Pamokos informacija

Viešosios kalbos. Struktūra, turinys, raiška.

Situacija

Besiruošdami viešajam kalbėjimui mokiniai namuose turėjo atsakyti į savikontrolės klausimus ir pasiruošti kalbėti apie viešojo kalbėjimo specifiką.

Aplinka

Kiekvienam mokiniui reikalinga prieiga prie interneto (stacionarus ar planšetinis kompiuteris). Nesant tokios galimybės, užduotis galima išspausdinti iš anksto arba rodyti projektoriumi ekrane.

Skaitmeninės mokymo priemonės

Motyvacijos įrankiai

  • IKT aplinkos naudojimas. Mokiniai skatinami naudotis įvairiomis IKT priemonėmis, taikyti turimus ir formuoti naujus IKT aplinkoje reikalingus įgūdžius.
  • Bendruomenės paslaugos (angl. crowdsourcing) ir dalyvavimas (angl. participatoring). Mokiniams suteikiama galimybė dalintis žiniomis interaktyvioje informacinėje terpėje.
  • Diskusija, bendradarbiavimas, konkurencija. Mokiniai turės galimybę tobulinti socialinius įgūdžius, išsakyti ir pagrįsti savo nuomonę, reaguoti į kritiką, ugdyti pakantumą ir toleranciją.

Integracinės galimybės

Nagrinėjama tematika ir ugdomi mokinių gebėjimai papildo ir pagerina kitų mokomųjų dalykų išmanymą. Skatinama taisyklingai ir tikslingai vartoti kalbą IKT aplinkoje. Svarstant kalbos vartojimo korektiškumo apraiškas pasitelkiama pilietiškumo pagrindų, filosofijos ir etikos dalykų patirtis.

Informacinės technologijos
Naudojamos priemonės ugdo įvairius informacinių technologijų vartojimo įgūdžius:

  • informacijos paieškos ir dalijimosi;
  • įvairių užduočių atlikimo kompiuteriu;
  • tekstinių dokumentų kūrimo ir maketavimo;
  • pateikčių rengimo ir kt.

Etika
Tema siejasi su Vidurinio ugdymo bendrųjų programų etikos dalyko 11–12 klasių 3.5, 3.6 (Socialiniai santykiai) skirsnio temomis.

Ugdomos kompetencijos

Socialinė pilietinė

Mokoma domėtis viešąja Lietuvos erdve ir ją vertinti.

Komunikavimo

Mokoma bendrauti žodžiu ir raštu įvairiose gyvenimo situacijose, nagrinėjant ir sprendžiant įvairias gyvenimo problemas, mokėjimo mokytis.

Literatūrinė (kulturinė)
  • Kalbos sistemos pažinimo.
  • Tinkamo kalbos vartojimo.