SMP meniniam ugdymui pristatytmas

Meninis ugdymas

Skaitmeninė mokymo priemonė skirta 9-12 klasių mokiniams.
Anotacija

SMP paskirtis – padėti mokiniams siekti programoje numatytų mokymo ir mokymosi tikslų, skatinti mokymosi motyvaciją, aktyvią ir įvairią bei savarankišką mokinio mokymosi veiklą pateikiant įvairias veiklas / užduotis, skirtas integruotai taikomojo ir kūrybinio pobūdžio mokomajai veiklai: projektavimui, tyrimui, probleminiam mokymui, kūrybinių užduočių sprendimui.

SMP sudaro: demonstraciniai ir/ar animaciniai mokymosi objektai, skirti susipažinti su procesais, kuriuos sudėtinga paaiškinti, demonstruoti realioje aplinkoje; modeliavimo, eksperimentavimo, imitavimo mokymosi objektai, skirti mokymosi mokytis, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymui, sudarant mokiniams galimybę sukurti įvairias situacijas (simuliacijas); mokomosios užduotys, klausimynai, testavimo, praktikumo mokymosi objektai, skirti savarankiškam mokymuisi bei vertinimui ir įsivertinimui; testai, skirti įsivertinimui. Užduotys kelių sudėtingumo lygių, skirtingų konstrukcijų. Atlikus testą parodomas rezultatas sudarant galimybę pamatyti klaidą ir gauti įvertinimą; filmuoti pavyzdžiai iš realios aplinkos praktinei situacijai detaliai pavaizduoti.

Ugdymo procese naudojant SMP siekiama padėti mokytojui, ugdymo organizatoriui: diferencijuoti užduotis ir mokiniams keliamus reikalavimus pagal įgytų žinių ir gebėjimų lygį; individualizuoti mokinių darbą atsižvelgiant į jų gebėjimus, mokymosi stilių, ugdymosi poreikius, polinkius ir interesus; įvertinti mokinių pasiekimus ir patiems mokiniams įvertinti savo rezultatus, išskirti pasiekimus, problemas ir spragas, numatyti tolesnes mokymosi perspektyvas; siūlyti mokymo strategijas ir veiklas, pritaikytas įvairiems mokinių ugdymosi poreikiams ir mokymosi stiliams; pateikti papildomos mokymo(si) medžiagos, kuri padėtų veiksmingiau siekti Bendrosiose programose apibrėžtų mokymosi pasiekimų.

Temų sąrašas

DAILĖ

Dailės mokomojo objekto (toliau – MO) rinkiniai suformuoti pagal 3 probleminius pjūvius, atsižvelgiant į Bendrosiose programose išskirtas veiklos sritis: dailės raiška, dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas, dailės reiškinių pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje. SMP, skirta XX–XXI a. Lietuvos dailei, parengta ne chronologiniu, bet probleminiu diskursu, tačiau neatmetant galimybės mokymosi objektus sisteminti ir pagal nurodyto laikotarpio dešimtmečius.

MUZIKA

Muzikos MO 9–10 klasėms sudaryti stilistiniu aspektu. Dirbdami su šiais MO, mokiniai bus skatinami atrasti, kaip šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime atsispindi prieš šimtmečius susiformavusios muzikos kūrybos ir atlikimo tradicijos, sužinoti, kaip aptariamo stiliaus muziką interpretuoja šiuolaikiniai Lietuvos ir pasaulio akademinės bei populiariosios kultūros atstovai. Siekiama, kad mokiniai atrastų savo asmeninį santykį su klausoma muzika ir jos kontekstais, išmoktų gerbti istorinį paveldą.

TEATRAS

Teatro menas, skirtingai nei abstraktus muzikos menas, yra gana konkretus. Todėl svarbu dėmesio skirti tiek teatro spektaklių prasminio turinio aiškinimuisi, tiek ir naudojamų raiškos priemonių, stilistikos kontekstų bruožų analizei. Teatro MO padės į teatro pamokas įtraukti daugiau tiriamojo mokymosi strategijų, mokymosi būdų, skirtų žinioms atrasti. Taip pat paskatins į teatro suvokimą ir raišką žvelgti kaip į kūrybinius procesus, kai ne naudojamasi stereotipais ar trumpais teiginiais, bet ieškoma autentiškų raiškos priemonių ir vertinamieji sprendimai priimami argumentuotai.

ŠOKIS

Šokio MO 11–12 klasėms yra suformuoti taip, kad atskleistų esminius šokio aspektus – šokio elementus ir šokio žanrus. Dirbdami su šiais MO, mokiniai susipažins su pagrindiniais šokio elementais – erdve, laiku ir energija bei juos papildančiais dinamikos ir metaforos elementais. Analizuodami žymiausių Lietuvos šokio kūrėjų darbų vaizdo pavyzdžius mokiniai bus skatinami įžvelgti įvairius šokius vienijančių šokio elementų raišką skirtinguose šokio žanruose. Kitas MO aspektas – pažintis su pagrindiniais šokio žanrais (liaudies šokiu, baletu, istoriniu, šiuolaikiniu, pramoginiu, gatvės šokiu) leis mokiniams suvokti šokius skiriančius bruožus ir istorinį, kultūrinį bei socialinį jų kontekstą.