Pamokos informacija

XXI a. dizaino tendencijos

Priemonės

Ne skaitmeninės

Atskleidžiant temą pasitelkiama serijos „Šok“ dailės vadovėlio – Irena Staknienė, Rima Tuinylaitė, Romualda Zareckienė. Dailė. Vadovėlis IX–X klasei. Kaunas: „Šviesa“, 2013 – mokomoji medžiaga, skirta dizainui („Daiktų dizainas“, p. 114–115; „Grafinis dizainas“, p. 116–117) ir vadovėlį lydinčio kūrybinių užduočių sąsiuvinio – Irena Staknienė, Rima Tuinylaitė. Dailė. Kūrybinės užduotys IX–X klasei. Kaunas: „Šviesa“, 2013 – atitinkami puslapiai („Daiktų dizainas“, p. 48; „Grafinis dizainas“, p. 49).

Dailės vadovėlis ir kūrybinių užduočių sąsiuvinis gali būti naudojami kartu su SMP atskleidžiant dizaino kūrybos ypatumus, keliant probleminius klausimus klasės diskusijoms, ieškant kūrybinių užduočių alternatyvos ir siekiant:

 • pateikti svarbiausią koncentruotą informaciją ir iliustracinę medžiagą;
 • trumpai pristatyti istorinį kontekstą;
 • ugdyti kūrybinį mąstymą;
 • išmėginti įvairius tos pačios temos atskleidimo būdus.

Atsižvelgdamas į mokinių poreikius ir mokymosi praktiką, mokytojas vadovėlį ir kūrybinių užduočių sąsiuvinį gali naudoti ir kaip temos įvadą, ir kaip SMP papildančią medžiagą, ir kaip galimybę pasirinkti kitą kūrybinę užduotį.

Skaitmeninės

Atskleidžiant temą naudojami trys Menų SMP dailės mokomieji objektai iš rinkinio „Išliekamoji kūrinio vertė“:

Šios SMP plėtoja aktyvaus mokymosi formas, ugdo mokinių savarankiškumą ir skatina:

 • bendrauti, užmegzti naujus ryšius ir mokytis bendradarbiaujant;
 • ieškoti naujos informacijos internete, rinkti duomenis ir analizuoti naršymo rezultatus;
 • įtaigiau, operatyviau, kūrybiškiau pateikti vaizdinę ir tekstinę medžiagą;
 • išbandyti nuotolinio mokymosi priemones.
Interneto medžiaga

Demonstracijų MO „XXI a. dizaino tendencijos“ internetiniai informacijos šaltiniai yra naudojami kaip mokymo(si) priemonės, siekiant:

 • papildyti pagrindinę demonstracinę medžiagą;
 • ieškoti naujos informacijos;
 • rinkti ir analizuoti papildomus duomenis;
 • ugdyti kūrybiškumą;
 • mokytis individualiai ir nuotoliniu būdu.

Laboratorijų MO „XX–XXI a. dizaino raida. Kūrybinė užduotis“ nemokamos prezentacijų rengimo programos yra naudojamos kaip priemonės savarankiškai užduočiai – pristatymui apie sudominusio dizainerio kūrybą – parengti:

Socialinių tinklų ir „crowdsourcing“ interneto įrankiai

Atskleidžiant temą gali būti pasitelkiami socialinių tinklų Pinterest, WordPress, Tumblr ir Facebook įrankiai: kuriami asmeniniai tinklaraščiai, dalijamasi nuomonėmis, semiamasi naujų kūrybinių idėjų, bendraujama „online“.

 • Pinterest – stebimas patraukliausių dizaino idėjų forumas, yra galimybė įkelti savo pristatymo apie Lietuvos dizainerį vaizdinę medžiagą.
 • WordPress, Tumblr – kuriamas asmeninis tinklaraštis apie šiuolaikinį Lietuvos dizainą, siekiant sulaukti įvairių komentarų.
 • Facebook – ieškoma naujų kontaktų, dalijamasi informacija apie Lietuvos dizaino naujienas.
Mobiliosios aplikacijos

Atskleidžiant temą gali būti naudojamos Instagram ir Homestyler Interior Design mobiliosios aplikacijos.

 • Instagram – programėlė, leidžianti registruotų vartotojų ratui keistis nuotraukomis ir vaizdine medžiaga apie Lietuvos dizaino produktus.
 • Homestyler Interior Design – programėlė, skatinanti kūrybiškai pertvarkyti pasirinktą interjerą ir šiomis idėjomis pasidalinti su kitais.

MOTYVACIJOS ĮRANKIAI

Tiesioginė prieiga prie pateiktų informacinių šaltinių, skirtų šiuolaikiniam Lietuvos dizainui ir dizainerių kūrybai.

Komentarų „online“ rašymas ir dalijimasis nuomonėmis.

Dialogiškas bendravimas socialiniuose tinkluose.

Galimybė susirasti naujų draugų (pvz., pradėti „draugauti“ su pristatymui pasirinktu dizaineriu ar VDA Dizaino inovacijų centru ir sužinoti paskutines naujienas apie Lietuvos jaunųjų dizainerių veiklą), išreikšti pritarimą, susižavėjimą, palikti komentarą, dalintis informacinėmis nuorodomis.

Galimybė paviešinti savo pristatymą apie sudominusio dizainerio kūrybą ir, įvertinus komentarus, apsispręsti, ką patobulinti.

SMP panaudojimas mišriajam mokymuisi

„Mišriajame mokyme“ SMP demonstraciniai MO naudojami taikant indėlio metodus naujai medžiagai apie šiuolaikinį dizainą pateikti. Mokiniai tiek spausdintuose leidiniuose, tiek skaitmeninėje erdvėje peržiūri dizaino objektų reprodukcijas, perskaito tekstus, ieško informacijos mokytojo pasiūlytuose šaltiniuose. SMP įgalina išklausyti tekstą apie Lietuvos dizainą klasėje net individualiai (niekam netrukdant per ausines), skirtingai nuo įprasto klasės darbo poromis ar grupėmis, kuriose vienas skaito, o kitas/kiti klauso. Be to, naudojant tokią SMP galima greičiau fiksuoti visų mokinių (net ir linkusių patylėti, garsiai nereikšti savo nuomonės) komentarus, atsiųstus el. paštu, ir juos apibendrinti, reaguoti individualiai, raštu, taip plečiant ir gilinant nusistovėjusias žodinių klasės diskusijų tradicijas. Kita vertus, nuolat atsinaujinantys interneto šaltiniai teikia galimybę kaskart peržiūrėti sukauptą mokytojo archyvą apie XX–XXI a. dizaino tendencijas, papildant jį nauja vaizdine medžiaga ir teorinėmis įžvalgomis.

Taikant rezultatų metodus „mišriajame mokyme“, SMP laboratorijų bei testų dėka greičiau ir lanksčiau įtvirtinama nauja mokymosi medžiaga, praplečiama kūrybinių užduočių skalė. Rengiant pristatymą apie pasirinką sudominusį dizainerį, kūrybinė užduotis skaitmeninėje erdvėje ne tik atitinka šiuolaikinę vizualaus programinio pateikimo išradingumą bei dinamiką, bet ir įgalina kurti kitas bendradarbiavimo strategijas, ieškant bendraminčių įvairiose virtualiose socialinėse terpėse. Taip (dirbdami individualiai, poromis ar grupėmis) mokiniai gali drąsiau atskleisti asmeninius meninius interesus, laisviau rinktis jiems priimtiną darbo tempą.

Integracinės galimybės

Informacinės technologijos
Mokiniai ieško įvairios informacijos internete, taiko skirtingas kompiuterines programas ir vizualiosios informacijos pateiktis.

Technologijos
Rinkdami informaciją apie šiuolaikinį dizainą, mokiniai mokosi įvertinti jo dabartinius uždavinius ir reikšmę, giliau pažinti naujų daiktų formas ir konstrukcijas, įvairių medžiagų savybes.

Matematika
Apibūdindami ir vertindami dizaino meninės raiškos priemones, mokiniai nagrinėja plokščias ir erdvines geometrines formas, aptaria skirtingų dizaino pavyzdžių dydžius ir proporcijas, analizuoja ritmo, simetrijos ir planų reikšmę daiktinės aplinkos projektavime.

Socialiniai mokslai
Nagrinėdami įvairios stilistikos dizaino pavyzdžius, mokiniai aptaria žmonių gyvenimo būdo ypatumus, papročius ir etnokultūrines tradicijas.

Kalbos
Aptardami savo, draugų ir dizainerių kūrinius, mokiniai mokosi aiškiai reikšti savo mintis ir vartoti tinkamas dailės sąvokas bei ieškoti jų atitikmenų užsienio kalbomis.

Dorinis ugdymas
Aptardami skirtingus dizaino objektus, rengdami pristatymus apie sudominusio dizainerio kūrybą, mokiniai mokosi bendrauti, padėti vieni kitiems, tolerantiškai vertinti savo ir draugų nuomones, pasisakymus bei pasiūlymus.

Ugdomos kompetencijos

Mokėjimo mokytis
 • Ieško kūrybinių idėjų savo daiktinėje aplinkoje.
 • Randa įvairios informacijos apie dizainerių kūrybą.
 • Planuoja vizualaus pristatymo rengimo eigą, mokosi laikytis savo plano ir jį prireikus koreguoti.
 • Komentuodami įvairius dizaino pavyzdžius, rodydami savo ir aptardami kitų pristatymus apie dizainerių kūrybą, parodo, ko išmoko, apmąsto ir įsivertina savo pasiekimus, numato, ko ir kaip norėtų mokytis ateityje.

Komunikavimo
 • Kritiškai vertina ir apibendrina surastą informaciją.
 • Dalinasi savo įžvalgomis, parengia pristatymą apie sudominusio dizainerio kūrybą.
 • Išreiškia savo mintis ir idėjas pasirinkę tinkamas vizualinės komunikacijos priemones.
 • Tikslingai vartoja dailės sąvokas ir siekia konstruktyvaus dialogo.

Pažinimo
 • Domisi daiktų aplinka, jos socialine ir kultūrine raida.
 • Siekia pažinti dizaino formų įvairovę.
 • Įvairiuose šaltiniuose ieško reikiamos informacijos apie šiuolaikinį dizainą.
 • Kryptingai pasirenka ir taiko įvairius daiktų aplinkos pažinimo būdus.

Kultūrinė
 • Orientuojasi kultūrinėje erdvėje, pažindami šiuolaikinio dizaino tendencijas.
 • Supranta ir tyrinėja menines dizaino ypatybes.
 • Atsakingai naudojasi kitų autorių darbais.
 • Įžvelgia ir vertina skirtingų dizaino pavyzdžių poveikį savo aplinkoje.