Pamokos informacija

Tautos pasaulėjautos, materialinės ir dvasinės kultūros išraiška kalboje

Situacija

Mokiniai yra susipažinę su kalbos kilmės teorijomis ir bendraisiais asmens, kalbos ir visuomenės tarpusavio ryšių dėsningumais.

Aplinka

Kiekvienam mokiniui reikalinga prieiga prie interneto (stacionarus ar planšetinis kompiuteris). Nesant tokios galimybės, užduotis galima išspausdinti iš anksto arba rodyti projektoriumi ekrane.

Skaitmeninės mokymo priemonės

Motyvacijos įrankiai

  • IKT aplinkos naudojimas. Mokiniai skatinami naudotis įvairiomis IKT priemonėmis, taikyti turimus ir formuoti naujus IKT aplinkoje reikalingus įgūdžius.
  • Bendruomenės paslaugos (angl. crowdsourcing) ir dalyvavimas (angl. participatoring). Mokiniams suteikiama galimybė dalintis žiniomis interaktyvioje informacinėje terpėje.
  • Diskusija, bendradarbiavimas, konkurencija. Mokiniai turės galimybę tobulinti socialinius įgūdžius, išsakyti ir pagrįsti savo nuomonę, reaguoti į kritiką, ugdyti pakantumą ir toleranciją.

Integracinės galimybės

Nagrinėjamų tekstų tematika ir ugdomi mokinių gebėjimai papildo ir pagerina kitų mokomųjų dalykų išmanymą. Svarstant asmens, kalbos ir visuomenės sąsajas pasitelkiama pilietiškumo pagrindų, istorijos, filosofijos ir etikos dalykų patirtis.

Etika
Tema siejasi su Vidurinio ugdymo bendrųjų programų etikos dalyko 11–12 klasių 1.3, 1.6, 1.8 (Įsisąmoninta tapatybė ir saviugda) skirsnių temomis.

Informacinės technologijos
Naudojamos priemonės ugdo įvairius informacinių technologijų vartojimo įgūdžius (informacijos paieškos ir dalijimosi, įvairių užduočių atlikimo kompiuteriu, tekstinių dokumentų kūrimo ir maketavimo, pateikčių rengimo ir kt.), skatinama taisyklingai ir tikslingai vartoti kalbą IKT aplinkoje.

Ugdomos kompetencijos

Socialinė pilietinė

Mokoma domėtis viešąja Lietuvos erdve ir ją vertinti.

Komunikavimo

Mokoma bendrauti žodžiu ir raštu įvairiose gyvenimo situacijose, nagrinėjant ir sprendžiant įvairias gyvenimo problemas; mokėjimo mokytis.

Literatūrinė (kulturinė)
  • Kalbos kaip socialinio, kultūrinio reiškinio pažinimo.
  • Tinkamo kalbos vartojimo.