Pasiruošimas pamokai

Ruošdamiesi šiai pamokai, mokiniai turėjo perskaityti medžiagą apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą, susipažinti su jo portretais (medžiaga ir užduotys buvo patalpinti virtualioje mokymosi aplinkoje, pvz., LeMill).

Klasėje, naudodamiesi SMP priemone, mokiniai patikrins savo žinias apie rašytojo N. Gogolio biografiją ir kūrybą (darbas grupėse). MO rinkinio 7 kadras.

Atlikę pasitikrinimo užduotį, mokiniai mato savo rezultatą.

3

Kūrinio žanras

Užpildę minčių žemėlapio schemą (induktyviniu arba deduktyviniu būdu), mokiniai sužinos, koks yra šio kūrinio žanras (arba įrodys, kad šio kūrinio žanras yra apysaka).

4

Nauja medžiaga

Susipažins su informacija apie N. Gogolio ciklą „Peterburgo apysakos“, į kurį įeina nagrinėjimas kūrinys, apysakos parašymo istorija. Mokiniai dirbs su iliustracijomis: atsakys į mokytojo klausymus, interpretuos S. Brodskio iliustracijas, komentuos N. Gogolio pasisakymus apie Peterburgą. MO rinkinio 8 ir 9 kadrai.

Užduotis

Parašyti sinkveiną apie Peterburgą.

Primenama sinkveino forma.

Forma Pvz.
Одно слово – подлежащее (существительное) Петербург
Два слова – определения (прилагательные) Холодный, ночной
Три слова – сказуемых (глаголы) Звенит, подавляет, мерзнет
Четыре слова – фраза, несущая главную мысль Человек одинок и мал
Одно слово – итог синквейна Бездушие

Užduotis atliekama grupėse.

Formuojamasis vertinimas

Kiekviena grupė pristato savo darbą, kitos grupės stebi ir vertinimo lentelėje įrašo savo vertinimus taškais (pvz. 3 taškai – puikiai, 2 taškai – gerai, 1 taškas – patenkinamai, 0 – blogai).

Grupių darbų vertinimui gali būti panaudotas skaitmeninis (įsi)vertinimo įrankis „Voratinklis“.

Rarašomi atsiliepimai: 1 pagyrimas ir 1 patarimas.

Užduotis

Atstatykite J. Lotmano pasisakymą apie Peterburgą. MO rinkinio 9 kadras.

Vertinimas

Mokiniai individualiai arba porose atlieka užduotį, tikrina rezultatus.

5

Pirmoji savarankiška užduotis

Naudodamiesi pagalbine medžiaga, mokiniai atstato kūrinio siužetą, laikydamiesi kūrinio kompozicijos, išvardina jo struktūrinius elementus, išsiaiškina, ar sutampa siužetas su fabula.

Pateikiami 2 užduoties variantai.

A užduotis

Naudodamiesi schema, pirmos grupės mokiniai atlieka A užduotį: atstato kūrinio siužetą pagal išvardintus struktūrinius elementus (ekspoziciją, veiksmo užuomazgą, kulminaciją, atomazgą, epilogą), išsiaiškina, ar sutampa siužetas (meninis įvykių išdėstymas kūrinyje) su fabula (chronologine įvykių seka).

Naudojamų literatūros terminų apibrėžimus galima rasti MO rinkinio 4-ame kadre arba SMP sąvokų žodyne.

B užduotis

Antra mokinių grupė atlieka SMP užduotį. MO rinkinio 10 kadras.

Paspaudus žodį (sąvoką), galima perskaityti jo apibrėžimą. Mokiniai suskirsto elementus, išsiaiškina, ar sutampa siužetas (meninis įvykių išdėstymas kūrinyje) su fabula (chronologine įvykių seka).

Formuojamasis vertinimas/įsivertinimas

Atlikta B užduotis tikrinama ir komentuojama. Rezultatai lyginami su klasės pirmos grupės mokinių A užduoties rezultatais.

6

Antroji savarankiška užduotis

Skaitydami tekstą ir taikydami mokytojo nurodytas teksto suvokimo strategijas, mokiniai:

 • apibūdins pagrindinį kūrinio veikėją,
 • nusakys kūrinio temą, problematiką,
 • atskleis pagrindinę mintį,
 • interpretuos kūrinio pavadinimą,
 • supras pasakotojo poziciją ir išsakys savo.
Pagrindinis veikėjas

Pateikiami 2 užduoties variantai.

A užduotis

Naudodamiesi minčių žemėlapio kūrimo įrankiu ir remdamiesi MO rinkinio 12 kadro iliustracijomis bei tekstu, pirma mokinių grupė apibūdina pagrindinį veikėją.

B užduotis

Antra mokinių grupė atlieka MO rinkinio 13 kadro užduotį: sudeda veikėjo bruožus pagal kūrinio citatas.

Formuojamasis vertinimas/įsivertinimas

Antra mokinių grupė tikrina rezultatus, koreguoja (4 teisingi atsakymai – aukštesnysis lygis, 3 teisingi atsakymai – pagrindinis lygis, 1–2 teisingi atsakymai – patenkinamas, 0 – nepatenkinamas lygis).

Pirma mokinių grupė pristato savo žemėlapį. Pirmos ir antros grupės rezultatai lyginami ir aptariami, ar yra sutampančių bruožų. Mokiniai diskutuoja, kurie, jų nuomone, veikėjo bruožai yra teigiami, kurie neigiami, bando argumentuoti. Vertinamas mokinių aktyvumas, minčių originalumas, gebėjimas logiškai išdėstyti mintis. Kaip grupės įsivertinimo būdas gali būti panaudotas pyrago dalijimo metodas arba vertinimas spalvotais lapeliais.

Tema ir problematika

Pokalbio metu išsiaiškinama, kaip rusų literatūroje atsirado sąvoka «маленький человек», kokie jo pagrindiniai bruožai. Aptariama kūrinio tema ir problematika. MO rinkinio 12 kadras.

Pagrindinė mintis

MO rinkinio 14 kadro užduotis padės mokiniams suformuluoti pagrindinę mintį.

Kūrinio pavadinimas

Šias užduotis rekomenduojama skirti namų darbams.

Aukštesniojo lygio užduotis

Kūrybinis darbas – samprotaujamojo tipo rašinys: Как я понимаю название повести Н.В.Гоголя «Шинель. MO rinkinio 11 kadras.

Būtina atkreipti dėmesį į vertinimo kriterijus.

Pagrindinio lygio užduotis

Remdamiesi pateiktomis iliustracijomis, atsakykite į klausimus.

 • Какие детали иллюстрации позволяют связать ее с повестью Гоголя «Шинель»?
 • Как художник изобразил реальный мир и мир мечты героя?
 • На иллюстрации изображен бегущий между двумя рядами гигантских пуговиц маленький человек. Символом чего являются эти пуговицы? Что на них изображено?
 • Попытайтесь передать эмоциональное состояние бегущего (обратите внимание на пространство, позу человека).
 • На иллюстрации изображена Дворцовая площадь Петербурга. В действительности на этой площади расположена Александровская колонна (Александрийский столп). Найдите информацию об этом памятнике, подумайте, символом чего является это сооружение.
 • Почему художник вместо Александровской колонны изобразил гигантский монумент? Во что одет этот манекен? Почему?

Papildomos užduotys

 • Parašyti sinkveiną žodžiui «Шинель».
 • Išspręsti kryžiažodį. MO rinkinio 15 kadras.

Atliktas užduotis galima įdėti į mokytojo sukurtą virtualią aplinką (pvz., čia) arba išsiųsti elektroniniu paštu.

Pasakotojo pozicija

Paskutinėje pamokoje daromas apibendrinimas, aptariama autoriaus pozicija ir vertybių sistema. Patartina peržiūrėti N. Gogolio apysakos ekranizaciją.

Mokiniai išsakys savo įspūdžius. Diskutuodami išsiaiškins, ar aktuali jiems kūrinio tema, ar kūrinyje keliamos problemos aktualios šiandien. Analizuodami ir interpretuodami tekstą, remiantis tiesiogiai pasakytais dalykais, potekste ir kūrinio kontekstu, darys apibendrinančias išvadas, aptars simbolinį kūrinio pavadinimą, išsakys savo įspūdžius.

7

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Ugdymo procese taikomas formuojamasis vertinimas. Vertinimui ir įsivertinimui gali būti taikomi įvairūs būdai:

 • nebaigti sakiniai ir refleksijos klausimai;
 • sėkmės lentelės;
 • voratinklis;
 • vertinimas spalvotais lapeliais;
 • vertinimas pagal kriterijus;
 • ir kt.

Gerai atliktos individualios ir grupinės užduotys klasėje (žodžiu ir raštu) bei namų darbai vertinami balais (pliusais, taškais), kurie vėliau sumuojami į kaupiamąjį pažymį.

Diagnostinis vertinimas atliekamas baigus temą, mokiniams skiriama diagnostinė užduotis. MO rinkinio 16 kadras. Atlikus užduotį, mokiniams pateikiamas rezultatas.

8

Apibendrinimas

Atsižvelgiant į pamokų uždavinius, kiekvienos pamokos pabaigoje daromas apibendrinimas. Aptariami rezultatai: kokios užduotys buvo lengvos, o kokios sunkesnės, kas pavyko, kas nelabai.

Žinau
Noriu sužinoti
Sužinojau

Mokiniai pildo ŽNS (Žinau, Noriu sužinoti, Sužinojau) lenteles arba užbaigia sakinius:

 • Сегодня я узнал…
 • Было интересно…
 • Было трудно…
 • Я понял, что…
 • Теперь я могу…
 • Я научился…
 • У меня получилось…
 • Пока я не могу…
 • Я попробую…
 • Мне захотелось…