Pamokos informacija

Tolerancija

Priemonės

  • L. Donskis. Pilietinis ugdymas: bendrojo lavinimo mokyklų 10 klasės vadovėlis. Vilnius: Versus aureus, 2010.
  • J. Bielskienė, L. Duoblienė, E. Tamulionytė. Tarpkultūrinis ugdymas Lietuvos mokyklose: į pagalbą mokytojui. Metodinė priemonė. Tolerantiško jaunimo asociacija, 2012.
  • Harvey F. Silver, Richard W. Strong, Matthew J. Perini. Mokytojas strategas. Kaip kiekvienai pamokai parinkti tinkamą, tyrimais pagrįstą metodą. Vilniaus tarptautinė mokykla. UAB Rgrupė, 2012.
  • R. Plečkaitis. Tolerancija. Vilnius: Pradai, 1998.

Taikomi metodai

„Sąvokų įsisavinimo“ ir „Mozaikos“ metodai, suteikiantys galimybę pagilinti supratimą, rasti naujos informacijos ir plėtoti sąvokos apibrėžimą, įtvirtinti žinias, analizuoti, diskutuoti, sukurti aforizmą ir Tarptautinės tolerancijos dienos atviruką, parašyti esė.

Integracinės galimybės

Istorija
Susipažįstant su įvairių šalių istorija, kultūra, religijomis, papročiais.

Lietuvių kalba
Susipažįstant su įvairių tautų būdingomis frazėmis, idiomomis ir jų lietuviškais atitikmenimis, praturtinant savo žodyną naujomis sąvokomis, tobulinant savo kalbėjimo ir rašymo gebėjimus atliekant kritinio mąstymo ir kūrybines užduotis.

Užsienio kalba
Tobulinant užsienio kalbų įgūdžius, praturtinant bendravimo patirtį gebėjimais gerbti kiekvienos rasės, tautybės, religijos, kultūros atstovus.

Informacinės technologijos
Mokantis rasti tinkamus informacijos šaltinius bei naudojantis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis.

Pilietinis ugdymas
Mokantis vadovautis visų asmenų lygiateisiškumo bei orumo principais, įgyjant draugiško, pagarbaus, konstruktyvaus bendravimo su įvairių tautų ir kultūrų žmonėmis praktinių įgūdžių.

Tikyba
Mokantis tolerancijos ir pagarbos įvairias religijas išpažįstantiems ir įvairių pasaulėžiūrinių įsitikinimų asmenims.

Ugdomos kompetencijos

Mokėjimo mokytis

Pajusti poreikį mokytis, išsikelti sau svarbius mokymosi uždavinius, atrasti savo mėgstamus mokymosi būdus, planuoti mokymosi laiką.

Komunikavimo

Surasti ir perteikti reikalingą informaciją, diskutuoti, interaktyviai mokytis konstruktyvių bendravimo situacijų sprendimo būdų; suprasti ir kurti įvairaus pobūdžio tekstą (kalba, raštu, vaizdiniais); rasti, kritiškai vertinti, apibendrinti informaciją ir tinkamai ją pateikti klasės draugams ir mokytojui.

Pažinimo

Domėtis socialine visuomenine, kultūrine, gamtine aplinka, religijos ir šeimos institucijų raida. Kryptingai pasirinkti užduotis ir taikyti konstruktyvaus mąstymo metodus, tyrinėti meną ir kitus fenomenus, nuosekliai, logiškai, kritiškai mąstyti, analizuoti informaciją, daryti pagrįstas išvadas. Gebėti pristatyti savo požiūrį kalba, vaizdais, simboliais ir kitomis priemonėmis.

Socialinė

Susipažinti su įvairių kultūrų, lyties, socialinių ir amžiaus grupių žmonių gyvenimo situacijomis, suvokti save kaip tautos, šeimos ar religinės bendruomenės narį. Interaktyviai nagrinėti įvairių visuomenės narių socialinius vaidmenis, mokytis mandagiai bendrauti, spręsti konfliktus, kurti ir palaikyti draugystę, įsijausti į kito vaidmenį, ugdytis empatiją.

Iniciatyvumo ir kūrybiškumo

Iniciatyviai bendradarbiauti siekiant bendro tikslo, ugdytis atsakomybę už save ir kitus, atrasti sąsajas tarp šiuolaikinės kultūros, dabarties gyvenimo įvykių ir istorijos, meno, tradicijų bei papročių; kurti naujas idėjas ir vaizdinius, originaliai mąstyti atliekant kūrybines užduotis, gebėti pritaikyti žinias naujose situacijose, numatyti alternatyvius elgesio būdus.

Asmeninė

Pasitikėti savimi, mokėti sutelkti dėmesį atliekant SMP užduotis. Įveikti sunkumus, komunikuoti, surasti tinkamą pagalbą. Analizuoti asmeninius poelgius, numatyti savo elgesio padarinius, sąmoningai ugdyti savo charakterį, rūpintis sveikata, nepervargti sėdint prie kompiuterio.

Kultūrinė

Ugdytis kultūrinę savimonę, tautinį ir pilietinį tapatumą, suvokti atsakomybę už savo religijos tradicijų puoselėjimą, vertinti savo ir kitų šalių kultūrą, meną bei religines tradicijas.

Savisaugos ir saviugdos

Analizuoti pamatinius asmens poreikius saugumo, priklausomybės, savigarbos, saviraiškos, prasmės ir tikslų siekimo požiūriu, remiantis savo patirtimi – kuriems iš jų teikiu prioritetą. Sieti savo laisvę su apsisprendimu ir atsakomybe. Spręsti pasirinkimo dilemas, svarstyti alternatyvas.

Dialoginio bendravimo

Pripažinti, kad bendraujant labai svarbus žmonių dialogas; siekti geriau pažinti ir tobulinti komunikacinius savo gebėjimus; stengtis išklausyti kitą, gerbti jo nuomonę ir bendrauti mandagiai; pripažinti, kad svarbu sakyti tiesą.

Socialinių santykių

Palankiai vertinti save ir daugumą savo bendruomenės narių; noriai dalyvauti klasės ir mokyklos bendruomenės gyvenime, prisiimti bendrą atsakomybę; stengtis gerbti kito teises ir sąžiningai atlikti savo, kaip mokinio pareigas; didžiuotis savo tautybe ir pilietybe; suvokti, kad jokiais atvejais negali būti toleruojamas kito asmens žeminimas dėl išvaizdos, lyties, tautybės, religinių įsitikinimų, rasės, negalios ar senyvo amžiaus.

Santykio su pasauliu

Siekti įgyti naujų žinių, domėtis įvairiais informacijos šaltiniais; stengtis išsiaiškinti rūpimus klausimus, nežinomus dalykus ir paslaptingus reiškinius; stebėtis pasaulio grožiu, gamtos įvairove ir kultūros vertybėmis.