Pamokos informacija

Teksty urzędowe

Priemonės

 • B. Dvilevič, L. Siekacka. Mūsų minčių raiška, 11-12 kl., Šviesa, 1999 (B. Dwilewicz, L. Siekcka. Szata myśli naszych, Šviesa, 1999).

MOTYVACIJOS ĮRANKIAI

Interaktyvus veiksmai – tautinių mažumų gimtųjų kalbų SMP paruošta teorijos pristatymo medžiaga, įgarsinti tekstai, pateikta vizualinė medžiaga.

Savarankiškas mokinių pasinaudojimas skaitmeniniais įrankiais informacijos paieškai bei užduočių atlikimui. Minčių žemėlapio sudarymo programos:

Virtualios mokymosi aplinkos naudojimas (Google+, jimdo).

Skaitmeninis (įsi)vertinimo įrankis „Voratinklis“.

Aktyvūs veiksmai: savarankiškas darbas bei darbas grupėse, pasinaudojant SMP sudaroma pagalbos galimybe, jei kyla sunkumų.

Integracinės galimybės

Dalykinių tekstų nagrinėjimas ir kūrimas integruojasi su kitų dalykų temomis bei vidurinio ugdymo programose aprašytais gebėjimas.

Lietuvių kalba

Nagrinėjamos temos:

 • Bendravimo kultūra
 • Kalbos etiketas ir retorika
 • Tekstų stiliai ir žanrai
 • Teksto logikos pagrindai

Ekonomika

Su ekonomikos ir verslumo programoje aprašytais gebėjimais:

 • 3.4. Diskutuoti apie žmogiškųjų išteklių valdymą. Analizuoti ir vertinti bendradarbiavimo ir komandinio darbo galią verslui.
 • 3.4.2. Suformuluoti reikalavimus gyvenimo aprašymui (CV), motyvaciniam laiškui.

Informacinės technologijos
Su tekstinių dokumentų kūrimo, tvarkymo ir spausdinimo, naudojimosi internetinėmis naršyklėmis, elektroniniu paštu, minčių žemėlapio sudarymo programomis ir kt.

Ugdomos kompetencijos

Mokėjimo mokytis

Kelia mokymosi tikslus, uždavinius, planuoja mokymosi veiklą, įsivertina savo veiklą ir kitų veiklos rezultatus.

Komunikavimo
 • Laikosi svarbiausių komunikavimo taisyklių ir susitarimų ir supranta jų svarbą.
 • Praktiškai taiko kalbos žinias, laikosi kalbos normų.
 • Komunikuoja remdamasis socialinio ir kultūrinio konteksto pažinimu, paiso adresato poreikių.
 • Bendrauja tikslingai naudodamasis verbalinėmis ir neverbalinėmis komunikavimo priemonėmis.
 • Naudojasi informacinėmis komunikavimo technologijomis.

Pažinimo
 • Ieško informacijos ir ją nagrinėja.
 • Perteikia informaciją pasirinktomis priemonėmis ir būdais.
 • Sistemiškai, logiškai mąsto, apibendrina ir padaro pagrįstas išvadas.
 • Įsivertina savo mąstymo teisingumą ir numato galimybes jį tobulinti.

Socialinė
 • Supranta kitų žmonių poreikius, nuomones, suteikia jiems reikiamą pagalbą.
 • Bendradarbiauja, dirba komandoje siekiant bendrų tikslų, derinant nuomones.

Iniciatyvumo ir kūrybiškumo
 • Išmano ir taiko idėjų paieškos strategijas.

Asmeninė

Pozityviai mąsto, priima gyvenimo iššūkius ir pokyčius, numato pasirinkimo galimybes, geba įveikti sunkumus.

 • Tobulina sakytinės ir rašytinės kalbos vartojimo gebėjimus siekdami įvairių komunikavimo tikslų, plečia žodyną, tobulina gebėjimus taisyklingai kalbėti ir rašyti, plėtoja kūrybingumo gebėjimus.
 • Nagrinėja kalbą kaip socialinį ir kultūrinį reiškinį, suvokdami ją kaip sistemą.