XXI a. dizaino tendencijos

1

Motyvuojantis įvadas

Jaunimui aktualaus, ekstremalaus sporto ir etnokultūros elementus jungiančio dizaino ženklo „labàdienà“ (2012, aut. Petras Navickas, Rapolas Vosylius) pristatymas.

 • Pradedame nuo „minčių lietaus“: kas yra „labàdienà“?
 • Išklausę atsakymų versijas ir jas įvertinę, pateikiame pačių dizainerių suformuluotą atsakymą (jį galima parodyti ir jungiantis tiesiai per Facebook; mokiniai, norintys detaliau čia panaršyti, turės progos tai padaryti savarankiškai, rinkdamiesi namų darbų užduotį):
 • …tai iniciatyva, skatinanti mus supančią aplinką draugiškam ir maloniam bendravimui. Šia geranoriška misija norime pasidalinti ir su Jumis. Idėjai įgyvendinti ir vizualizuoti kuriame drabužių ir aksesuarų liniją…

 • Pristatome demonstracinę medžiagą „XXI a. dizaino tendencijos“.
 • Rekomenduojama apžiūrėti pavienes iliustracijas jas pasididinus demonstraciniame lange, o ypač – vardinės linijos labàdienà video pristatymus (pradžiai mokytojas atrenka kurį nors vieną filmuką, atsižvelgdamas į konkrečios klasės mokinių poreikius), pvz. „Žiemos pasaka“.

2

Trumpas turinio aprašymas

Dailės raiška

Aukštesnysis lygis

Rengdamas pristatymą apie sudominusio dizainerio kūrybą, pasiūlo originalių kūrybinių idėjų ir numato jų įgyvendinimo etapus, savarankiškai pasirenka vizualaus pristatymo stilistiką, interpretuoja ir argumentuoja dizaino objektų sukeltus potyrius. (Jei pristatymas rengiamas grupėje, imasi iniciatyvos organizuoti jo viešą aptarimą.)

Savarankiškai kuria vizualiąją informaciją, pristatančią dizaino pavyzdžius, taikydamas įvairias kompiuterines programas.

Pagrindinis lygis

Rengdamas pristatymą apie sudominusio dizainerio kūrybą, pasiūlo kūrybinių idėjų ir numato, kaip jas įgyvendinti, tikslingai pasirenka vizualaus pristatymo stilistiką, interpretuoja dizaino objektų sukeltus potyrius. (Jei pristatymas rengiamas grupėje, derina savo sumanymus bendrame darbe.)

Kuria vizualiąją informaciją, pristatančią dizaino pavyzdžius, taikydamas įvairias kompiuterines programas.

Patenkinamas lygis

Atlieka mokytojo nurodytą užduotį – parengia vizualų pristatymą apie sudominusio dizainerio kūrybą. (Jei pristatymas rengiamas grupėje, atlieka nurodytą vaidmenį bendrame darbe.)

Kuria vizualiąją informaciją, pristatančią dizaino pavyzdžius, mokytojo nurodytomis kompiuterinėmis programomis.

Dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas

Aukštesnysis lygis

Domisi šiuolaikiniu dizainu ir vartodamas tinkamas dailės sąvokas savarankiškai vertina pagrindines dizaino meninės raiškos priemones, suvokia ir aptaria dizainerių iškeltas idėjas ar problemas.

Aktyviai domisi Lietuvos ir pasaulio dizaino tendencijomis, atpažįsta jų apraiškas savo daiktinėje aplinkoje.

Savarankiškai vertina svarbiausius šiuolaikinio dizaino bruožus.

Pagrindinis lygis

Pagal aptartus kriterijus ir vartodamas tinkamas dailės sąvokas vertina dizaino meninės raiškos priemones. Įžvelgia praeities stilių, šiuolaikinės architektūros ir populiariosios kultūros įtaką savo daiktinėje aplinkoje. Vertina svarbiausius šiuolaikinio dizaino bruožus.

Patenkinamas lygis

Žiūri mokytojo nurodytus dizaino pavyzdžius. Vartodamas paprastas dailės sąvokas apibūdina pagrindines dizaino meninės raiškos priemones.

Žiūri ir vartodamas paprastas dailės sąvokas aptaria mokytojo nurodytus šiuolaikinio dizaino pavyzdžius, išvardija svarbiausius jų bruožus.

Dailės reiškinių pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje

Aukštesnysis lygis

Paaiškina, kaip visuomenės poreikiai ir šiuolaikinio dizainerio interesai lemia analizuojamo dizaino pavyzdžio formą ir funkciją.

Paaiškina dizaino sumanymų socialinę paskirtį.

Pagrindinis lygis

Remdamasis savo patirtimi ir kitų žiniomis analizuoja šiuolaikinio dizaino idėjas. Nusako, kaip tai veikia žmogaus kasdienybę.

Patenkinamas lygis

Savais žodžiais apibūdina dizaino vaidmenį artimiausioje daiktinėje aplinkoje, nusako jo poveikį sau.

3

Nauja medžiaga

Demonstracijų MO „XXI a. dizaino tendencijos“ aprašas:

Dalyko sritis

2. Dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas.

Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąją programą

2.1. Tinkamai vartojant dailės sąvokas apibūdinti ir vertinti savo ir draugų kūrybines interpretacijas, tradicinės ir šiuolaikinės dailės, tautodailės, dizaino meninės raiškos priemones.

2.1.3. Bendrais bruožais nusakyti menines dizaino ypatybes (idėja, konstrukcijos, formos, funkcijos ir medžiagos sąveika, patogumas ir kt.).

Tikslas

Aptarti XX–XXI a. Lietuvos dizaino raidą, apibūdinti šiuolaikinio dizaino meninius bruožus.

Ko moko šis MO?

Ugdomas mokinių gebėjimas apibūdinti dizaino sritis. Nusakomos grafinio, daiktų, kostiumo ir interjero dizaino meninės raiškos priemonės. Vertinamas dizaino gaminių konceptualumas, funkcionalumas ir ekonomiškumas.

Kaip atlikti šią užduotį? Instrukcija mokiniui
 • Peržiūrėkite reprodukcijas.
 • Perskaitykite/išklausykite tekstą ir pasidomėkite internetiniais šaltiniais.
 • Parašykite komentarus ir juos išsiųskite mokytojui bei draugams.
 • Aptarkite visų nuomones klasės/grupės diskusijoje.
Esminiai žodžiai

Dizainas, dizaineris, grafinis dizainas, interjeras, interjero dizainas, kostiumo dizainas, logotipas.

Trumpas MO mechanizmo aprašymas

Pagrindiniame MO lange talpinama 14 reprodukcijų, iliustruojančių 5 skirtingas dizaino sritis ir jas pristatančius darbus:

 • Gabrielė Meldaikytė. Viena ranka valdoma virtuvinė įranga neįgaliajam, 2009–2010;
 • Mindaugas Žilionis. Unifikuota modulinė sistema „Spina“, 2007, beržo fanera;
 • Donatas Kliunka. Logotipas „Global Vision 2020“, 2009;
 • Petras Navickas, Rapolas Vosylius. Dizaino ženklas „labàdienà“, 2012;
 • Vytautas Biekša, Marius Kanevičius, Rokas Kilčiauskas, Austė Kuliešiūtė, Miglė Nainytė. Ekspozicinis stendas „Iliustrarium“, 2011, Tarptautinė Bolonijos vaikų knygų mugė, Italija.

Paspaudus ant paveikslėlio, jis padidėja iki viso lango, apačioje atsiranda jo metrika.

Demonstracinio lango apačioje išdėstytas „online“ komentarų laukas su klausimais.

Kairėje demonstracinio lango pusėje yra 3 aktyvūs taškai, kuriuos paspaudus, atsiranda:

 • Tekstinė dalis su garso įrašu. Tekstą galima kopijuoti, redaguoti, pabraukti, uždengti, pagal nuorodą rasti pilną jo versiją, taip pat išklausyti jo garso įrašą, kuris ypač tinkamas akustinio mokymosi stiliaus mokiniams.
 • Informacijos šaltiniai.
 • Žodynėlis. Kiekvienos dailės sąvokos paaiškinimas pasirodo atskirai, tam skirtame lauke. Tekstą galima kopijuoti, redaguoti, pabraukti, uždengti.
MO pabaiga

Pabaiga nėra griežtai fiksuota, nes šis demonstracinis MO gali būti taikomas ir individualiai siekiant pažinti XX–XXI a. Lietuvos dailės raidą, ir nuosekliai studijuojant dailę pagal BP.

Jei ši demonstracinė medžiaga yra naudojama kryptingai pagal BP, tai demonstracinio MO pabaiga laikomas laiku/tinkamai (pagal iš anksto su mokytoju aptartus reikalavimus) parašytas ir išsiųstas komentaras.

Rezultatų pateikimas

Kaskart „Komentarų lauke“ įrašytas komentaras su įrašo data yra išsaugomas. Skirtingu laiku rašyti komentarai gali iš esmės skirtis. Išsaugojus atskirame aplanke atsiranda galimybė juos palyginti ir daryti prielaidas, kas lėmė asmeninės nuomonės kaitą.

Papildomi komentarai mokytojui

Siūloma peržiūrėti naujausią skaitmeninį katalogą „Dizaino indeksas“, kurį pristato Lietuvos dizainerių sąjunga, ir išplėtoti pokalbį apie dizaino formų įvairovę, žymiausius kūrėjus, dabarties stilistines tendencijas.

4

Kūrybinė užduotis

Laboratorijų MO „XX–XXI a. dizaino raida. Kūrybinė užduotis“ aprašas:

Dalyko sritis

1. Dailės raiška.

2. Dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas.

Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąją programą

1.4. Bendradarbiauti kūrybiniuose projektuose. Taikant įvairias dailės technikas, naudojantis kompiuterinės grafikos rengyklėmis ir nuotraukomis kurti vizualiąją mokyklos informaciją (skelbimus, plakatus, lankstinukus, sienlaikraščius ir kt.).

1.4.2. Naudotis pateikčių rengykle pristatant dailininkų, draugų ir savo kūrinius.

2.4. Savarankiškai ir tikslingai ieškoti informacijos internete, elektroniniuose ar spausdintuose leidiniuose.

2.4.1. Taikyti išplėstinę paiešką ir rasti informacijos apie dailininkų kūrybą, dailės muziejus ir galerijas, dailės parodas.

Tikslas

Pasirinkti Lietuvos dizainerį ir pristatyti jo kūrybą.

Ko moko šis MO?

Ugdoma kultūrinė kompetencija, lavinami informaciniai gebėjimai, mokomasi rengti vizualų pristatymą apie pasirinkto menininko (dizainerio) kūrybą.

Kaip atlikti šią užduotį? Instrukcija mokiniui
 • Peržiūrėkite reprodukcijas.
 • Pasirinkite, apie kurį dizainerį rengsite pristatymą.
 • Ieškokite informacijos, kūrinių vaizdų ir nuotraukų internete, pasirinkę paieškos žodžius: Dizainas, Dizaineris, Dizaino inovacijų centras, Lietuvos dizaino forumas, Lietuvos dizainerių sąjunga, Lietuvos grafinio dizaino asociacija, Dizaino katedra, Dizaino istorija.
 • Sudarykite pristatymo planą ir juo remdamiesi komponuokite pristatymo skaidres.
Esminiai žodžiai

Dizainas, dizaineris, grafinis dizainas, interjeras, interjero dizainas, kostiumo dizainas.

Trumpas MO mechanizmo aprašymas

Pagrindiniame lange mokinys rengia pristatymą apie pasirinktą Lietuvos dizainerį pagal rekomenduojamą planą:

 • Dizainerio vardas, pavardė
 • Gyvenimo metai
 • Trumpa gyvenimo istorija (kur gimė, mokėsi, dirbo)
 • Kuriose dizaino srityse kuria (kūrė), žymiausi projektai (kūriniai, gaminiai)
 • Mano nuomonė apie dizainerio kūrybą
 • Informacijos šaltiniai

Siūloma rinktis kompiuterinę programą, kuri leistų komponuoti pristatymo skaidres, rašyti jose tekstą, įkelti nuotraukas, kūrinių vaizdus, peržiūrėti visas skaidres, demonstruoti po vieną (panašiai kaip naudojantis kompiuterinės grafikos rengyklėmis).

MO pabaiga

Užduotis baigiama, kai mokinys parengia pristatymą (pagal iš anksto su mokytoju aptartus reikalavimus) ir išsaugo jį nurodytame aplanke arba išsiunčia mokytojui.

Rezultatų pateikimas

Parengtas pristatymas pateikiamas ekrane, išsaugomas serveryje.

Papildomi komentarai mokytojui

Šią užduotį mokiniai gali atlikti dirbdami nedidelėse grupėse (po 2–3 mokinius). Klasėje pasiskirstykite, apie kuriuos dizainerius mokiniai rengs pristatymus.

Surenkite pristatymų peržiūrą, aptarkite, ką naujo ir įdomaus sužinojo mokiniai, kuo svarbi mokinių pristatytų dizainerių kūryba.

5

Įsivertinimo užduotis

MO įsivertinimo užduoties „XXI a. dizaino tendencijos. Testas“ aprašas:

Dalyko sritis

2. Dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas.

Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąją programą

2.1. Tinkamai vartojant dailės sąvokas apibūdinti ir vertinti savo ir draugų kūrybines interpretacijas, tradicinės ir šiuolaikinės dailės, tautodailės, dizaino meninės raiškos priemones.

2.4.1. Taikyti išplėstinę paiešką ir rasti informacijos apie dailininkų kūrybą, dailės muziejus ir galerijas, dailės parodas.

Tikslas

Įsivertinti gebėjimus atpažinti taikomosios dailės ir dizaino ypatumus, nusakyti skirtumus.

Ko moko šis MO?

Ugdoma kultūrinė kompetencija ir teksto suvokimo gebėjimai, skatinama domėtis dizainu, mokomasi atpažinti ir apibūdinti taikomosios dailės ir dizaino ypatumus, nusakyti skirtumus.

Kaip atlikti šią užduotį? Instrukcija mokiniui

Pasitikrinkite savo žinias apie taikomosios dailės ir dizaino ypatumus ir skirtumus. Pateikiamas sąvokas sugrupuokite – surašykite į atitinkamas lentelių skiltis.

Esminiai žodžiai

Dizainas, ergonomika, grafinis dizainas, interjeras, interjero dizainas, kostiumo dizainas, maketas, maketavimas, serijinis gaminys, taikomoji dailė.

Trumpas MO mechanizmo aprašymas

Pagrindiniame MO lange pateikiamos 2 testo lentelės, į kurias mokinys iš pateiktų sąvokų turi atrinkti ir įrašyti po 6 tinkamus atsakymus, apibūdinančius taikomąją dailę ir dizainą.

MO pabaiga

MO pabaiga laikomas teisingai ir laiku išspręstas testas. Jis išsaugomas nurodytame aplanke arba sutartu laiku išsiunčiamas mokytojui.

Rezultatų pateikimas

Ekrane pateikiamos testo lentelės.

Serveryje išsaugomi teisingai išspręsto testo atsakymai.

Papildomi komentarai mokytojui

Spręsdamas testą mokinys gali naudotis užduotyje pateikiamu dailės žodynėliu.

Testą (su teisingais atsakymais) mokinys gali išsaugoti savo aplanke ar atsispausdinti ir naudoti kaip mokomąją medžiagą – dailės žodynėlį.

Teisingi atsakymai

6

Savarankiško darbo pamokoje užduotis

Dalyko rezultatas

Gebės kritiškai vertinti dizaino objektus artimiausioje daiktinėje aplinkoje ir parašys tinkamos apimties, argumentuotą demonstracinės medžiagos komentarą.

Aukštesnysis lygis

Pagrindinės mintys ar idėjos, vertinant dizaino objektus artimiausioje daiktinėje aplinkoje, yra pagrįstos asmenine patirtimi ir puikiai atskleistos.

Parašytas išsamus, argumentuotas ir asmeninėmis įžvalgomis pagrįstas komentaras.

Pagrindinis lygis

Pagrindinės mintys ar idėjos, vertinant dizaino objektus artimiausioje daiktinėje aplinkoje, atskleistos, bet ne visada tinkama forma – kai kurie sakiniai/frazės yra pažodžiui nukopijuoti/atmintinai pakartoti.

Parašytas trumpas, asmeninėmis įžvalgomis grindžiamas komentaras.

Patenkinamas lygis

Pagrindinės mintys ar idėjos, vertinant dizaino objektus artimiausioje daiktinėje aplinkoje, yra atskleistos tik iš dalies, pateiktos neišsamiai.

Parašytas 1–2 sakinių bendrais įspūdžiais grindžiamas komentaras.

7

Namų darbų užduotis

Dalyko rezultatas

Gebės parengti ir viešam aptarimui pateikti pristatymą apie sudominusio dizainerio kūrybą, parenkant tinkamus informacijos ir vaizdinės medžiagos šaltinius. Panaudos tinkamas kompiuterines programas.

Aukštesnysis lygis

Atrinkti 8–9 tinkami informacijos ir vaizdinės medžiagos šaltiniai.

Tekstas/pasisakymas rišlus, logiškai išdėstytas, aiškios formos, leidžiančios skaitytojui/klausytojui suprasti esminius akcentus.

Puikiai panaudotos vizualios pasirinktos kompiuterinės programos galimybės.

Pagrindinis lygis

Pristatymui atrinkti 6–7 tinkami informacijos ir vaizdinės medžiagos šaltiniai.

Tekstas/pasisakymas nėra rišlus – esminiai akcentai pateikti nepakankamai aiškiai.

Iš dalies panaudotos vizualios pasirinktos kompiuterinės programos galimybės.

Patenkinamas lygis

Pristatymui atrinkti 4–5 tinkami informacijos ir vaizdinės medžiagos šaltiniai.

Tekstas/pasisakymas nepakankamai rišlus, trūksta teksto/pasisakymo struktūros logikos, mintys pateiktos neaiškia forma.

Neišnaudotos vizualios pasirinktos kompiuterinės programos galimybės.

8

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

 • Visus (ne tik šios temos kontekste) klasėje rašomus komentarus greta SMP demonstracinio MO ir kitus atsakymus į klausimus rekomenduojama vertinti kaupiamuoju balu arba kreditų principu. Pavyzdžiui, už kiekvieną tinkamą komentarą ar atsakymą į klausimą rašomas pliusas „+“, už netinkamus – minusas „–“. Surinkus 5 „+“, įrašomas 10 balų įvertinimas (ar pan. pagal išankstinį susitarimą).
 • Namų darbų užduotį – sudominusio dizainerio kūrybos pristatymą – siūloma vertinti kartu su mokytoju visai klasei (individualiai arba pasiskirsčius tikslinėmis grupėmis, pvz., stebėtojų, klausytojų, praktikų ar pan. požiūriu) pagal iš anksto aptartus kriterijus.

  Siūlomi vertinimo kriterijai ir balai:

Vertinimo kriterijai Balai
Patrauklus, intriguojantis vaizdinės medžiagos pristatymas. 0–3
Rišlus ir aiškus pasisakymo tekstas. 0–3
Tinkamai atrinkti informacijos ir vaizdinės medžiagos šaltiniai. 0–3
Efektyviai panaudotas pristatymui skirtas laikas. 0–1
Aukštesnysis lygis 0 klaidų
Pagrindinis lygis 1 klaida
Patenkinamas lygis 2 ir daugiau klaidų
 • Mokytojui rekomenduojama nuolat rengti panašius, elementariai sąvokas įtvirtinančius ir greitam įsivertinimui skirtus testus.
 • Momentinei refleksijai ir įsivertinimui taip pat siūlomas atvirų užduočių, pvz., „Nebaigtų sakinių“, metodas. Mokinys skatinamas neatidėliojant baigti mokytojo pradėtus sakinius: „Pamokoje sužinojau, kad …“, „Buvo įdomu …“, „Norėčiau daugiau sužinoti …“, „Šią pamoką sekėsi …“ ir pan., užrašant pirmiausia kilusias mintis.
 • Siekiant išsamesnės refleksijos rekomenduojama taikyti „spindulių“ principą, kai ieškoma atsako į „saulės“ viduryje pradėtą sakinį, pvz., „šiuolaikinis dizainas – tai …“.
 • Platesnei refleksijai taip pat tinka ir klausimų metodas, apimantis universalias užklausas: „Kuo tau buvo įdomi užduotis? Kaip sekėsi ją atlikti? Ką naujo sužinojai atlikęs užduotį? Ką jau žinojai, bet pasitikslinai ją atlikdamas? Kas buvo sunkiausia atliekant užduotį ir kodėl? Kokį pažymį parašysi sau? Kodėl? Ką reikėtų patobulinti? Ką darytum kitaip? …“
 • Atsakymus į klausimus, juose išsakytas mintis ir pastebėjimus reiktų aptarti organizuojant klasės diskusiją.

9

Apibendrinimas

Apibendrinant temą, mokytojas inicijuoja:

 • aptarimą, skirtą el. paštu gautiems komentarams;
 • diskusiją, apibendrinančią įsivertinimą ir refleksiją;
 • geriausio klasės pranešimo apie Lietuvos dizainerio kūrybą rinkimus (atsižvelgiant į mokinių poreikius ir interesus, analogiškai galima rengti „Geriausio Lietuvos jaunojo dizainerio“ rinkimus).

Kaip paskata temai įprasminti galėtų būti organizuojamas gyvas susitikimas arba virtualus pokalbis su sėkmingai dizainerio karjerą pradėjusiu vietos dizaineriu.