Teskty urzędowe

1

Mokinių sudominimas, jų patirties išsiaiškinimas, pamokos uždavinio paskelbimas

Ruošdamiesi šiai pamokai, mokiniai, pasinaudoję MO rinkinio 1 ir 2 kadrais, turėjo susipažinti su kanceliariniais tekstais, jų istorija. Taip pat išsiaiškinti, kad kanceliarinių tekstų žanras ir funkcija priklauso nuo komunikacinės situacijos.

Klasėje mokytojas, naudodamas MO rinkinio 3 kadrą, patikrina, kaip mokiniai pasiruošė pamokai. Mokiniai atlieka užduotį individualiai.

Vertinimo/įsivertinimo kriterijai: atlikę užduotį, mokiniai mato savo rezultatą:

2

Kanceliarinio stiliaus ypatybės

Pasinaudodamas MO rinkinio 3 kadru, mokytojas pristato nauja temą: Kanceliarinio stiliaus ypatybės. Mokiniai, klausydami mokytojo aiškinimo, konspektuoja, grupuodami informaciją. Jeigu yra galimybė, mokiniai pamokoje tvarko savo užrašus, naudodamiesi google drawings, arba šią papildomą užduotį atlieka namuose. Svarbu, kad mokiniai mokytųsi schematiškai pristatyti savo užrašus, o mokytojas galėtų juos konsultuoti ir patikrinti užrašų sisteminimo logiškumą.

Užduotis

Słuchając wykładu nauczyciela, sporządź notatkę: Cechy stylu urzędowego: jego wykładniki gramatyczne (słownictwo, fleksja, składnia), sposób organizacji tekstu oraz funkcje tekstów urzędowych.

Toliau mokiniai, dirbdami individualiai ir pasinaudodami MO rinkinio 5 ir 6 kadrais, atlieka I ir II lygio užduotis. Atlikdami šias užduotis, turi galimybę pasinaudoti pagalba ir įsivertinti.

Jeigu kyla daug klausimų, abejonių, mokiniai kreipiasi į mokytoją arba dar kartą analizuoja pateiktą MO rinkinio 3 kadro medžiagą.

Humanitarinėje klasėje lavindami aukštesnius mąstymo gebėjimus, mokiniai analizuoja, kaip grožiniuose kūriniuose autoriai pasinaudoja kanceliariniu stiliumi, interpretuoja, kokiu tikslu tai daroma, ir įvertina stiliaus poveikį skaitytojui. Šiuo tikslu mokytojas naudoja darbo grupėse metodą.

I grupės užduotis

Przeczytajcie uważnie wiersz S. Barańczaka N.N. zapisuje coś na odwrocie pudełka z papierosami, a następnie odpowiedzcie, do jakiego gatunku stylu kancelaryjnego odwołuje się w swej stylizacji poeta? Wskażcie środki językowe oraz cechy kompozycyjne, które naprowadziły was na odpowiedź. Czemu one służą w wierszu? W jaki sposób zostały wykorzystane do opisu sytuacji podmiotu lirycznego?

II grupės užduotis

Przeczytajcie uważnie opowiadanie S. Mrożka Biurokratylia i wskażcie w nim elementy stylu urzędowego. Powiedzcie w jaki sposób pisarz je wykorzystał. Jakiemu celowi służy taka stylizacja?

Namų darbas

Pasinaudodami google drawings, mokiniai turi sutvarkyti pamokos užrašus ir papildyti nauja informacija apie kanceliarinio stiliaus ypatybes bei vartojimo (naudojimo) sritis.

Formuojamasis vertinimas

Mokytojas komentuoja mokinių pasisakymų logiškumą, pateiktų argumentų pagrįstumą, mokėjimą pasinaudoti naujai pažintais lingvistiniais terminais. Atkreipia dėmesį į tobulintinus dalykus.

Kaupiamuoju balu vertinami mokinių namų darbai ir aktyvumas pamokoje (atsakymai į klausimus, mokėjimas pagrįstai išsakyti savo nuomonę, apibendrinti tekstą ir daryti išvadas).

3

Gyvenimo aprašymo ir CV kūrimas ir redagavimas

Pasinaudodamas „minčių lietumi“, mokytojas išsiaiškina, ką mokiniai žino apie gyvenimo aprašymo ir CV kūrimą, pvz., kokia šių dokumentų paskirtis, struktūra. Pateikti mokinių atsakymai yra sugrupuojami, išskiriant aptariamų dokumentų panašumus ir skirtumus.

Vertinimas

Šią užduotį mokytojas vertina kaupiamuoju balu, pvz., keletą pagrįstų argumentų – 2 taškais, 1–2 argumentus – 1 tašku.

Toliau, panaudojant MO rinkinio 7 kadrą, pateikiama klausimo užduotis. Mokiniai išklauso savo bendraamžio Karolio pasakojimo apie jo gyvenimą ir suredaguoja jo gyvenimo aprašymą (8 kadras). Ši priemonė mokiniams taip pat suteikia galimybę pasitikrinti ir įvertinti atliktą užduotį.

Vertinimas

Mokiniai šią užduotį atlieka individualiai, rinkdami taškus. Šioje pamokoje mokytojas pasinaudoja kaupiamuoju vertinimu, pvz.: nei vienos klaidos – 3 taškai, 1–2 klaidos – 2 taškai, 3 klaidos – 1 taškas, daugiau kaip keturios klaidos – 0 taškų.

Išklausydami mokytojo pristatymo arba savarankiškai perskaitydami MO rinkinio 9 kadro pateikiamą tekstą, mokiniai papildo savo užrašus, lygindami gyvenimo aprašymą ir CV. Toliau, dirbdami individualiai, pildo anksčiau minėto Karolio CV (10 kadras).

Vertinimas

Šią užduotį mokytojas taip pat vertina kaupiamuoju balu, pvz.: nei vienos klaidos – 3 taškai, 1–2 klaidos – 2 taškai, 3 klaidos – 1 taškas, daugiau kaip keturios klaidos – 0 taškų.

Svarbu aptarti su mokiniais, ar vienodi yra reikalavimai lenkų, lietuvių bei anglų kalbomis kuriant gyvenimo aprašymą arba CV. Šiuo tikslu mokytojas paragina mokinius pasidomėti pateiktais pavyzdžiais („Jak napisać list motywacyjny po angielsku“ arba „Gyvenimo aprašymas (CV) ir motyvacinis laiškas“) ir savarankiškai suformuluoti išvadas.

Vertinimas

Šią užduotį mokytojas vertina kaupiamuoju balu, pvz., keletą pagrįstų argumentų – 2 taškais, 1–2 argumentus –1 tašku.

Namų darbas

Pasinaudodamas pamokoje pateiktais pavyzdžiais, mokinys turėtų parašyti asmeninį gyvenimo aprašymą ir CV.

Sukaupti pamokoje taškai gali būti konvertuojami į pažymį arba pridedami prie bendro klasės ir namų darbų įvertinimo.

4

Motyvacinio laiško kūrimas

Mokiniams pateikiami skelbimai, kuriuos jie turėtų išanalizuoti, aptardami pateiktus reikalavimus kandidatams į siūlomas darbo pareigas. Šį užduotis praplėstų mokinių žodyną bei padėtų pasiruošti motyvacinio laiško kūrimui, argumentų parengimui. Atlikti šią užduotį mokiniai gali individualiai arba grupėmis. Siūloma pasirinkti darbą grupėse, tokiu būdu, kad grupėse dirbantys mokiniai būtų skirtingo lygio ir diskutuodami galėtų vieni iš kitų mokytis.

Przeczytaj podane ogłoszenia, a następnie w podanych tabelach napisz komentarze do wymienionych cech wymaganych od kandydatów.

Ogłoszenie I

Duża firma międzynarodowa poszukuje

przedstawicieli handlowych

zatrudnione osoby odpowiedzialne będą za nawiązanie kontaktów

i stałą obsługę swoich klientów.

Kandydaci powinni być: samodzielni, odpowiedzialni, komunikatywni,

systematyczni i odporni na stres.

Wymagania stawiane przyszłemu przedstawicielowi handlowemu:

W ogłoszeniu Komentarz: co to znaczy w istocie?
Samodzielny Musi podejmować decyzje
Komunikatywny
Odpowiedzialny
Systematyczny
Odporny na stres

Ogłoszenie II

SZKOŁA LOTNICZA

przyjmuje uczniów na I rok studiów

Wymagane predyspozycje: żelazne zdrowie, ciekawość świata, odporność na stres,

zdolność radzenia sobie w trudnych warunkach, umiejętność współdziałania w grupie,

podstawowa znajomość języka angielskiego.

Wymagania stawiane przyszłemu pilotowi:

W ogłoszeniu Komentarz: co to znaczy w istocie?
Żelazne zdrowie Musi dobrze znosić nagłe zmiany wysokości, ciśnienia, różnice czasu. Narażony jest na zmiany klimatyczne, związane z przelotami na dużych odległościach.
Ciekawość świata
Odporność na stres
Zdolność radzenia sobie w trudnych warunkach
Umiejętność współdziałania w grupie
Podstawowa znajomość języka angielskiego

Ogłoszenie III

Redakcja polskiego portalu internetowego PL DELFI

poszukuje do współpracy studenta (lub ucznia),

który przygotowywałby serwis sportowy.

Wymagania wobec kandydata:

  • orientowanie się w najważniejszych wydarzeniach sportowych w kraju i na świecie
  • znajomość języków obcych
  • sprawne posługiwanie się językiem polskim
  • doświadczenie dziennikarskie
  • operatywność i zaangażowanie

Wymagania stawiane kandydatowi:

W ogłoszeniu Komentarz: co to znaczy w istocie?
Doświadczenie dziennikarskie Powinien wykazać się znajomością warszatu dziennikarskiego, np. uczestnictwo w kursach dziennikarskich, warsztatach dla reportażystów, udział w konkursach dziennikarskich, można wskazać przygotowane artykuły bądź reportaże.
Sprawne posługiwanie się językiem polskim
Orientowanie się w najważniejszych wydarzeniach sportowych w kraju i na świecie
Znajomość języków obcych
Operatywność i zaangażowanie

Mokiniai, pasinaudodami MO rinkinio 11 kadru, dirbdami individualiai išsiaiškina motyvacinio laiško struktūrai ir turiniui keliamus reikalavimus (13 kadras).

Taip pat dirbdami individualiai, mokiniai išanalizuoja pateikto motyvacinio laiško turinį, mokydamiesi argumentuoti, struktūruoti teiginius, atsižvelgdami į tikslą, bei taisyklingai vartoti kreipinius, atsižvelgdami į adresatą (MO rinkinio 12, 14 ir 15 kadrai). Atlikdami šias užduotis, turi galimybę pasinaudoti SMP teikiama pagalba ir įsivertinti.

Toliau dirbdami anksčiau suformuotose grupėse, mokiniai bando paruošti motyvacinio laiško (atsiliepimo į vieną iš pateiktų skelbimų) juodraštį. Vykdydami šią užduotį, pasitelkia MO rinkinio priemonę ir anksčiau aptartus reikalavimus motyvacinio laiško kūrimui. Šiame etape svarbu, kad mokiniams dirbant grupėse pavyktų sukurti metmenis motyvaciniams laiškams, kuriuos vėliau (pvz., namuose arba pamokoje) savarankiškai rašys ir tobulins.

Po to, kai mokiniai pasidalino idėjomis dėl motyvacinių laiškų turinio, mokytojas pateikia savarankiško darbo vertinimo kriterijus (16 kadras) ir aptaria juos kartu su mokiniais.

Formuojamasis vertinimas

Mokytojas komentuoja mokinių pasisakymų logiškumą, pateiktų argumentų pagrįstumą, mokėjimą pasinaudoti žodynais ir kitais informacijos šaltiniais. Atkreipia dėmesį į tobulintinus dalykus, nes šio etapo paskirtis – padėti mokiniams pasiruošti savarankiškam kūrybiniam darbui.

5

Kūrybinė užduotis

Visas pamokų ciklas užbaigiamas kūrybine užduotimi. Ją mokiniai atlieka savarankiškai, pasinaudodami sukauptomis žiniomis ir gebėjimais. Jeigu ją vykdant kyla abejonių, mokiniai gali pasinaudoti ne tik savo užrašais, bet ir rekomendacijomis, esančiomis MO rinkinio priemonėje.

Zadanie twórcze

Spośród podanych trzech propozycji wybierz jedno ogłoszenie i napisz list motywacyjny. W pracy możesz wykorzystać podany szablon. Pisz dostosowując się do oficjalnej sytuacji komunikacyjnej. Użyj odpowiedniego zwrotu adresatywnego i odpowiedniej formuły pożegnalnej, unikaj leksyki potocznej. Pamiętaj, że list motywacyjny, jak i każda wypowiedź powinien zawierać trójdzielną kompozycję. Treść listu powinna wyrażać intencje adresata, takie jak prośba, propozycje, zapewnienia i deklaracje, a także ukazanie odpowiednich osiągnięć, umiejętności, zainteresowań i cech osobowych oraz poparcie ich faktami. Zadbaj o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną swojej wypowiedzi.

6

Savarankiškas darbas

Savarankiško darbo užduotys buvo pateiktos dėstomosios dalies turinio aprašyme. Užduotys diferencijuojamos pagal mokinių gebėjimus:

  • Silpnesniems mokiniams pateikiamos paprastų gebėjimų reikalaujančios užduotys, skiriama daugiau laiko, suteikiama mokytojo bei klasės draugų pagalba.
  • Gabesniems mokiniams pateikiamos užduotys, reikalaujančios aukštesnių mąstymo gebėjimų, skiriamos papildomos užduotys.

7

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Ugdymo procese taikomas formuojamasis bei kaupiamasis vertinimas. Įsivertinimui taikomas žvaigždės metodas.

Gerai atliktos individualios ir grupinės užduotys klasėje (žodžiu ir raštu) bei namų darbai vertinami balais (pliusais, taškais), kurie vėliau sumuojami į kaupiamąjį pažymį.

Diagnostinis vertinimas atliekamas baigus temą (17 kadras).

Atlikus užduotį, mokiniui pateikiamas rezultatas.

8

Apibendrinimas

Atsižvelgiant į pamokų uždavinius, kiekvienos pamokos pabaigoje daromas apibendrinimas. Aptariami rezultatai: kokios užduotys buvo lengvos, o kokios sunkesnės, kas pavyko, kas nelabai. Mokiniai įsivertina savo kūrybinius darbus pasinaudodami žvaigždės metodu (daugiau apie šį metodą žr. interneto svetainėje).