SMP technologijoms pristatymas

Technologijos

Skaitmeninė mokymo priemonė skirta 5-10 klasių mokiniams.
Anotacija

SMP paskirtis – padėti mokiniams ugdytis technologinę ir bendrąsias kompetencijas, siekti technologinio ugdymo programoje numatytų mokymo ir mokymosi tikslų, skatinti mokymosi motyvaciją, aktyvią ir įvairią bei savarankišką mokinio mokymosi veiklą pateikiant įvairias veiklas / užduotis, skirtas integruotai taikomojo ir kūrybinio pobūdžio mokomajai veiklai: projektavimui, tyrimui, probleminiam mokymui, kūrybinių užduočių sprendimui.

Siekiama, kad naudojant šią SMP bus plėtojamos ne tik vertybinės moksleivių nuostatos, bendrieji gebėjimai, bet ir ugdomi bendrieji technologiniai keturių veiklos sričių – projektavimo; informacijos paieškos, kaupimo, taikymo ir pateikimo; medžiagų pažinimo, jų pritaikymo; technologinių procesų pažinimo, atlikimo ir rezultatų pristatymo – gebėjimai.

SMP sudaro: demonstraciniai ir/ar animaciniai mokymosi objektai, skirti susipažinti su technologiniais procesais, kuriuos sudėtinga paaiškinti, demonstruoti realioje aplinkoje; modeliavimo, eksperimentavimo, imitavimo mokymosi objektai, skirti mokymosi mokytis, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymui, sudarant mokiniams galimybę sukurti įvairias situacijas (simuliacijas) ir patikrinti rezultatus; mokomosios užduotys, klausimynai, testavimo, praktikumo mokymosi objektai, skirti savarankiškam mokymuisi bei vertinimui ir įsivertinimui; testai, skirti įsivertinimui. Užduotys kelių sudėtingumo lygių, skirtingų konstrukcijų. Atlikus testą parodomas rezultatas; filmuoti pavyzdžiai iš realios aplinkos praktinei situacijai detaliai pavaizduoti.

Ugdymo procese naudojant SMP siekiama padėti mokytojui, ugdymo organizatoriui: diferencijuoti užduotis ir mokiniams keliamus reikalavimus pagal įgytų žinių ir gebėjimų lygį; individualizuoti mokinių darbą atsižvelgiant į jų gebėjimus, mokymosi stilių, ugdymosi poreikius, polinkius ir interesus; įvertinti mokinių pasiekimus ir patiems mokiniams įvertinti savo rezultatus, išskirti pasiekimus, problemas ir spragas, numatyti tolesnes mokymosi perspektyvas; siūlyti mokymo strategijas ir veiklas, pritaikytas įvairiems mokinių ugdymosi poreikiams ir mokymosi stiliams; pateikti papildomos mokymo(si) medžiagos, kuri padėtų veiksmingiau siekti Bendrosiose programose apibrėžtų mokymosi pasiekimų.