Lietuvos Viduramžių kultūra ir istorija didžiųjų kunigaikščių laiškuose. Gedimino laiškai

1

Dėstomosios dalies turinys

Skaitydami ir analizuodami Gedimino laiškus išsiaiškinsime, kokių principų laikėsi, kokias vertybes teigė bei kokį gyvenimą matė Viduramžių valstybės valdovas. Įvardinsime, kas laiškuose iliustruoja konkretų istorinį laikotarpį (Viduramžius), o kas yra universalu, amžina.

Prieš pamoką namuose reikia perskaityti LDK kunigaikščių Algirdo, Mindaugo ir Gedimino laiškus. Parengti apžvalginį teiginių bei duomenų planą, kuriame atsispindėtų informacija apie tai, su kokiomis problemomis susidūrė Viduramžių valdovai, kokius problemų sprendimus jie matė, kokio etiketo, bendravimo principų laikėsi ir pan. Analizuojant atskirus tekstus šiuo planu bus galima pasinaudoti.

2

Pirmas darbas grupėmis

Savarankiško darbo užduotys mokiniams.

Aukštesnysis lygis

Atlikti SMP užduotis (1–7, 10 užduotys).

Pagrindinis lygis

Atlikti SMP užduotis (1–6 užduotys).

Patenkinamas lygis

Atlikti SMP užduotis (1–4 užduotys).

3

Antras darbas grupėmis

Susiskirstykite grupėmis po 4–6 mokinius (jei klasėje dirbama skirtingais pasiekimų lygiais, pageidautina, kad į vieną grupę susėstų skirtingų lygių mokiniai).

Parašykite laišką ir tą laišką užrašykite stilizuota kalba, laikydamiesi kunigaikščiams suprantamų ir prideramų normų. SMP užduotis nr. 9.

4

Darbų pristatymas

Kiekviena grupė išsirenka atstovą, kuris perskaito laišką klasei.

5

Namų darbai

Perskaitykite Vytauto laišką Jogailai po Lucko suvažiavimo 1429 m. vasario 17 d. Prisiminkite, ką žinote apie kunigaikštį Vytautą ir jo karūnavimą iš Lietuvos istorijos pamokų. Naudodamiesi informacija iš laiško ir kitose pamokose įgytu kontekstu atlikite užduotis.

Aukštesnysis lygis

Remdamiesi visų šaltinyje publikuotų laiškų kontekstu ir istorijos žiniomis, parenkite pranešimą: „Vytauto laiškas Jogailai – Viduramžių kultūros ir diplomatijos pavyzdys“. Pakomentuokite ne tik jo tekstą, bet ir pristatykite aplinkybes, problemas, apžvelkite Vytauto asmenybės bruožus, elgesio normas ir pan.

Remdamiesi klasėje analizuotu Gedimino laišku (ir kitais Gedimino laiškais), parenkite esė tema „Gedimino laiškas popiežiui Jonui XXII – Viduramžių kultūros ir diplomatijos pavyzdys“. Įkelkite darbą į „Aptarimų“ skiltį Vikišaltiniuose.

Pagrindinis lygis

Pristatykite kunigaikščio Vytauto poziciją ir laikyseną komplikuotos politinės situacijos akivaizdoje. Pasirenkite pakomentuoti, su kokiomis problemomis susidūrė valdovas ir kokiais būdais stengėsi jas išspręsti. Naudodamiesi bendrai įgytu kontekstu pasamprotaukite, kaip šis dokumentas (laiškas) atskleidžia ir iliustruoja Viduramžių kultūrą.

Patenkinamas lygis

Pasiruoškite planą ir pasirenkite žodžiu pristatyti kunigaikščio Vytauto ir karaliaus Jogailos pozicijas Vytauto karūnavimo atžvilgiu. Apibendrindami apžvelkite, kokią reikšmę Lietuvos politikai ir kultūrai suteikė neįvykęs karūnavimas.

Papildomos užduotys

Paruoškite pateiktis („PowerPoint“, „Prezi“ ar kt.) namų darbų užduočiai.

6

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Grupės raštu pasiūlo argumentuotus grupės narių darbo įvertinimus. Skaitomas išvadas komentuoja ir vertina kitų grupių nariai. Mokytojas, atsižvelgęs į vertinimus, siūlo galutinį pažymį. Gali būti įvertinami ne visi mokiniai.

Namų darbai vertinami pažymiu pagal ugdymo procesui skirtas rašinio vertinimo normas. Papildomos užduotys vertinamos atskiru pažymiu.

7

Apibendrinimas

Kunigaikščių laiškai pristato Lietuvos Viduramžių kultūrą ir parodo, kokia buvo tuometinės Lietuvos pozicija Europoje. Be istorinės reikšmės šie raštijos dokumentai turi ir kultūrinę paskirtį, kadangi yra vieni iš nedaugelio autentiškų priešrašytinio laikotarpio liudijimų. Tad svarbu juos išanalizuoti literatūriniu (kultūriniu) aspektu.