Pamokos informacija

Lietuvos saugomos teritorijos

Aplinka

Pamoka vyksta geografijos kabinete, aprūpintame bent vienu kompiuteriu su prieiga prie interneto, projektoriumi, ekranu demonstravimui. Jei yra galimybė, naudojami planšetiniai kompiuteriai.

Priemonės

 • Vadovėlis „Žemė, 9 klasė“, I dalis.
 • Užduočių sąsiuvinis „Žemė“, I dalis.
 • Dalomoji medžiaga: 1) skirtingo lygio saugomų teritorijų apsaugos statusas; 2) straipsnis „Gaisras Kuršių nerijoje: žala iš paukščio skrydžio“ (jei nėra galimybės naudoti pamokoje planšetinius kompiuterius).

Motyvacijos įrankiai

 • Interaktyvūs veiksmai – skaitmeninių MO „Saugomos teritorijos“ naudojimas; Youtube vaizdo medžiagos peržiūra, namų darbų kūrybinė užduotis su ArcGis programa.
 • Aktyvūs veiksmai – savarankiškas darbas pamokos metu.
 • Motyvuojantis pamokos įvadas – filmuotos medžiagos peržiūra Youtube svetainėje.
 • Motyvuojantis pamokos intarpas – mokiniai, kartu su mokytoju atlikdami SMP interaktyvaus testo 8 ir 12 užduotis, atpažįsta saugomų teritorijų geografinius objektus.

Integracinės galimybės

Informacinės technologijos
Naudojami skaitmeniniai mokymosi objektai ir informacijos paieškos sistemos.

Biologija
Akcentuojamas gamtos biologinės įvairovės išsaugojimas, kreipiamas dėmesys į gyvosios gamtos objektų atpažinimą.

Pilietinis ugdymas
Turinys siejasi su vertingos aplinkos Lietuvoje išsaugojimu ir atsakingu elgesiu gamtoje.

Lietuvių kalba
Kreipiamas dėmesys į kalbos ir rašto kultūrą, taisyklingą geografijos terminų ir sąvokų vartojimą, aktyvų klausymąsi, mokėjimą diskutuo­ti ir pagrįsti savo nuomonę.

Bendrųjų programų tikslai ir uždaviniai

 • 2.9. Analizuojant, lyginant ir kritiškai vertinant įvairius šaltinius, diskutuoti ir išsakyti savo nuomonę apie paveldo išsaugojimo problemas.
 • 2.9.1. Paaiškinti, kas yra saugomos teritorijos, ir pasakyti, koks yra jų statusas.

Mokiniai supažindinami su Lietuvos saugomų teritorijų įstatymu ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo bei kultūros organizacijos (UNESCO) dokumentu, Raudonąja knyga. Aiškinamasi, kas yra saugoma teritorija (rezervatas, draustinis, nacionalinis parkas ir regioninis parkas) ir paveldo (gamtos ir kultūros) objektai.

Kiek leidžia galimybės, susipažįsta su artimiausia saugoma teritorija.

Ugdomos kompetencijos

Ugdomos bendrosios kompetencijos – mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė kompetencija.

Geografijos dalyko kompetencija

Apibrėžiant geografijos dalyko kompetenciją, ugdomi šie mokinių gebėjimai:

 • žinios ir supratimas apie tai, kas yra saugoma teritorija;
 • orientavimasis erdvėje, apibūdinant išsidėstymo dėsningumus ir kuriant kelionės maršrutą ArcGis programa;
 • mokėjimas atrinkti informaciją ir įgyti žinias, naudojant papildomus informacijos šaltinius;
 • interpretacinis mąstymas, vertinant įvykio priežastis ir problemos sprendimo būdus;
 • skaitmeninis raštingumas, naudojant skaitmeninę mokymo priemonę, ArcGis programą.