Kasdienė patirtis ir dailės sumanymai

1

Motyvuojantis įvadas

Menininko Dainiaus Liškevičiaus gyvenimo atvejis ir jo projektas „Gyvenamasis kambarys / Gyvybinė erdvė“ (2005–2010).

 • Pradedame nuo diskusijos apie kiekvieno iš mūsų gyvenamąją erdvę: kokie daiktai mus supa, ir kaip jie atspindi mūsų pomėgius bei polinkius? Ką mums skirtame kambaryje ar jo dalyje dažniausiai veikiame ir kaip čia tvarkomės?
 • Aptariame dažniausiai pasitaikančias situacijas ir pristatome SMP demonstracinę medžiagą MO „Kasdienė patirtis ir dailės sumanymai“.

Tai tęstinis Dainiaus Liškevičiaus projektas, kurio sumanymas kilo dėl to, kad menininkas:

 • neturėjo kūrybinių dirbtuvių, į kurias paprastai iš namų pernešama dalis kūrybą lydinčių daiktų;
 • mėgo perstumdyti baldus, keisti buto interjerą ir daiktų paskirtį;
 • tuo kūrybos periodu kūrė meną iš savo dirbtinai sukurtos aplinkos.

Per pora savaičių konstruodamas „Obeliską“, Dainius Liškevičius panaudojo visus jo kambaryje buvusius daiktus: lovą, spinteles, televizorių, knygas ir t. t. Kita vertus, taip jis peržiūrėjo namų inventorių, atsisakydamas nereikalingo „turto“.

2

Trumpas turinio aprašymas

Dailės raiška

Aukštesnysis lygis

Savarankiškai ir tikslingai atsirenka 8–9 nuotraukas savo vizualinių idėjų albumui.

Eksperimentuodamas, išmėgindamas įvairias nuotraukų redagavimo programas ir jų teikiamas raiškos galimybes, pateikia išbaigtos stilistikos fotografuotų vaizdų rinkinį.

Fotografuodamas kūrybingai interpretuoja aplinkos, matytų ar tyrinėtų konceptualių kūrinių ar „nuobodulio estetikos“ įkvėptas idėjas. (Jei vizualinių idėjų albumas kuriamas grupėje, imasi iniciatyvos organizuoti jo viešą pristatymą ir aptarimą.)

Atsižvelgdamas į aptartus reikalavimus, savarankiškai apipavidalina ir įvairia forma pristato savo nuotraukų rinkinį.

Pagrindinis lygis

Atsirenka 6–7 nuotraukas savo vizualinių idėjų albumui.

Išmėgindamas įvairias nuotraukų redagavimo programas, pateikia išbaigtos stilistikos fotografuotų vaizdų rinkinį.

Fotografuodamas savitai interpretuoja aplinkos, matytų ar tyrinėtų konceptualių kūrinių ar „nuobodulio estetikos“ įkvėptas idėjas. (Jei vizualinių idėjų albumas kuriamas grupėje, derina savo sumanymus bendrame darbe.)

Savarankiškai apipavidalina savo vizualinių idėjų albumą pagal iš anksto aptartus reikalavimus.

Patenkinamas lygis

Kuria 4–5 nuotraukų savo vizualinių idėjų albumą iš mokytojo pasiūlytos medžiagos.

Išmėgina mokytojo rekomenduotas nuotraukų redagavimo programas.

Fotografuodamas interpretuoja aplinkos, matytų ar tyrinėtų konceptualių kūrinių ar „nuobodulio estetikos“ įkvėptas idėjas. (Jei vizualinių idėjų albumas kuriamas grupėje, atlieka nurodytą vaidmenį bendrame darbe.)

Nurodytu būdu apipavidalina savo vizualinių idėjų albumą.

Dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas

Aukštesnysis lygis

Domisi šiuolaikinės dailės kūriniais, išsako argumentuotą nuomonę ir savarankiškai vertina konceptualiojo meno raiškos priemones, suvokia ir aptaria dabarties menininkų iškeltas idėjas ir problemas. Suvokia, nusako ir savarankiškai vertina XX–XXI a. idėjas, formavusias konceptualių kūrinių problematiką.

Nurodo įvairių konceptualių kūrinių kilmės galimas prielaidas ir paaiškina jų ypatybes per kasdienės patirties poveikį.

Savarankiškai ir tikslingai sudaro asmeninį konceptualių fotografijų analogų aplanką ir susieja dominuojančią stilistiką su kūrinio idėja.

Pagrindinis lygis

Pagal aptartus kriterijus ir vartodamas tinkamas sąvokas vertina konceptualiojo meno raiškos ir vaizdavimo būdus bei meninės išraiškos priemones.

Nurodo sudominusių konceptualių kūrinių kilmės galimas prielaidas ir įžvelgia jų sąsajas su kasdiene patirtimi.

Savarankiškai sudaro asmeninį konceptualių fotografijų analogų aplanką ir apibūdina dominuojančią stilistiką.

Patenkinamas lygis

Aptaria mokytojo nurodytų konceptualių kūrinių raiškos būdus ir pagrindines raiškos priemones.

Išsako savo požiūrį į konceptualaus kūrinio kilmės galimas prielaidas.

Sudaro asmeninį analogų aplanką iš mokytojo pasiūlytų fotografijos ciklų.

Dailės reiškinių pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje

Aukštesnysis lygis

Įžvelgia ir remdamasis savo patirtimi bei žiniomis vertina tikrovės meninio tyrimo galimybes savo aplinkoje. Apibūdina konceptualiojo meno paskirtį dabarties visuomenėje.

Remdamasis pavyzdžiais nusako, kaip vizualūs tikrovės tyrimai gali praversti ateities profesinei karjerai.

Pagrindinis lygis

Įžvelgia tikrovės meninio tyrimo galimybes savo aplinkoje.

Apibūdina, kaip į konceptualiojo meno kūrybą integruojama kasdienė patirtis.

Pasakodamas apie šiuolaikinių profesijų įvairovę, pateikia pavyzdžių, kur gali būti reikalingi vizualūs tikrovės tyrimai.

Patenkinamas lygis

Remdamasis nurodytais meninio tikrovės tyrimo pavyzdžiais atpažįsta atskiras kasdienės patirties ir konceptualaus sumanymo sąsajas, savais žodžiais jas apibūdina.

Bendromis frazėmis nusako, kuo ateities karjeroje gali praversti vizualus kasdienės patirties fiksavimas.

3

Nauja medžiaga

Demonstracijų MO „Kasdienė patirtis ir dailės sumanymai“ aprašas:

Dalyko sritis

2. Dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas.

Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąją programą

Esminis gebėjimas: orientuotis dailės įvairovėje.

2.2. Nusakyti keletą skiriamųjų bruožų, meno simbolių ar kitų meninių ypatybių, pagal kurias dailės ar architektūros kūrinį galima priskirti tam tikrai epochai, meno krypčiai.

2.2.1. Nusakyti keletą bruožų ar meninių ypatybių, pagal kurias galima atpažinti epochą ar meno kryptį.

Tikslas

Aptarti konceptualiojo meno ypatumus: kūrybos procesą, idėjų paiešką, sumanymų šaltinius. Tyrinėti ir vertinti Dainiaus Liškevičiaus kūrybos meninius bruožus.

Ko moko šis MO?

Tyrinėjami konceptualiojo meno bruožai, kūrinio sumanymo ir kūrybos proceso vaidmuo. Nusakomi konceptualaus objekto, instaliacijos kūrimo principai. Vertinamas kritinis, kartu ironiškas, šmaikštus autoriaus požiūris į tikrovę, kasdienę veiksmų rutiną.

Kaip atlikti šią užduotį? Instrukcija mokiniui
 • Peržiūrėkite kūrinių reprodukcijas.
 • Perskaitykite trumpus jų aprašus ir menininko mintis.
 • Parašykite komentarus ir juos išsiųskite mokytojui bei draugams.
 • Aptarkite visų nuomones klasės/grupės diskusijoje.
Esminiai žodžiai

Konceptualusis menas, instaliacija.

Trumpas MO mechanizmo aprašymas

Pagrindiniame MO lange talpinama 4 Dainiaus Liškevičiaus kūrinių reprodukcijos – po 2 iš 2 darbų:

 • Dainius Liškevičius. In / Out, 1998, instaliacija, ŠMC;
 • Dainius Liškevičius. Obeliskas, 2008, iš ciklo „Gyvenamasis kambarys / Gyvybinė erdvė“, 2005–2010, instaliacija, fotografijos, videofilmai.

Paspaudus ant suporintų, konkrečiam darbui skirtų paveikslėlių, vaizdas padidėja iki viso lango, apačioje atsiranda kūrinio metrika.

Demonstracinio lango apačioje išdėstytas „online“ komentarų laukas su klausimais.

Kairėje demonstracinio lango pusėje yra 3 aktyvūs taškai, kuriuos paspaudus, atsiranda:

 • Tekstinė dalis su garso įrašu. Tekstą galima kopijuoti, redaguoti, pabraukti, uždengti, pagal nuorodą rasti pilną jo versiją, taip pat išklausyti jo garso įrašą, kuris ypač tinkamas akustinio mokymosi stiliaus mokiniams.
 • Informacijos šaltiniai.
 • Žodynėlis. Kiekvienos dailės sąvokos paaiškinimas pasirodo atskirai, tam skirtame lauke. Tekstą galima kopijuoti, redaguoti, pabraukti, uždengti.
MO pabaiga

Pabaiga nėra griežtai fiksuota, nes šis demonstracinis MO gali būti taikomas ir individualiai siekiant pažinti XX–XXI a. Lietuvos dailės raidą, ir nuosekliai studijuojant dailę pagal BP.

Jei ši demonstracinė medžiaga yra naudojama kryptingai pagal BP, tai demonstracinio MO pabaiga laikomas laiku/tinkamai (pagal iš anksto su mokytoju aptartus reikalavimus) parašytas ir išsiųstas komentaras.

Rezultatų pateikimas

Kaskart „Komentarų lauke“ įrašytas komentaras su įrašo data yra išsaugomas. Skirtingu laiku rašyti komentarai gali iš esmės skirtis. Išsaugojus atskirame aplanke atsiranda galimybė juos palyginti ir daryti prielaidas, kas lėmė asmeninės nuomonės kaitą.

Papildomi komentarai mokytojui

Svarbu pabrėžti kasdienės patirties ir kūrybos sumanymų tarpusavio ryšį, diskutuoti apie šiandien menininkams aktualų ironišką, šmaikštų požiūrį į tikrovę, apie privačios erdvės virsmą viešu meno kūriniu.

4

Kūrybinė užduotis

Laboratorijų MO „Kasdienė patirtis ir dailės sumanymai“ aprašas:

Dalyko sritis

1. Dailės raiška.

Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąją programą

Esminis gebėjimas: ieškoti kūrybinių idėjų ir siekti savaip jas perteikti tradicinėmis ir netradicinėmis vizualinių menų raiškos priemonėmis.

1.1. Pasirinkti vizualinę idėją remiantis įvairiais šaltiniais (kultūros paveldu, asmeniniais išgyvenimais, aplinkos ir gyvenimo vaizdais, kt.). Užfiksuoti idėją, ieškoti jos raiškos variantų.

1.1.1. Paaiškinti, kodėl domina vienokia ar kitokia vizualinės raiškos idėja.

Tikslas

Sukurti nedidelį (4–9 nuotraukų) vizualinių idėjų albumą: vienos dienos ar valandos netikėtų (linksmų, juokingų, liūdnų, keistų) įspūdžių nuotraukų rinkinį.

Ko moko šis MO?

Ugdoma mokinių estetinė nuovoka ir kūrybiškumas, mokoma ieškoti, fiksuoti ir atsirinkti kūrybines idėjas iš savo aplinkos, kaupti vizualiuosius savo asmeninių išgyvenimų užrašus.

Kaip atlikti šią užduotį? Instrukcija mokiniui

Sukurkite nedidelį (4–9 nuotraukų) savo įspūdžių ar išgyvenimų albumą.

 • Pasirinkite vieną dieną ir stebėkite, kas įdomaus, juokingo, linksmo, netikėto ar keisto vyksta jūsų klasėje, namuose, mieste ar gyvenvietėje. Fotografuokite savo įspūdžius.
 • Atrinkite 4–9 įdomiausias nuotraukas ir įkelkite į 3×3, 2×2 ar 2×3 lentelę.
 • Prisiminkite, ką jūs galvojote ar jautėte matydami šiuos vaizdus. Parašykite nuotraukų komentarus: kas vyksta, kada ir kur fotografavote, kokią jūsų nuotaiką atspindi šie vaizdai.
 • Išsiųskite albumą mokytojui arba išsaugokite nurodytame aplanke.
 • Pristatykite savo įspūdžių albumą klasės draugams. Nusakykite jo idėją, kokius jausmus ar nuotaikas norėjote perteikti, kaip pavyko įgyvendinti sumanymą.
 • Siųsdami kūrinį, nuotraukų komentarus įkelkite į komentarų lauką.
Esminiai žodžiai

Kūrinio idėja, kūrybos procesas, konceptualizmas.

Trumpas MO mechanizmo aprašymas

Pagrindiniame lange talpinamas virtualus albumas – lentelė, kurioje galima būtų patalpinti 4–9 nuotraukas. Mokinys pasirinktą dieną fotografuoja savo įspūdžius, atsirenka geriausias nuotraukas ir įkelia į lentelę, parašo nuotraukų komentarus ir išsiunčia mokytojui.

MO pabaiga

Užduotis laikoma baigta, kai mokinys laiku (pasirinktą ar paskirtą dieną) ir pagal iš anksto su mokytoju aptartus reikalavimus įkelia atrinktas nuotraukas į albumo lentelę, parašo nuotraukų komentarus ir išsaugo mokytojo nurodytame aplanke.

Rezultatų pateikimas

Ekrane pateikiamas nuotraukų albumas (lentelė su nuotraukomis) ir komentaras.

Serveryje išsaugomas nuotraukų albumas ir komentaras.

Papildomi komentarai mokytojui

Ši užduotis atliekama fiksuotą (neilgą) laiko tarpą, pavyzdžiui, vieną kurią dieną ar valandą. Svarbu nufotografuoti kuo daugiau netikėtos situacijos kadrų, vėliau iš jų mokinys turėtų išrinkti geriausius (įdomiausius, originaliausius).

5

Įsivertinimo užduotis

MO įsivertinimo užduoties „Kasdienė patirtis ir dailės sumanymai. Testas“ aprašas:

Dalyko sritis

2. Dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas.

Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąją programą

Esminis gebėjimas: orientuotis dailės įvairovėje.

2.1. Palyginti praeities ir dabarties dailės kūrinius pagal jų meninės kalbos ypatumus, perteikiamas idėjas.

2.1.4. Paaiškinti pavyzdžiais, kaip tą pačią kūrybinę idėją perteikia skirtingų meninių epochų ir krypčių dailininkai.

Tikslas

Tyrinėti pateiktų kūrinių temas (idėjas) ir pasitikrinti gebėjimus atpažinti ir nusakyti kūrybinio sumanymo kilmę.

Ko moko šis MO?

Atviras testas moko mokinius tyrinėti dailės kūrinius, atpažinti ir nusakyti kūrybinio sumanymo kilmę (iš praeities kūrinių, iš natūros, iš daiktinės aplinkos).

Kaip atlikti šią užduotį? Instrukcija mokiniui
 • Įsižiūrėkite į kūrinius, pasirinkite vieną iš jų, perskaitykite tekstą ir trumpai nusakykite dailininko kūrybinio sumanymo kilmę, savais žodžiais paaiškinkite, iš kur jis sėmėsi idėjų.
 • Savo mintis užrašykite aktyvioje eilutėje.
 • Pasirinkite kitą kūrinį ir parašykite savo nuomonę apie dailininko sumanymo kilmę.
 • Parašę visus tris atsakymus juos įrašykite ir išsiųskite mokytojui.
 • Aptarkite savo atsakymus su klasės draugais bendroje diskusijoje.
Esminiai žodžiai

Kūrinio idėja, kūrybos procesas, konceptualizmas.

Trumpas MO mechanizmo aprašymas

Mokinys tyrinėja pateiktus dailės kūrinius, perskaito šalia jų patalpintus tekstus ir apačioje aktyviose eilutėse paaiškina (savais žodžiais parašo savo nuomonę) dailininko kūrybinio sumanymo kilmę.

MO pabaiga

MO pabaiga laikomas laiku/tinkamai (pagal iš anksto su mokytoju aptartus reikalavimus) įrašyti nurodytame aplanke arba išsiųsti atsakymai.

Rezultatų pateikimas

Ekrane pateikiamas kūrinio vaizdas, metrika, apibūdinantis tekstas ir mokinio atsakymas (komentaras).

Serveryje išsaugoma kūrinio metrika ir mokinio atsakymas (komentaras).

Papildomi komentarai mokytojui

Šis testas – atviras, nėra konkretaus, vieno teisingo atsakymo. Čia prašoma mokinio „savais žodžiais nusakyti dailininko sumanymo kilmę“, todėl atsakymai gali būti patys įvairiausi ir netikėti. Skatinkite mokinius diskutuoti, išsakyti savo nuomonę ir ją argumentuoti. Kreipkite mokinių mintis šia linkme: A. Švėgždos kūrinio idėja – iš natūros, D. Narkevičiaus – iš daiktinės aplinkos, E. Janso – iš praeities.

6

Savarankiško darbo pamokoje užduotis

Dalyko rezultatas

Gebės kritiškai vertinti konceptualiojo meno pavyzdžius ir parašys tinkamos apimties, argumentuotą demonstracinės medžiagos komentarą.

Gebės atrinkti konceptualių pavyzdžių asmeniniam kūrybinių užduočių archyvui.

Aukštesnysis lygis

Pagrindinės mintys ar idėjos, vertinant konceptualiojo meno pavyzdžius, yra nuosekliai pagrįstos teorinėmis įžvalgomis ir asmenine patirtimi.

Parašytas 6–7 sakinių argumentuotas ir asmeninėmis įžvalgomis pagrįstas komentaras.

Savarankiškai atsirinkti 4–5 konceptualių kūrinių pavyzdžiai, tikslingai juos siejant su konkrečia kūrybine užduotimi.

Pagrindinis lygis

Pagrindinės mintys ar idėjos, vertinant konceptualiojo meno pavyzdžius, atskleistos, bet ne visada tinkama forma – kai kurie sakiniai/frazės yra pažodžiui nukopijuoti/atmintinai pakartoti.

Parašytas 4–5 sakinių asmeninėmis įžvalgomis grindžiamas komentaras.

Savarankiškai atsirinkti 3–4 konceptualių kūrinių pavyzdžiai asmeniniam kūrybinių užduočių archyvui.

Patenkinamas lygis

Pagrindinės mintys ar idėjos, vertinant konceptualiojo meno pavyzdžius, yra atskleistos tik iš dalies, pateiktos neišsamiai.

Parašytas 2–3 sakinių bendrais įspūdžiais grindžiamas komentaras.

Parinkti 2–3 analogai asmeniniam kūrybinių užduočių archyvui iš mokytojo pasiūlytos vaizdinės medžiagos.

7

Namų darbų užduotis

Dalyko rezultatas

Gebės parengti ir viešam aptarimui pateikti vizualinių idėjų albumą.

Gebės kūrybiškai panaudoti tinkamas nuotraukų redagavimo programas.

Aukštesnysis lygis

Savarankiškai parengtas 8–9 tikslingai atrinktų nuotraukų vizualinių idėjų albumas.

Parašyti asmeninėmis įžvalgomis pagristi, argumentuoti ir išsamūs nuotraukų komentarai; nuosekliai paaiškinta kūrybos eiga, įvertinant tikrovės meninio tyrimo perspektyvas.

Eksperimentuojant išmėgintos įvairios nuotraukų redagavimo programos ir jų teikiamos raiškos galimybės, pateiktas išbaigtos stilistikos fotografuotų vaizdų rinkinys.

Pagrindinis lygis

Savarankiškai parengtas 6–7 atrinktų nuotraukų vizualinių idėjų albumas.

Parašyti asmeninėmis įžvalgomis grindžiami, pakankamai išsamūs nuotraukų komentarai; nuosekliai nupasakota kūrybos eiga.

Išmėgintos įvairios nuotraukų redagavimo programos, pateiktas išbaigtos stilistikos fotografuotų vaizdų rinkinys.

Patenkinamas lygis

Parengtas 4–5 nuotraukų vizualinių idėjų albumas iš mokytojo pasiūlytos medžiagos.

Parašyti bendrais įspūdžiais pagristi, trumpi nuotraukų komentarai; bendromis frazėmis nusakytas kūrybos procesas.

Išmėgintos mokytojo rekomenduotos nuotraukų redagavimo programos.

8

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Diagnostinio vertinimo kontekste gali būti taikomas atviras SMP „Kasdienė patirtis ir dailės sumanymai“ testas, kuris įgalina įvairiapusiškai, t.y. laisvai išdėstant asmenines nuomones ir individualius argumentus, tyrinėti dailės kūrinius per kūrybinio sumanymo prizmę. Ši užduotis skirta išsiaiškinti, ką mokiniai suprato apie kūrinio idėjos kilmę iš natūros, daiktinės aplinkos ar praeities kūrinių, ir ko dar reikėtų mokytis.

Po savarankiško darbo pamokoje ir namų darbų užduočių pristatymo ir aptarimo mokiniai užpildo mokytojo parengtus refleksijos ir įsivertinimo lapus, kuriuose skatinama:

 • nurodyti pagrindinius konceptualiojo meno bruožus;
 • trumpai paaiškinti nagrinėtų ar pasirinktų konceptualių sumanymų sąsajas su kasdiene patirtimi;
 • apibūdinti menininkų pasirinktas raiškos priemones;
 • parašyti savo nuomonę apie sudominusį: a) konceptualų kūrinį, b) pristatytą draugo darbą;
 • apibūdinti savo vizualiojo idėjų albumo sumanymą ir stilistiką;
 • nurodyti, ką darytų kitaip, jei dar kartą: a) rinktųsi konceptualių kūrinių pavyzdžius asmeniniam archyvui, b) kurtų panašų vizualinių idėjų albumą;
 • įsivertinti darbo rezultatus.

Savarankišką darbą pamokoje rekomenduojama į(si)vertinti pagal iš anksto aptartus vertinimo kriterijus, užpildant į(si)vertinimo lentelę.

Vertinimo kriterijai Balai Įsiver-tinimas Mokytojo vertinimas
Dalykiškai argumentuoti ir asmeninėmis įžvalgomis pagrįsti konceptualiojo meno kūrinių vertinimai. 0–3
Tikslingai atsirinkti konceptualių kūrinių pavyzdžiai asmeniniam kūrybinių užduočių archyvui. 0–3
Efektyvus darbas su įvairiais informacijos šaltiniais. 0–2
Tinkamai parašytas ir pateiktas demonstracinės medžiagos komentaras. 0–2

Namų darbų užduotį – sukurti vizualinių idėjų albumą – rekomenduojama į(si)vertinti pagal iš anksto aptartus vertinimo kriterijus, užpildant į(si)vertinimo lentelę.

Vertinimo kriterijai Balai Įsiver-tinimas Mokytojo vertinimas
Konceptualiai pagrįsta nuotraukų atranka. 0–3
Tinkamai parašyti nuotraukų komentarai. 0–2
Kūrybingai pritaikytos vaizdo redagavimo programos. 0–2
Nuosekliai pristatyta kūrybos eiga. 0–2
Efektyviai panaudotas viešam pristatymui skirtas laikas. 0–1

9

Apibendrinimas

Apibendrinant temą, mokytojas inicijuoja:

 • aptarimą, skirtą el. paštu gautiems komentarams;
 • konceptualiausio sumanymo, užfiksuoto vizualinių idėjų albume, rinkimus (atsižvelgiant į mokinių poreikius ir interesus, galima rengti klasėje populiariausių konceptualių kūrinių, kasdienybės įkvėptų projektų, fotografijų ciklų ar pan. rinkimus);
 • diskusiją, apibendrinančią įsivertinimą ir refleksiją.