Geografinės zonos (biomai)

1

Probleminis kontekstas ir motyvacinis įvadas

Mokiniams rodomas specialiai šiai pamokai sumontuotas vaizdo siužetas su skirtingų geografinių zonų vaizdais.

Klausimai mokiniams
 • Kokias geografines zonas matote vaizdo siužete?
 • Iš ko atpažinote kiekvieną geografinę zoną?
 • Nuo ko priklauso geografinių zonų susiformavimas?
Mokinių refleksija
Mokiniai, matydami įvairias geografines zonas ir joms būdingus gamtinius ypatumus, iš jų atpažįsta geografines zonas bei nurodo veiksnius, kurie lemia geografinių zonų susidarymą. Mokiniai iš žemesnių klasių turėtų pakankamai gerai žinoti, kas yra geografinė zona, kokie jos esminiai komponentai (temperatūra, krituliai, augalija, kraštovaizdis), nuo ko priklauso geografinių zonų pasiskirstymo dėsningumas (geografinės platumos). Iš mokinių atsakymų mokytojas susidaro mokinių žinių lygio vaizdą ir pagal tai diferencijuoja darbą pamokoje.

2

Savarankiškas darbas pamokoje

Visi mokiniai gauna SMP užduočių lapo „Geografinis zoniškumas“ 1 psl.

Mokytojui padedant visi kartu į lentelę teisinga eilės tvarka įrašo geografinių zonų pavadinimus. Toliau mokiniams pagal jų gabumus skiriama užpildyti skirtingas lentelės vietas.

Aukštesnysis lygis

Aukštesniųjų gebėjimų mokiniai pildo lentelės ketvirtą stulpelį – „Žmogaus poveikis“. Taip pat prašoma paaiškinti, kas lemia tokį žmogaus poveikį kiekvienai geografinei zonai.

Atliktą užduotį mokytojo paskirtas mokinys skaito garsiai. Mokinys paaiškina poveikio priežastis, kiti mokiniai ir mokytojas, jei reikia, pildo atsakymus ir diskutuoja apie priežastis.

Pagrindinis lygis

Mokiniai pildo lentelės trečią stulpelį – „Paplitimas“. Mokytojui reikia atkreipti dėmesį, kad mokiniai suspėtų užpildyti ir šį stulpelį.

Atliktą užduotį mokytojo paskirtas mokinys skaito garsiai, o likę visi klasės mokiniai pasitikrina.

Patenkinamas lygis

Mokiniai pildo lentelės antrą stulpelį – „Klimato ypatumai“. Mokytojui reikia atkreipti dėmesį, kad mokiniai suspėtų užpildyti šį stulpelį.

Atliktą užduotį po nustatyto laiko mokytojo paskirtas mokinys skaito garsiai, o likę visi klasės mokiniai pasitikrina.

3

Motyvacinis intarpas

Mokytojas nurodo kiekvienai mokinių grupelei Google paieškos sistemoje surasti nurodytų geografinių zonų būdingų nuotraukų.

Aukštesnysis lygis
 • tundros;
 • viduržemio retmiškių;
 • stepių;
 • savanų.

Pagrindinis lygis
 • plačialapių;
 • mišriųjų miškų ir taigos.

Patenkinamas lygis
 • pusiaujo miškų;
 • dykumų;
 • arktinių dykumų.

Mokiniai nuotraukas elektroniniu paštu persiunčia mokytojui. Po nustatyto laiko nuotraukos rodomos ekrane, o kiti klasės mokiniai įvardija, kokia geografinė zona kiekvieną kartą vaizduojama.

4

Namų darbų užduotis

Zoologijos sodo teritorijoje suskirstyti gyvūnus į atitinkamus arealus, atsižvelgiant į užduotyje nurodytas gamtines sąlygas.

Namų darbų vertinimas

Mokytojas vertina pažymiu, jeigu atliktas darbas atitinka šiuos kriterijus:

 • teisingai suskirstytos geografinės zonos;
 • pagal nurodymus užpildytas kiekvieno gyvūno laikymo arealo aprašas.

Jeigu namų darbai neatitinka šių kriterijų, arba pasirinkus namų darbų alternatyvą, taikomas kaupiamasis vertinimas.

Alternatyva

Jeigu atliekant namų darbus nėra prieigos prie interneto, mokiniai vykdo užduotis, pateiktas užduočių sąsiuvinio Gamtinė geografija, II dalis, 34–35 psl.

5

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Pamokoje naudojamas kaupiamasis vertinimas, kuris taikomas vertinant:

 • teisingus mokinių atsakymus į klausimus;
 • savarankiško darbo užduotis;
 • mokėjimą pagrįsti savo nuomonę;
 • aktyvumą pamokoje.

6

Apibendrinimas

Visi mokiniai įsivertina, kaip išmoko atpažinti geografines zonas, atlikdami SMP interaktyvaus testo 1 ir 2 užduotis. Jeigu lieka laiko, aukštesniųjų gebėjimų mokiniai gali atlikti 8–10 užduotis.

Pamokos refleksija

Pamokos refleksijai skiriama keletą paskutinių pamokos minučių. Mokiniai peržvelgia savo užrašus, prisimena veiklas ir pratęsia sakinius.

 • Pamokoje sužinojau, kad …
 • Buvo įdomu, nes …
 • Norėčiau daugiau sužinoti apie …
 • Šioje pamokoje sekėsi …