Pamokos informacija

Globalizacijos sritys

Aplinka

Pamoka vyksta geografijos kabinete, aprūpintame bent vienu kompiuteriu su prieiga prie interneto, projektoriumi, ekranu demonstravimui. Jei yra galimybė, naudojami planšetiniai kompiuteriai arba mokinių išmanieji telefonai.

Priemonės

 • Pamokoje naudojama skaitmeninė mokymo priemonė geografijai 11–12 klasėms, tema „Globalizacijos sritys“.
 • Naudojamos socialinio tinklo Facebook asmeninės paskyros arba, jei klasė turi, bendra klasės paskyra, kurioje rodomos su globalizacija susijusios nuotraukos.
 • Naudojama Google paieškos sistema, kuria mokiniai turi surasti su globalizacija susijusią nuotrauką.
 • Vadovėlis „Gaublys, Visuomeninė geografija“.
 • Užduočių sąsiuvinis „Gaublys, Visuomeninė geografija, II dalis“.

Motyvacijos įrankiai

 • Interaktyvūs veiksmai – skaitmeninio MO „Globalizacijos sritys“ naudojimas; Google paieškos sistema; naudojamos asmeninės Facebook paskyros arba bendra klasės paskyra.
 • Aktyvūs veiksmai – savarankiškas darbas pamokos metu.
 • Motyvuojantis pamokos įvadas – nuotraukos su kasdiene aplinka (pusryčių stalu) analizė.
 • Motyvuojantis pamokos intarpas – Google paieškos sistemoje surasti ir ant Facebook paskyros sienos paskelbti su globalizacija susijusią nuotrauką.

Integracinės galimybės

Informacinės technologijos
Naudojami skaitmeniniai mokymosi objektai ir informacijos paieškos sistemos.

Istorija
Pamokos turinys siejasi su pasaulio politikos ir geopolitikos aiškinimu, globalizacijos proceso istorine raida.

Dorinis ugdymas
Ugdomas tolerantiškas požiūris į žmonių fizines, etnines, religines, socialines ir kultūrines skirtybes.

Technologijos
Turinys siejasi su tyrimo atlikimu, informacijos rinkimu, tyrimo užduočių rezultatų pristatymu.

Lietuvių kalba
Kreipiamas dėmesys į kalbos ir rašto kultūrą, taisyklingą geografijos terminų ir sąvokų vartojimą, aktyvų klausymąsi, mokėjimą diskutuoti ir pagrįsti savo nuomonę.

Bendrųjų programų tikslai ir uždaviniai

 • 2.22. Sekti pasaulyje vykstančius politinius įvykius, aiškinti jų priežastis.
 • 2.22.3. Išvardyti pasaulio politines organizacijas: Jungtines Tau­tas (JTO), Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (NATO), nurodyti jų tikslus.
 • 2.30. Vertinti valstybių integracijos procesus.
 • 2.30.1. Paaiškinti globalizacijos procesą, nurodyti jo apimamas sritis.
 • 3.2. Savarankiškai pasirinkti tinkamus metodus, būdus ir priemones tyrimui atlikti, spręsti problemas ir pagal gautus duomenis daryti išvadas.
 • 3.2.2. Paaiškinti atlikto tyrimo pranašumus ir trūkumus, jausti atsakomybę už atlikto darbo rezultatus.

Ugdomos kompetencijos

Bendrosios kompetencijos – mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė kompetencija.

Geografijos dalyko kompetencija

Apibrėžiant geografijos dalyko kompetenciją, ugdomi šie mokinių gebėjimai:

 • žinios ir supratimas apie tai, kas yra globalizacija, jos rūšys ir sritys;
 • orientavimasis erdvėje, apibūdinant globalinių reiškinių teritorinį paplitimą;
 • komunikavimo gebėjimai tinkamai vartojant geografijos sąvokas, sklandžiai dėstant mintis apie globalizacijos reiškinio supratimą;
 • taikymo gebėjimai mokantis atrinkti tinkamą vaizdinę medžiagą, naudojant internetinius paieškos šaltinius;
 • problemų sprendimo gebėjimas, ugdomas atliekant aplinkos tyrimą, apdorojant rezultatus ir darant išvadas;
 • skaitmeninis raštingumas naudojant skaitmeninę mokymo priemonę ir Facebook paskyras.