Tolerancija

1

Motyvuojantis įvadas

Siekiant sudominti moksleivius tolerancijos problema ir paskatinti juos siekti daugiau žinių, galima paklausti, ar jiems yra tekę patiems susidurti su tolerancijos ar netolerancijos reiškiniais asmeniškai, galbūt jie buvo viešose erdvėse vykusių konfliktų liudininkai arba atkreipė dėmesį į tolerancijos problemą žiniasklaidoje, kine, popkultūroje, sporte, interneto portaluose, bendraamžių pokalbiuose socialiniuose tinkluose. Verta užduoti klausimą, ar moksleiviai galėtų apibūdinti tolerantišką asmenybę – tolerantiško žmogaus būdą, gyvenimo stilių, vertybes ir principus.

Pagalvokite, kokie literatūros, kino, muzikos ir kitų menų kūriniai būtų tinkami pademonstruoti, vizualizuoti ar kitais būdais išreikšti tolerancijos idėjas.

Internete galima rasti daug svetainių, kurios skirtos tolerancijos aptarimui ir tolerancijos sampratos pagilinimui, pvz., goodreads arba BrainyQuote.

Dar daugiau idėjų kaip parengti pamokas tolerancijos ugdymo tema galima rasti svetainėje education world.

Išrinkite, išverskite į lietuvių kalbą tas įžvalgas ir mintis apie toleranciją, kurios labiausiai susijusios su jūsų mokyklos bendruomenės gyvenimu arba jums atrodo svarbios. Pasinaudokite galimybėmis pasidalinti vertingiausiomis mintimis socialiniuose tinkluose arba sukurkite naują internetinį puslapį ar svetainę tolerancijos problemoms bei idėjoms apie toleranciją aptarti.

2

Didaktinės nuostatos

Mokytojas gali suplanuoti integruotą etikos ir pilietiškumo pagrindų arba etikos ir tarpkultūrinio ugdymo pamoką, kurioje didžiausias dėmesys būtų skiriamas pokalbiui su L. Donskiu ir tolerancijos sampratos analizei. Prieš pradedant nagrinėti mokymosi objektą siūloma plačiau susipažinti su tolerancijos apibrėžtimis, šios sąvokos atsiradimo socialinėmis ir filosofinėmis prielaidomis.

Sudominkite

Sudominkite mokinius: parodykite pirmą ir antrą MO rinkinio „Tolerancija (pagal L. Donskį)“ kadrus, pateikite provokuojantį klausimą („kabliuką“): tolerancija ar neapykanta? Tada paprašykite pasidalyti mintimis su suolo draugu arba su visa klase, padiskutuoti siūlomais klausimais (2.2 pokadris), o vėliau susiekite mokinių atsakymus su nauja samprata – teorine ir praktine tolerancija.

Pristatykite

Pristatykite informaciją apie tai, kaip Vakarų ir Lietuvos filosofai aiškina toleranciją: Volteras, R. Plečkaitis ir V. Kavolis (2.3–2.4 pokadriai). Kad informacija būtų gyvesnė ir lengviau suvokiama, naudokite 2.5 pokadryje pateiktas filosofų mintis ir užduotį: apmąstyti ir pabandyti nuspręsti, kurie filosofai jas iškėlė.

Grįžkite

Grįžkite mintimis prie dabartinio visuomenės ir filosofų gyvenimo. Pakvieskite mokinius tapti interviu su lietuvių filosofu, mokslų daktaru, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Leonidu Donskiu dalyviais. Stabtelėkite kas maždaug penkias minutes po kiekvieno vaizdo įrašo (3.1–3.2 ir 4.2 kadrų). Leiskite mokiniams apmąstyti tolerancijos raidą ir reikšmę šiandien. Užduokite klausimą, kaip būti tolerantiškam ir nugalėti blogį nesipriešinant, skatinkite apmąstyti M. L. Kingo pasipriešinimo be prievartos teiginius (pavyzdžių pateikta 3.3–3.5 pokadriuose).

Suskirstykite

Kad mokiniai pritaikytų filosofinį požiūrį, suskirstykite juos į dvi diskusijų grupes. Pasiūlykite aptarti vieną iš dviejų konkrečių pavyzdžių, pastebimų mokyklose: toleranciją dėl negalios ir patyčias dėl lyties (4.2 ir 4.3 pokadriai). Geriausia susėsti pasagos forma (U) dviem grupėmis priešais kompiuterį, kad mokiniai matytų ir ekraną, ir vieni kitus.

Apmąstykite

Baigdami apmąstykite filosofų mintis apie žmogiškąsias vertybes, jausmus, nuostatas ir moralės dėsnį. Pasiūlykite mokiniams pasikalbėti apie tai asmeniškai su suolo draugu (4.4 pokadrio klausimai). Įsivertinti, kaip suprato temą, mokiniai gali atlikdami testo užduotis (4.5 pokadris ir skyrius „Įsivertink“).

3

Nauja medžiaga

Tolerancijos sąvoka nėra visiškai aiški nei moksleiviams, nei suaugusiems. Atkreipkite dėmesį, kad žymūs intelektualai, kalbėję ar rašę apie tolerancijos vertybę, pateikė savo asmeniškai išgyventos tolerancijos apibrėžimus. Yra daug sričių, kuriose žmogus gali pasielgti tolerantiškai (religija, politika, sociumas, medicina, mokslinė kūryba, menas, privataus gyvenimo erdvė ir kt.), be to, kai kuriose srityse tolerancija įgyvendinama paradoksaliu būdu kaip nepakantumas tam tikriems reiškiniams, poelgiams, nusikalstamoms veikoms, žmogaus teisių pažeidimams.

 • Kuo skiriasi sąvokų „tolerancija“ ir „pakantumas“ prasmė?
 • Kaip apibrėžti tolerancijos ribas?
 • Kada ir kokiomis aplinkybėmis tolerancija yra dorybė, o kada ji tėra abejingumas ar net yda?

Paieškokite atsakymų į šiuos klausimus pasinaudodami „sąvokų įsisavinimo“ metodu.

Sąvokų įsisavinimas

Parenkite pamokos pradžiai skirtą įvadą moksleiviams sudominti. Paprašykite moksleivių paaiškinti skirtumus tarp abejingumo, atlaidumo, pakantos ir tolerancijos.

Pateikite tipinių tolerancijos reiškinio pavyzdžių, paprašykite moksleivių sudaryti svarbiausių tolerancijos sąvokos požymių sąrašą pagal minėtos knygos rekomendacijas, p. 100.

Pateikite daugiau tipinių ir netipinių tolerancijos įgyvendinimo (tolerantiškų poelgių) pavyzdžių, papildykite tolerantiško elgesio požymių sąrašą (tai gali atlikti moksleiviai, pasiskirstę į darbo grupeles po 3–6).

Kartu su visa klase peržvelkite ir aptarkite tolerancijos pavyzdžius, sudarykite galutinį svarbiausių tolerantiško elgesio požymių sąrašą.

Pasiūlykite moksleiviams pritaikyti įgytas žinias: užrašyti savo mintis ir pasidalinti jomis socialiniuose tinkluose, sukurti tolerancijos vertybei skirtus naujus internetinius puslapius, atlikti kitas kūrybines užduotis.

Taip pat galima atlikti ir kitas toje pačioje metodinėje priemonėje siūlomas atlikti veiklas: grupelėse arba visiems kartu lentoje kurti tolerancijos sąvokos prasmių „saulutę“ su giminingomis sąvokomis ir pavyzdžiais; žaisti sąvokų pakartojimo žaidimą, kurti sąvokų analizavimo lentelę.

Kitas rekomenduotinas tolerancijos sąvokos aiškinimosi ir suvokimo gilinimo metodas yra „mozaika“, skatinantis mokytis bendradarbiaujant, atlikti tyrimą, planuoti.

Mozaika

Suskirstykite moksleivius po keturis (3–5) į „mozaikos komandas“ ir supažindinkite kiekvieną komandos narį su bendro tyrimo lentele, kurioje turinys suskirstytas į tam tikras aiškias dalis.

I II III IV
L. Donskis
Motina Teresė
V. Putinas
I

– abejingumas.

II

– atlaidumas.

III

– tolerancija.

IV

– diskriminacija.

Priklausomai nuo moksleivių pasirengimo atlikti tiriamąsias užduotis tolerancijos tema, galima sumažinti arba padidinti tyrimo lentelės stulpelių skaičių ( gali būti įtraukta daugiau „tolerancijai“ giminingų sąvokų, pvz., „pakantumas“, „savikritiškumas“, „mąstymo lankstumas“, taip pat ir „nulinė tolerancija“ arba „netolerancija“).

Tyrimo lentelės eilutės gali būti skirtos žymių istorinių asmenų gyvenimo pavyzdžiams aptarti (Sokratas, Neronas, Karalius Mindaugas, Ivanas Rūstusis, Mahatma Gandis…), galima remtis vien Lietuvos šviesuolių pavyzdžiais (Vydūnas, vyskupas Valančius, žydų gelbėtojai, kasmetinės Sugiharos fondo „Metų tolerancijos žmogaus“ nominacijos laimėtojai, Lietuvos tautinių bendrijų kultūros puoselėtojai) arba žinomais popkultūros, sporto, kino atstovais, pvz., Madona, Chuck Norris, Morgan Freeman ir kt.

Komandų nariai patys nusprendžia, kuris kurią lentelės dalį analizuos. Kiekvienas „mozaikos komandos“ narys turėtų tapti vienos iš tolerancijos (arba netolerancijos) apraiškų (požymių) ekspertu ir įsigilinti į atitinkamos sąvokos (pavyzdžiui, kas yra atlaidumas) turinį.

Atlikę savo pasirengimo darbą, komandų nariai susiburia į ekspertų grupes ir kartu ieško aktualios informacijos, ją apibendrina bei surašo į ekspertų tyrimo lenteles.

Abejingumo ekspertai

Kuo pasireiškia abejingumas?

 • Praėjimu pro šalį
 • Nepadėjimu
 • ….

Atlaidumo ekspertai

Kuo pasireiškia atlaidumas?

 • Nuoskaudų pamiršimu
 • Nekeršijimu
 • ….

Tolerancijos ekspertai

Kuo pasireiškia tolerancija?

 • Pagarba žmogui
 • Prievartos nenaudojamu
 • ….

Diskriminacijos ekspertai

Kuo pasireiškia diskriminacija?

 • Kitokių žmonių atskyrimu
 • Prievartiniu veikimu
 • ….

Vykdydami tyrimą ekspertai skatinami susipažinti su SMP ir kitų skaitmeninių, internetinių priemonių medžiaga, perskaityti atitinkamus vadovėlio skyrius, patyrinėti žymių asmenų biografijas ir veikalus. Mokytojų užduotis yra stebėti klasės darbą ir, esant poreikiui, padėti temų ekspertams rengti planus, kad jie būtų tikslūs, apimtų visus svarbiausius temos aspektus. Kad ekspertų pristatymai būtų įdomesni, rekomenduojama, kad jie sugalvotų po tris klausimus iš savo temos ir vėliau užduotų savo draugams.

Ekspertai grįžta į savo „mozaikos komandas“ ir iš eilės supažindina kitus komandos narius su savo tyrimų rezultatais, o jų klausantys moksleiviai atitinkamą informaciją pasižymi bendro tyrimo lentelėse.

Pamokos pabaigoje patariama surengti diskusiją, per kurią moksleiviai aptaria ir įvertina tyrimo procesą ir savo pasiekimus. Galima atlikti pasitikrinimo užduotis pagal SMP, skirti laiko užrašams arba parašyti esė.

Siekiant įtvirtinti įgytas žinias, paskatinkite moksleivius atlikti kritinio mąstymo ir kūrybines užduotis.

4

Kritinio mąstymo užduotys

Aukštesnysis lygis

Pateikite mokiniams prieštaringų teiginių, atspindinčių L. Donskio straipsnio Tolerancija – tai kasdieniai išmėginimai mintis. Tegul mokiniai perskaito teiginius ir padiskutuoja. Paklauskite, ar jie sutinka su teiginiais, o gal nesutinka, ar sutinka iš dalies. Tada paprašykite jų perskaityti du papildomus skaitinius (L. Donskio ir R. Plečkaičio tekstus), ieškoti juose įrodymų, patvirtinančių teiginius apie tolerancijos vertę arba jos nuvertėjimo grėsmę. Tegul mokiniai pateikia surinktus argumentus ir išreiškia savo nuomonę apie tai, ar tekstas pagrindžia teiginius apie tolerancijos vertę, ar paneigia. Paskatinkite diskutuoti apie tai, ką šiandien galima vadinti tolerancijos karikatūra. Kad mokiniai susietų teorines žinias su gyvenimo kasdienybe, pateikite (ne)tolerancijos tyrimo klausimų: išvardykite tam tikras visuomenės grupes, su kurių atstovais daugelis mokinių galbūt nenorėtų gyventi kaimynystėje aba sėdėti viename suole. Įvertinkite mokinių darbus, kaip filosofų tekstuose rasti argumentai padėjo jiems apginti tolerancijos nuostatą. Pasiūlykite geriausiai atlikusiems užduotį mokiniams parengti straipsnį arba viešąją kalbą apie tai, ką jie mano apie šiuolaikinio jaunimo toleranciją.

Pagrindinis lygis

Priminkite mokiniams, kad žmogaus gebėjimas lyginti yra vienas pagrindinių mąstymo gebėjimų, todėl filosofai, mokslininkai dažnai lygina kelis susijusius dalykus ar kultūras. Pateikite pavyzdį iš pradžių lygindami paprastus, kasdienius europiečių ir amerikiečių gyvenimo pavyzdžius. Pristatykite L. Donskio dviejų kultūrų lyginamąjį straipsnį Tolerancija – tai kasdieniai išmėginimai. Įvardykite lyginimo tikslą atsakydami į klausimą: „Kodėl turėtume lyginti?“ Pasiūlykite mokiniams atlikti trijų etapų užduotį: apibūdinti kiekvieno žemyno visuomenės tradicijas pagal tolerancijos formavimosi sritis; lyginamosios lentelės apačioje parašyti svarbiausius tolerancijos sampratos panašumus ir skirtumus.

Patenkinamas lygis

Parašykite dvi sąvokas (pavyzdžiui, tolerancija ir santuoka), kurias mokiniai turėtų bandyti susieti. Paklauskite, su kuo jiems asocijuojasi kiekviena sąvoka, ir surašykite žodžius–asociacijas dviem stulpeliais lentoje. Paklauskite mokinių, kas sieja žodžius, prie kurių parašyta „tolerancija“, ir kuo jie skiriasi nuo žodžių, prie kurių parašyta „santuoka“. Tada suskirstykite mokinius poromis ir paaiškinkite, kaip taikyti asmenines ir priešingas analogijas bei dialogo metodą. Tegul mokiniai sugalvoja daugiau tiesioginių ir priešingų analogijų pavyzdžių ir juos aptaria – rašo dialogą. Pasiūlykite poroms apibendrinti pokalbio temą ir parašyti, kaip tapti tolerantišku žmogumi.

5

Kūrybinės užduotys

Aukštesnysis lygis

Prieš rašant esė patartina paaiškinti, kas yra gera esė: aiški idėja, logika, išsamumas, savitas originalių minčių dėstymo stilius. Nors esė gali būti labai įvairių: publicistinių, asmeninių, literatūrinių, mokslinių, šią pamoką mokiniai skatinami lyginti kelių filosofų interpretacijas. Pasiūlykite pagalvoti, kas galėtų būti jų esė skaitytojas, ir apmąstyti savo pažiūras, kiek jos yra subjektyvios, gali būti įdomios ar suprantamos kitiems. Taip pat galima plačiau supažindinti mokinius ir su L. Donskio veikla – ne tik kaip filosofo, įvairių knygų autoriaus, bet ir kaip aktyvaus visuomenės veikėjo, apie kurį rašomi straipsniai, esė. Tada mokiniai pasirenka vieną iš kelių esė rašymo strategijų. Vertinant mokinių darbus patartina remtis naujumo, originalumo, prasmingumo kriterijais.

Pagrindinis lygis

Paklauskite mokinių: „Kas žino, kada ir kaip švenčiama Tarptautinė tolerancijos diena?“ Pasiūlykite mokiniams palaikyti UNESCO iniciatyvą ir sukurti šventinio renginio atviruką: sugalvoti įsidėmėtiną aforizmą, vaizdingai aprašyti, kuo ši diena įdomi ir svarbi. Tegul mokiniai pasirenka penkis žmones, kurie norėtų pristatyti savo darbus visiems. Skatinkite mokinius rodyti tolerancijos pavyzdį ir kūrybiškai minėti Tarptautinę tolerancijos dieną ne tik mokykloje, bet ir vietos bendruomenėje.

Patenkinamas lygis

Sudominkite mokinius ir paskatinkite juos pritaikyti žinias apie toleranciją praktikoje: „Įsivaizduokite, kad kuriama socialinė reklama Tapk tolerantišku žmogumi“. Pasiūlykite aptarti ir parašyti minčių žemėlapyje bent keturis esminius vyrų ar moterų bruožus, kurie galėtų būti šios reklamos „veidas“. Tegul mokiniai parašo dar du idealius asmenybės bruožus, tinkamus abiem lytims. Paskui prideda dar du (pvz., elgesio, charakterio, išvaizdos), kurie, jų manymu, pageidautini šių dienų jaunuoliams demokratinėje kultūroje, ir sukuria reklaminį minčių žemėlapį „Tolerantiško žmogaus idealas“. Apmąstykite ir aptarkite, kuo skiriasi mokinių atsakymai: kokius asmenybės bruožus labiausiai vertina vaikinai, kokius – merginos? Kurie tolerantiško žmogaus bruožai universalūs, o kurie priklauso nuo kultūros?

6

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Mokinių veikla per pamoką ir namų darbai bus vertinami formuojamuoju ir kaupiamuoju vertinimu.

Naudodamiesi planšetiniais arba kitokiais kompiuteriais, moksleiviai galės atlikti SMP numatytus trijų sudėtingumo lygių (lengvo, vidutinio, sunkaus) apibendrinamojo pobūdžio užduotis, kurių rezultatai suteiks jiems objektyvių duomenų apie pasiekimus šioje temoje.

Be to, rekomenduojama, kad moksleiviai savo veiklą ir pasiekimus įsivertintų užpildydami mokymosi pasiekimų ir asmeninės pažangos įvertinimo lentelę.

Kriterijus Balas
Gebu įsiminti ir suprasti naujas žinias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gebu konstruktyviai dirbti grupėje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gebu surasti reikalingą informaciją, ją apdoroti ir pritaikyti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gebu diskutuoti ir spręsti problemas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gebu padėti mokytis kitiems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7

Apibendrinimas

Apibendrinimui pasiūlykite mokiniams atlikti šios temos pasitikrinimo užduotį. Rezultatus vertinkite dviem būdais: kiekvieno mokinio individualiu įsivertinimo balu ir visos komandos darbu (t. y. susumuokite visus „Sąvokų įsisavinimo” ir „Mozaikos“ narių rezultatus). Papildomą balą skirkite tiems ekspertų grupės nariams, kurie geriausiai dirbo ir sėkmingiausiai (įdomiausiai, originaliai, vizualiai, artistiškai, nepadarydami klaidų) pristatė savo tiriamojo darbo rezultatus.

Su visa klase aptarkite, ar, moksleivių nuomone, buvo pasiekti šios pamokos tikslai, ir kuo jiems svarbios įgytos žinios, supratimas bei tarpkultūrinio bendravimo gebėjimai.