Pamokos informacija

Barokinis konceptizmas poezijoje ir dailėje

Priemonės

 • Literatūros vadovėlis (T. Król, Radość czytania, kl. 9).

MOTYVACIJOS ĮRANKIAI

Interaktyvūs veiksmai – tautinių mažumų gimtųjų kalbų SMP paruošta teorijos pristatymo medžiaga, įgarsinti tekstai, pateikta vizualinė medžiaga.

Savarankiškas mokinių pasinaudojimas skaitmeninėmis įrankiais informacijos paieškai bei užduočių atlikimui. Minčių žemėlapio kūrimo įrankis.

Mobilių programėlių ir socialinių tinklų naudojimas.

Skaitmeninis (įsi)vertinimo įrankis „Voratinklis“.

Aktyvūs veiksmai: savarankiškas darbas bei darbas grupėse, pasinaudojant SMP sudaroma pagalbos galimybe, jei kyla sunkumų.

INTEGRACINĖS GALIMYBĖS

Mokinys turi suprasti kultūrinį ir istorinį gimtosios kalbos ir literatūros kontekstą, todėl pamokos tema, siejama su istorijos ir dailės kontekstu, turėtų pažadinti ir palaikyti domėjimąsi šiuolaikine kultūra. Informacijos apdorojimas, tekstų pateikimas sietinas su informacinėmis technologijomis. Mokiniui yra svarbu išmokti suvokti tekstus, kuriuose prasmė reiškiama ne tik žodžiu, ieškoti informacijos internete, ją vertinti ir apdoroti. Paruošti kūrybinį darbą, pasinaudojant teksto redagavimo ir pateikčių rengimo programa.

Ugdomos kompetencijos

Mokėjimo mokytis
 • Išsikelia artimiausius mokymosi uždavinius.
 • Savarankiškai planuoja mokymosi laiką užduotims atlikti.
 • Pasirengia ir naudoja nurodytas mokymosi priemones.

Komunikavimo
 • Randa informaciją nurodytuose šaltiniuose, ją atrenka ir apibendrina.
 • Perteikia informaciją pasirinktomis priemonėmis ir būdais.
 • Išsako ir pagrindžia savo požiūrį viešojoje diskusijoje.

Pažinimo
 • Domisi daugeliu dalykų ir ieško apie juos informacijos.
 • Perteikia informaciją pasirinktomis priemonėmis ir būdais.
 • Daro išvadas ir bando jas pagrįsti.

Socialinė
 • Konstruktyviai bendradarbiauja, siekdamas bendro tikslo.

Iniciatyvumo ir kūrybiškumo
 • Mato idėjų sąsajas ir kuria naujas idėjas, originaliai mąsto, geba pritaikyti patirtį naujose situacijose.
 • Atskleisti grožinio teksto prasmę.
 • Remiantis teksto visuma ir kontekstu, interpretuoti tekstą bei atskleisti tiesiogiai ir netiesiogiai išsakytas mintis.
 • Kurti įvairių žanrų tekstus žodžiu ir raštu, atsižvelgiant į tikslą ir adresatą.