Kultūrinės tapatybės tema XX a. I p. literatūroje

1

Dėstomosios dalies turinys

Namuose reikia susipažinti su „Šaltiniai.info“ medžiaga:

Užduotis – susidaryti įspūdį apie tautiškumo, sąmoningo istoriškumo sampratą, kūrusią laikotarpio atmosferą.

2

Pirmas darbas

Savarankiško darbo užduotys mokiniams.

Susipažinkite su SMP užduotyje pateikta medžiaga ir ja naudodamiesi atlikite užduotis.

Aukštesnysis lygis

Pagrindinis lygis

SMP 2 užduotis – pagal instrukciją.

Patenkinamas lygis

SMP 2 užduotis. Perskaitykite visus užduotyje įdėtus tekstus ir raštu (teiginių pavidalu) atsakykite į klausimą, kuo lietuviškumo problema svarbi XX a. I p. kultūros veikėjams.

3

Antras darbas

Aukštesnysis lygis

Parenkite medžiagą ir pateiktis pranešimui apie XX a. I p. Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Pasirenkite perskaityti pranešimą klasės draugams.

Naudokitės vaizdine ir tekstine medžiaga, taip pat pasitelkite savarankiškai surastą informaciją.

Pagrindinis lygis

Peržiūrėkite „Lietuvos Respublika 1925“ ir parenkite projektą (scenarijų) Lietuvos valstybės dešimtmečio minėjimui: numatykite, kokios iš jums pažįstamuose šaltiniuose minimų asmenybių minėjime dalyvautų, ką kalbėtų, kuo didžiuotųsi. Rengdami scenarijų naudokitės ir istorine medžiaga, paskelbta talpykloje šaltiniai.info.

Patenkinamas lygis

Parenkite medžiagą žodiniam pranešimui apie XX a. I p. Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Pasirenkite perskaityti pranešimą klasės draugams (trukmė 5–7 min.) – paminėkite svarbiausias asmenybes, jų veiklą, apžvelkite pagrindinius įvykius.

Naudokitės vaizdine ir tekstine medžiaga.

4

Darbų skaitymas ir pateikčių demonstravimas

Parengtų pranešimų, darbų skaitymas ir pateikčių demonstravimas.

5

Namų darbai

Naudodamiesi įgytomis žiniomis parašykite apibendrinimą (apie 250 žodžių rišlaus teksto).

Aukštesnysis lygis

Požiūris į XX a. I p. idėjų vaidmenį kultūroje iš šių dienų perspektyvos: kuo jos reikšmingos, įdomios. Kuo šiandienos situacija galėtų būti panaši?

Pagrindinis lygis

Dėl ko šis laikotarpis laikomas baigiamuoju modernios valstybės susikūrimo ir jos savivokos susiformavimo etapu?

Patenkinamas lygis

Kuo įdomus XX a. I p. kultūrinis laikotarpis?

Papildomos užduotys darbo grupėmis

Naudodamiesi įgyta informacija, papildykite vaizdo medžiagą – subtitruose įrašykite informaciją apie įraše matomus visuomenės veikėjus, vietas, kariuomenės dalinius, visuomeninių organizacijų atstovus. Papildytą vaizdo filmą įkelkite į youtube ar vimeo svetaines.

Remdamiesi vaizdo medžiaga, aplankykite jame matomus objektus ar jų vietas – iš surinktos fotografinės ar vaizdo medžiagos sumontuokite vaizdo filmą ir įkelkite į youtube ar vimeo svetaines.

6

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Grupės raštu pasiūlo argumentuotus grupės narių darbo įvertinimus. Skaitomas išvadas komentuoja ir vertina kitų grupių nariai. Mokytojas, atsižvelgęs į vertinimus, siūlo galutinį pažymį. Gali būti įvertinami ne visi mokiniai.

Namų darbai vertinami pažymiu pagal ugdymo procesui skirtas rašinio vertinimo normas. Papildomos užduotys vertinamos atskiru pažymiu.

7

Apibendrinimas

Tema leidžia susipažinti su XX a. I p. kultūros situacija, parengia kontekstą pagrindinių šio laikotarpio autorių nagrinėjimui, be to, padeda išlaikyti teminį nuoseklumą, kadangi mokiniai skatinami susieti nagrinėjamą medžiagą su prieš tai praeitų laikotarpių kontekstu.