Barokowy konceptyzm w poezji i sztuce

1

Barokinės poezijos estetinės nuostatos ir kūrėjai

Ruošdamiesi šiai pamokai, mokiniai turėjo susipažinti su J. A. Morštyno biografija ir su barokinės poezijos estetinėmis nuostatomis bei kūrėjais. MO rinkinio 1 ir 3 kadrai.

Mokytojas, panaudodamas „minčių žemėlapį“, patikrina, kaip mokiniai suprato skaitytus tekstus ar atskyrė esminę informaciją.

Mokiniams, kurie atliko užduotį anksčiau nurodyto laiko, pateikiama papildoma užduotis. MO rinkinio 2 kadras.

2

Arcimboldo paveikslai ir A. Morštyno eilėraščiai – barokinio konceptizmo pavyzdžiai

Mokytojas pristato dailininką G. Arcimboldo. Pasinaudodamas MO rinkiniu (4 kadru), pademonstruoja G. Arcimboldo paveikslą ir aptaria su mokiniais, kuo jis yra ypatingas.

Mokiniai individualiai skaito eilėraštį ir pasinaudodami teksto skaitymo strategijomis pabraukia esminius dalykus. MO rinkinio 6 kadras.

Įsivertinimas

Pasinaudodami SMP įrankiais, pasitikrina užduoties (7 kadras) atlikimą ir rezultatą aptaria kartu su mokytoju.

3

Meninės priemonės, būdingos barokinei poezijai

Mokytojas mokiniams pristato menines priemones, būdingas barokinei poezijai. MO rinkinio 8 kadras.

Dirbdami grupėse „Durstinio“ metodu, mokiniai ieško ir analizuoja pateiktas menines priemones J. A. Morštyno eilėraštyje. Pildo pateiktus jiems darbo lapus. Grupių darbo rezultatus pristato išrinkti grupėje mokiniai.

Vertinimas, įsivertinimas

Diskusijos metu išsiaiškinama, ar mokiniai teisingai parinko pavyzdžius ir atsakė į klausimus, pateiktus darbo lapuose.

Mokiniai individualiai vykdo užduotis, paskirstytas pagal sudėtingumo lygį.

Aukštesnysis lygis

MO rinkinio 12 kadro užduotis.

Pagrindinis lygis

MO rinkinio 10 ir 11 kadrų užduotys.

Patenkinamas lygis

MO rinkinio 9 kadro užduotis.

Spręsdami šias užduotis mokiniai turi galimybę pasitikrinti savo skaitomo teksto analizės ir interpretacijos sugebėjimus.

Įsivertinimas

Po užduočių sprendimo mokiniai individualiai arba kartu su mokytoju reflektuoja (nebaigtų sakiniu metodu) paskirtų užduočių vykdymą.

Jeigu klasė yra humanitarinio profilio (arba klasėje yra gabių mokinių), jų motyvaciją skatinti galima skiriant papildomas užduotis, kurios praplečia mokinių gebėjimus interpretuoti skirtingų epochų kūrinius, juos palyginti, paaiškinti ir vertinti. MO rinkinio 13 ir 14 kadrai.

4

Kūrybinė užduotis

Kūrybinė užduotis skiriama tam, kad mokiniai mokytųsi spręsti problemas įvairiuose kontekstuose, pasinaudodami pamokoje įgytomis žiniomis kūrybiškai veiktų, plėstų savo kultūrinį akiratį. Moksleiviai skatinami naudoti mobiliuosius įrenginius, taikomąsias programėles kūrybiniam darbui atlikti. Taip pat siūloma prieš darant viešą pristatymą aptarti darbą socialiniuose tinkluose. Ši kūrybinė užduotis gali būti skirta kaip namų darbas arba kaip darbas porose.

Skarbiec współczesnych konceptów

Czołowy poeta angielskiego baroku John Donn natchnienia do tworzenia swoich błyskotliwych konceptów szukał w otaczających go rzeczach, zjawiskach, pojęciach oraz przeżyciach osobistych. Na przykład, pod wpływem rozstania z ukochaną wymyślił słynny koncept: para kochanków to ramiona cyrkla. Nawet gdy zakochani oddalają się od siebie, są nierozłączni. W epoce baroku lubowano się też w długich i zawierających liczne koncepty tytułach, np. Duchowe szelki podtrzymujące ciało i duszę, czyli pobożne rady dla ciała i duszy.

1

Przygotowując prezentację współczesnego konceptu, pomysłów szukaj w prasie, telewizji, Internecie, reklamie. Pamiętaj, że masz przedstawić zaskakujący pomysł, oparty na pokazaniu ukrytego podobieństwa w rzeczach lub zjawiskach z pozoru całkiem do siebie niepodobnych.

2

Wykorzystaj możliwości smartfonu lub tabletu do robienia zdjęć z otoczenia.

3

Zrób kolaże wykonanych zdjęć za pomocą aplikacji mobilnej, np.: Autodesk Pixlr.

4

Udostępnij znajomym stworzone kolaże poprzez usługi społecznościowe (np. Facebook, Google+, Instagram, Twitter lub in.). Poproś przyjaciół o napisanie cennych uwag i głosowanie na najlepsze kolaże.

5

Wykorzystując swoje najlepsze prace, stwórz prezentację multimedialną używając do tego przeznaczonej aplikacji np. Google Slides.

6

Przedstaw rezultat całej klasie.

Prie kūrybinės užduoties pateikiami vertinimo kriterijai, kurie yra aptariami kartu su mokiniais, ir pristatomas taškų ir pažymio santykis.

Kriterijai Taškai
Realizacja tematu (oryginalność pomysłu, trafność zestawienia). 0–5
Ocena plakatu (pomysłowe rozwiązanie plastyczne, estetyka wykonania). 0–5
Kompozycja i spójność przemówienia (trójdzielność wypowiedzi: odpowiedni wstęp z użyciem zwrotu do adresata, rozwinięcie oparte na przytoczeniu odpowiednich argumentów, podsumowanie rozważań). 0–5
Poprawność językowa i stylistyczna (stosowanie poprawnych form gramatycznych, użycie słownictwa i środków stylistycznych charakterystycznych dla sytuacji oficjalnej). 0–7

Aukštesnysis lygis

22–18 taškų.

Pagrindinis lygis

17–8 taškai.

Patenkinamas lygis

7–0 taškų.

5

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Ugdymo procese taikomas formuojamasis vertinimas. Vertinimui ir įsivertinimui gali būti taikomi įvairūs būdai:

  • nebaigti sakiniai ir refleksijos klausimai;
  • sėkmės lentelės;
  • voratinklis;
  • vertinimas spalvotais lapeliais;
  • vertinimas pagal kriterijus;
  • ir kt.

Gerai atliktos individualios ir grupinės užduotys klasėje (žodžiu ir raštu) bei namų darbai fiksuojami balais (pliusais, taškais), kurie vėliau sumuojami į kaupiamąjį pažymį.

Diagnostinis vertinimas atliekamas baigus temą, mokiniams skiriama diagnostinė užduotis. MO rinkinio 16 kadras.

6

Apibendrinimas

Atsižvelgiant į pamokų uždavinius, kiekvienos pamokos pabaigoje daromas apibendrinimas. Aptariami rezultatai: kokios užduotys buvo lengvos, o kokios sunkesnės, kas pavyko, kas nelabai.

Pamokų ciklų refleksijai skiriamos kelios minutės. Mokiniai peržvelgia savo užrašus, prisimena veiklas ir pildo pasiūlytą lentelę.

Žinau
Noriu sužinoti
Sužinojau

Mokytojas paprašo perskaityti savo refleksijas, trumpai pakomentuoja jas, patardamas, kaip ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį tvarkant savo užrašus.