Pamokos informacija

Valstybių socialinė ir ekonominė galia

Aplinka

Pamoka vyksta geografijos kabinete, aprūpintame bent vienu kompiuteriu su prieiga prie interneto, projektoriumi, ekranu demonstravimui. Jei yra galimybė, naudojami planšetiniai kompiuteriai arba mokinių išmanieji telefonai, pamoka gali vykti ir kompiuterių klasėje.

Priemonės

 • Vadovėlis „Žemė, 10 klasė“.

Motyvacijos įrankiai

 • Interaktyvūs veiksmai – skaitmeninio MO „Valstybių socialinė ir ekonominė galia“ naudojimas.
 • Aktyvūs veiksmai – savarankiškas darbas pamokos metu ir namuose.
 • Motyvuojantis pamokos įvadas – vaizdo siužetas iš Youtube aplinkos.
 • Motyvuojantis pamokos intarpas – Youtube vaizdo siužetas apie besivystančios šalies kasdienybę didmiestyje.

Integracinės galimybės

Informacinės technologijos
Naudojami skaitmeniniai mokymosi objektai ir informacijos paieškos sistemos.

Lietuvių kalba
Kreipiamas dėmesys į kalbos ir rašto kultūrą, taisyklingą geografijos terminų ir sąvokų vartojimą, aktyvų klausymąsi, mokėjimą diskutuoti ir pagrįsti savo nuomonę.

Matematika
Pamokos turinys glaudžiai siejasi su skaičiavimu, skaičių apvalinimu, logišku siūlomų sprendimų pagrindimu, statistinių duomenų analizavimu.

Bendrųjų programų tikslai ir uždaviniai

 • 2.18.1. Nurodyti gyvenimo kokybės rodiklius (požymius), paaiškinti jų pokyčių priežastis.
 • 2.18.2. Palyginti gyvenimo kokybės rodiklius (žmogaus socialinės raidos indekso (ŽSRI), švietimo ir mokslo lygio) skirtingos socialinės ekonominės raidos šalyse ar regionuose.
 • 2.24.2. Paaiškinti svarbiausius bendruosius ekonomikos rodiklius (bendrasis vidaus produktas (BVP), nedarbo lygis, eksportas, importas, prekybos balansas).

Ugdomos kompetencijos

Mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė kompetencija.

Geografijos dalyko kompetencija

Apibrėžiant geografijos dalyko kompetenciją, ugdomi šie mokinių gebėjimai:

 • žinias ir supratimą mokiniai parodo rasdami reikiamą informaciją žemėlapiuose, grafikuose, schemose, diagramose, lentelėse;
 • komunikavimo gebėjimus mokiniai parodo tinkamai vartodami geografijos sąvokas, sklandžiai dėstydami mintis apie žmonių gyvenimo skirtumus;
 • taikymo gebėjimus mokiniai parodo rasdami ir apibendrindami informaciją apie visuomenės reiškinius ir procesus, nurodydami priežastis;
 • problemų sprendimo gebėjimus mokiniai parodo analizuodami ir kritiškai vertindami skirtinguose informacijos šaltiniuose (diagramose, kreivėse, schemose, statistiniuose duomenyse) rastą informaciją apie įvairius visuomenės įvykius, reiškinius ir procesus;
 • skaitmeninis raštingumas, naudojant skaitmeninę mokymo priemonę.