Azijos kvapai ir spalvos

1

Įvadas

Pamoka prasideda temos pristatymu ir žaibiška apklausa, kurios tikslas išsiaiškinti, ką mokiniai jau žino apie Aziją ir jos muzikinę kultūrą (prisimenama geografinė padėtis, šalys, regionai, kalbos, muzikos, kitų meno šakų pobūdis ir kt.).

2

Muzikos klausymasis, informacijos rinkimas, analizė ir apibendrinimas

Išklausykite kūrinius, išanalizuokite nurodytą informaciją ir užpildykite lentelę. Išsiųskite ją mokytojui.
Kembang Adnyani Kembang_Adnyani
Reka Alash (Alash River) Reka Alash (Alash River)

Medžiaga

  • Azijos kvapai ir spalvos. Arvydas Girdzijauskas (2014). Muzika. Kūrybinės užduotys XI–XII klasei. Anapus triukšmo. Kaunas: Šviesa, p. 57
  • Azijos muzika

3

Kūrybinė užduotis

Atlikite kūrybinę užduotį: naudodami savo kūną kaip perkusinį instrumentą, kartu su pateiktu įrašu atlikite trumpą muzikinę improvizaciją.

Pasaulio muzika

Užduoties atlikimo etapai

1

Kartu su visa klase klausomas muzikos fragmentas.

2

Kartu su visa klase improvizuojama ritminė kompozicija.

3

Aptariamas rezultatas.

Alternatyvi eiga

Norint atlikti užduotį pagal šią instrukciją, reikalinga galimybė kiekvienam mokiniui dirbti prie kompiuterio ir individualios ausinės.

1

Mokiniai individualiai klausosi muzikos fragmento.

2

Kiekvienas individualiai repetuoja improvizaciją.

3

Savanoriai atlieka improvizacijas prieš klasę.

4

Aptariami rezultatai.

Individualizavimas ir diferencijavimas

Kiekvienas mokinys šią užduotį atlieka pagal savo gebėjimų lygį: minimalių pasiekimų mokiniai vartoja elementarias ritmines struktūras; aukštesnių pasiekimų – sudėtingas (taškuotą, sinkopinį, šešioliktinių ritmą, pauzes).

4

Savarankiško darbo užduotis

Vartodami reikšminius žodžius: Azijos muzika, raga, Indijos muzika, Kinijos muzika, gamelanas, Indonezijos muzika, vaizdo failų talpykloje YouTube raskite ir pasiklausykite keleto Azijos šalių muzikos pavyzdžių, juos apibūdinkite, įvertinkite.

Aukštesnysis lygis

Pasirinkite po 3 kiekvienos nurodytos šalies muzikos kūrinius. Pasiklausykite, padarykite jų sąrašą su el. nuoroda ir kiekvieną trumpai apibūdinkite. Išrinkite jums didžiausią įspūdį padariusį kūrinį, pagrįskite, kodėl.

Pagrindinis lygis

Pasirinkite po 2 kiekvienos nurodytos šalies muzikos kūrinius. Pasiklausykite padarykite jų sąrašą su el. nuoroda ir kiekvieną trumpai apibūdinkite.

Patenkinamas lygis

Pasirinkite po 1 kiekvienos nurodytos šalies muzikos kūrinį. Padarykite jų sąrašą su nuoroda.

5

Vertinimas

Formuojamasis vertinimas taikomas aptariant kūrybinę užduotį. Mokytojas ir mokiniai komentarais, įvardijančiais, kas pavyko, o kas galėtų būti kitaip, įvertina kiekvieną improvizaciją.

Šioje pamokoje atliktų užduočių įvertinimai turėtų sudaryti sutartinę kaupiamojo balo dalį, kiekvienai užduočiai skiriant atitinkamą taškų skaičių. Užduoties svorį lemia pamokos tikslas. Pateikiame kaupiamojo vertinimo pavyzdį.

Užduotis Taškai
Muzikos klausymosi ir informacijos apibendrinimo užduotis 0–6
Kūrybinė užduotis 0–1
Savarankiška užduotis 0–3
Iš viso 0–10

Įvertinus mokinių atliktas užduotis pagal surinktą taškų skaičių, paaiškėja kiekvieno mokinio pasiekimų lygis. Taškų ir lygio atitiktis parodyta lentelėje.

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis
3–5 6–8 9–10

6

Apibendrinimas

Mokytojas apibendrina Azijos muzikinei kultūrai būdingus bruožus, pristato savarankiško darbo užduotį. Mokinių prašoma įsivertinti, ko jie pasiekė/išmoko šią pamoką. Savanoriai įsivertina viešai.