Pamokos informacija

Анализ и интерпретация повести Н.В.Гоголя «Шинель»

Priemonės

Naudojimo galimybės: medžiagos kartojimas ir naujos medžiagos pateikimas: vaizdo ir garso medžiaga (rašytojo portretai, įgarsinta biografija, kūrinio iliustracijos, lentelės, schemos); praktinės užduotys (individualios, grupinės ar visai klasei), kurios atliekamos klasėje ir namuose (testai, kūrybiniai darbai).

Virtualios mokymosi aplinkos, interneto svetainės ir įrankiai:

  • Светлана Костюк. Русская литература. Vadovėlis 9 klasei. – Kaunas: Šviesa, 2002.
  • Словарь литературоведческих терминов.
  • Н.В. Гоголь «Шинель».

Taikomi metodai

  • Pokalbis;
  • teksto skaitymas ir analizė, atpasakojimas;
  • demonstravimas, aiškinimas;
  • minčių lietus;
  • individualus darbas, darbas grupėse (porose);
  • sinkveinas (penkiaeilio metodas);
  • diskusija ir kt.

MOTYVACIJOS ĮRANKIAI

Filmuota medžiaga: meninis filmas pagal N. Gogolio apysaką „Apsiaustas“ («Шинель», 1959 г.)

Minčių žemėlapio sudarymo įrankiai: Text 2 Mind Map, Popplet.

Virtualių mokymosi aplinkų ir kitų interneto įrankių naudojimas: LeMill, Jimdo, Google+.

Skaitmeninis (įsi)vertinimo įrankis „Voratinklis“.

Integracinės galimybės

Dorinis ugdymas

Pagrindinės žmogaus aistros ir dorybės. Humanizmas, užuojauta, atleidimas kitiems, gyvenimo prasmės ieškojimas. Kodėl svarbu nesmerkti ir neteisti žmogaus?

Kas yra žmogiškoji „artimo“ meilė? Gyvenimo įprasminimas filosofiniu ir religiniu požiūriais. Požiūris į laimę, kančią ir mirtį. Žmogaus orumas ir laisvė.

Istorija
Pasaulis XIX a. pradžioje. Kasdienis žmonių gyvenimas XIX a., socialinių problemų iškėlimas.

Informacinės technologijos
Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas. Pateikčių rengimas ir pristatymas, naudojimasis interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu, minčių žemėlapio sudarymo įrankiais ir kt.

Ugdomos kompetencijos

Mokėjimo mokytis

Kelia mokymosi tikslus, uždavinius, planuoja mokymosi veiklą, įvertina savo veiklą ir kitų veiklos rezultatus.

Komunikavimo

Randa informacijos, diskutuodami ją atrenka ir apibendrina, geba pagrįstai išsakyti savo požiūrį viešoje diskusijoje, išklausyti kito nuomonę.

Pažinimo

Randa informacijos įvairiuose šaltiniuose, ieško atsakymų į klausimus, analizuoja tekstą ir pateikia išvadas.

Socialinė

Mokosi bendradarbiaudami.

Komunikuoti gimtąja kalba: pasirinkti tinkamas kalbines priemones, naudoti literatūros sąvokas, taikyti teksto kūrimo ir suvokimo strategijas. Susipažinti su rusų kultūra ir istorija.

Suprasti grožinį tekstą, tinkamai analizuoti ir interpretuoti, daryti apibendrinančias išvadas.