Tautos pasaulėjautos, materialinės ir dvasinės kultūros išraiška kalboje

1

Dėstomosios dalies turinys

Siekiama gerai įsisąmoninti asmens, kalbos ir visuomenės tarpusavio ryšį, ugdytis savivertę, savos kalbos ir savos kultūros puoselėjimą. Būtina nuodugniai susipažinti su savo kalbos kilme ir raida, suvokti kalbos funkcijų įvairovę.

2

Darbas grupėmis

Perskaitykite Viktorijos Daujotytės straipsnį ir atsakykite į klausimus.

Savarankiško darbo užduotys

Aukštesnysis lygis

Atsakykite į SMP užduoties 3 klausimą ir aptarkite grupėse. Pasirenkite pristatyti užduotį kitiems mokiniams.

Pagrindinis lygis

Atsakykite į SMP užduoties 2 klausimą ir aptarkite grupėse. Pasirenkite pristatyti užduotį kitiems mokiniams.

Patenkinamas lygis

Asakykite į SMP užduoties 1 klausimą ir aptarkite grupėse. Pasirenkite pristatyti užduotį kitiems mokiniams.

3

Darbo pristatymas ir komentavimas

Nedalyvavusieji atskirų grupių darbe išvadas užsirašo į sąsiuvinius.

4

Individualus darbas

Perskaitykite tekstą. Remdamiesi Tomo Venclovos argumentais, įrodykite, kad lietuviai – apsišvietusi ir kultūringa tauta.

5

Namų darbai

Naudodamiesi įgytomis žiniomis ir straipsniuose esančia informacija, atlikite užduotis.

Aukštesnysis lygis

Remdamiesi tekstu apie kalbos funkcijas atlikite užduotis.

Pagrindinis lygis

Perskaitykite tekstą apie lietuvių kalbos kilmę ir atsakykite į klausimus.

Patenkinamas lygis

Perskaitykite straipsnį. Raskite argumentų, įrodančių, kad kalbų skaičiaus mažėjimas yra (ne)žalingas žmonijai, ir juos išrašykite.

Papildomos užduotys

Patyrinėkite „Lietuvių kalbos žodyną“ , aptarkite perskaitytą informaciją su draugais ir suraskite atsakymus į pateikiamus klausimus.

6

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Grupės raštu pasiūlo argumentuotus grupės narių darbo įvertinimus. Skaitomas išvadas komentuoja ir vertina kitų grupių nariai. Mokytojas, atsižvelgęs į vertinimus, siūlo galutinį pažymį. Gali būti įvertinami ne visi mokiniai. Individualus darbas vertinamas atskiru pažymiu.

Namų darbai vertinami pažymiu pagal ugdymo procesui skirtas rašinio vertinimo normas. Papildomos užduotys vertinamos atskiru pažymiu.

7

Apibendrinimas

Analizuojant tekstus, aktualizuojančius kalbos kitimą, asmens ir kalbos ryšį, santykį su visuomene, ugdomas gimtosios kalbos visapusiškumo ir vertės suvokimas.