Pamokos informacija

Kaip atrasti muzikos kūrinio prasmę?

Mokinių motyvacijos skatinimas

Jaunuolių (didžioji dalis 11 klasės mokinių yra 17 metų amžiaus, kuris psichologijoje vadinamas vyresniąją paauglyste, ankstyvąja jaunyste ar jauno suaugusiojo stadija) mokymosi motyvacijos skatinimo būdus derėtų sieti su jų amžiaus tarpsnio psichologinėmis ypatybėmis. Pagal J. Piaget, 17 metų mokiniai yra pasiekę formaliųjų operacijų kognityvinės raidos stadiją, todėl išryškėja jų mąstymo savarankiškumas, intelektiniai gebėjimai tampa kompleksiški, stiprėja teorinė mintis. Šiuo metu aktyviai vystosi emocijos, vaizduotė ir kūrybiniai gebėjimai. Būdingas gebėjimas pripažinti vertybes ir ideologijas, poreikis išreikšti jausmus, jausti rezultatą veikloje ir siekti pripažinimo, sėkmės. Jaunuoliai yra sensityvūs meno kūrinių suvokimui, vertina psichologinio turinio meno kūrinius, nes tai padeda individualios tapatybės, gyvenimo prasmės paieškose, pasaulėžiūros formavimuisi, vertybių interiorizavimui.

Taigi viena iš svarbiausių motyvavimo priemonių tampa jautriai ir tinkamai parinkta mokomoji medžiaga, mokymo ir mokymosi metodai.

Šioje pamokoje mokymosi motyvacija bus palaikoma:

  • interpretacinėmis užduotimis;
  • mąstyti ir ieškoti prasmės skatinančiais klausimais;
  • savarankiškomis informacijos paieškos internete užduotimis.

Integracinės galimybės

Pamokos tema siejasi su dailės, šokio, teatro ugdymo problemomis: meno kūrinio prasmė ir prasmės sukūrimo bei perteikimo priemonės; meno kūrinio interpretacija, meno šakų išraiškos priemonės, meno kūrinio prasmės sampratos kaita istorijoje ir pan.

Taip pat galima atrasti sąsajų su istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros, etikos mokomaisiais dalykais.

Istorija
Praplečiamas studijuojamų istorijos reiškinių kontekstas, stiprinamas asmeninis santykis su kultūra.

Lietuvių kalba
Interpretuojant muzikos kūrinius, aprašant ir kalbant apie juos gilinamas lietuvių kalbos ir literatūros reiškinių supratimas.

Etika
Mokiniai skatinami filosofiškai interpretuoti egzistencines situacijas ir mąstyti apie pozityvias gyvenimo įprasminimo galimybes.

Apie meno prasmę kalbama šiose skaitmeninės mokymo priemonės temose:

Ugdomos kompetencijos

Iniciatyvumo ir kūrybiškumo

Kritiškai priima kitų keliamas idėjas, geba jomis pasinaudoti.

Kultūrinė

Yra sąmoningas, atsakingas ir kūrybingas kultūros procesų dalyvis, puoselėjantis artimiausios aplinkos, šalies tautinę ir demokratinę kultūrą, pasaulio paveldą.

Muzikos klausymosi ir vertinimo subkompetencija
  • Gebėjimas išgirsti, įvardinti ir apibūdinti klausomame kūrinyje naudojamas muzikos išraiškos priemones.
  • Gebėjimas išsakyti argumentuotą nuomonę apie girdėtą kūrinį.

Socialinių kultūrinių muzikos procesų pažinimo subkompetencija

Gebėjimas kritiškai vertinti šiuolaikinius muzikos reiškinius ir atsirinkti asmeniškai ir estetiškai vertingiausius.