Viešosios kalbos. Struktūra, turinys, raiška.

1

Dėstomosios dalies turinys

Rengiant viešąją kalbą būtina atsižvelgti į adresatą, kuriam ta kalba skiriama. Teiginių argumentavimas negali virsti manipuliavimu faktais ar klausančiojo jausmais. Svarbūs etikos ir kalbos taisyklingumo reikalavimai. Kalbos struktūrinės dalys turi būti aiškios ir nuoseklios, tinkamai išplėtotos. Medžiagos, skirtos kalbai, atranka turi būti kruopšti, teiginiai grindžiami svariais argumentais ir sava patirtimi.

2

Darbas grupėmis

Savarankiško darbo užduotys mokiniams.

Patenkinamas lygis

Atsakykite į SMP užduoties 1 ir 5 klausimus ir aptarkite grupėse. Pasirenkite pristatyti užduotį kitiems mokiniams.

Pagrindinis lygis

Atsakykite į SMP užduoties 2 ir 4 klausimus ir aptarkite grupėse. Pasirenkite pristatyti užduotį kitiems mokiniams.

Aukštesnysis lygis

Atsakykite į SMP užduoties 3 ir 6 klausimus ir aptarkite grupėse. Pasirenkite pristatyti užduotį kitiems mokiniams

3

Užduočių pristatymas ir komentavimas

Nedalyvavusieji atskirų grupių darbe išvadas užsirašo į sąsiuvinius.

4

Individualus darbas

Parašykite proginę kalbą (SMP uzduotis), skirtą Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimui.

5

Namų darbai

Naudodamiesi įgytomis žiniomis ir straipsniuose esančia informacija, atlikite užduotis – parašykite apibendrinimą (apie 150 žodžių rišlaus teksto).

Patenkinamas lygis

Atsakykite SMP užduoties 1 klausimą.

Pagrindinis lygis

Atsakykite SMP užduoties 2 klausimą.

Aukštesnysis lygis

Atlikite SMP užduotį.

Papildomos užduotys

Naudodamiesi įgyta patirtimi parašykite proginę sveikinimo kalbą, surenkite internetinę diskusiją, ar vertingi šiais laikais tokio pobūdžio tekstai. Įvertinkite diskusijos dalyvių kalbą ir bendravimo etiką.

6

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Grupės raštu pasiūlo argumentuotus grupės narių darbo įvertinimus. Skaitomas išvadas komentuoja ir vertina kitų grupių nariai. Mokytojas, atsižvelgęs į vertinimus, siūlo galutinį pažymį. Gali būti įvertinami ne visi mokiniai. Individualus darbas vertinamas atskiru pažymiu.

Namų darbai vertinami pažymiu pagal ugdymo procesui skirtas rašinio vertinimo normas. Papildomos užduotys vertinamos atskiru pažymiu.

7

Apibendrinimas

Analizuojant ir rengiant viešąsias kalbas išmokstama tinkamai struktūruoti tekstą, parinkti tinkamus ir svarius argumentus teiginiams pagrįsti, atsižvelgti į adresatą ir situaciją.