Pamokos informacija

Religiniai simboliai ir atvaizdai

Didaktinės nuostatos

Tema pateikiama, remiantis jau turimomis moksleivių žiniomis, kartu tikslingai suteikiant naujų žinių iš įvairių religijų ir religinio meno sričių. Būtų gerai, kad mokiniai būtų susipažinę su judaizmo, islamo ir krikščionybės tikėjimo doktrinomis (ypač svarbi Dievo ir pasaulio samprata). Siekiama, kad moksleiviai suvoktų ir gebėtų nusakyti religinio turinio ir jam perteikti pasirinktos meno formos ryšį. Temos turinys ir pristatymo (kūrinių stebėjimas, analizė, lyginimas) ypač skatina interpretacinius mokinių gebėjimus, pastabumą.

Temą sudaro dvi tarpusavy susietos dalys – pirmoji labiau sietųsi su modulio „Katalikybė ir pasaulio religijos“ temomis, antroji – su modulio „Religijos filosofija“ temomis.

Temai reikėtų skirti dvi pamokas. Pirmoje MO rinkinio dalyje pristatomos įvairios religinio meno formos ir skirtingų religijų simboliai, aiškinamasi, kaip skirtingi vaizdų kūrimo tipai išreiškia skirtingas Dievo ir pasaulio sampratas. Lyginamos abraomiškųjų religijų meno formos, keliamas klausimas – kuri forma labiausiai išreiškia krikščioniškojo tikėjimo esmę?

Antroji dalis skirta platesniam krikščionių meno širdies – ikonos pažinimui, atvaizdo paskirties, jo „perskaitymo“ lygių, atskirų plastinių elementų analizei, palyginimui su Naujųjų amžių laikų religiniu paveikslu.

Priemonės

  • Dorinio ugdymo SMP 11–12 klasėms, tema „Religiniai simboliai“;
  • SMP papildomi skaitiniai;
  • skaitiniai bei fotomedžiaga internete.
  • Harvey F. Silver, Richard W. Strong, Matthew J. Perini. Mokytojas strategas. 2012 m.

Taikomi metodai

  • Suvokimo metodai (palyginimas ir sugretinimas, sąvokų įsisavinimas);
  • meistriškumo metodai (tiesioginis mokymas);
  • tarpasmeniniai metodai (mozaika, bendras ratas);
  • įvairios darbo porose ir mažose grupelėse formos;
  • SMP ir papildomos informacijos šaltinių naudojimas individualiai arba grupelėse, atliekant užduotis;
  • papildomai taikomi saviraiškos metodai, iš keturių stilių metodų – pastabų langas ir kt.

Integracinės galimybės

Meninis ugdymas
Gilinant ir turtinant religinius, dvasinius išgyvenimus, skatinant meninę kūrybinę raišką, siejant religinius išgyvenimus su jų vizualinės raiškos pažinimu.

Kultūros istorija
Skirtingų religijų meno formų pažinimas, krikščioniško meno istorinė kaita.

Lietuvių kalba
Skaitant ir analizuojant Šv. Rašto tekstus, praturtinant savo žodyną naujomis sąvokomis, tobulinant savo kalbėjimo ir rašymo gebėjimus atliekant kritinio mąstymo ir kūrybines užduotis.

Informacinės technologijos
Mokantis rasti tinkamus informacijos šaltinius bei naudojantis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis.

Ugdomos kompetencijos

Pažinimo

Domėsis socialine, kultūrine aplinka. Kryptingai pasirinks užduotis ir taikys konstruktyvaus mąstymo metodus, tyrinės meno ir religijos fenomenus, nuosekliai, logiškai, kritiškai mąstys, analizuos informaciją, darys pagrįstas išvadas. Gebės pristatyti savo požiūrį kalba, vaizdais, simboliais ir kitomis priemonėmis.

Komunikavimo

Dirbdamas grupėje ieškos, kritiškai vertins, apibendrins informaciją ir tinkamai ją pateiks kitiems.

Iniciatyvumo ir kūrybiškumo

Matys meno ir religijos sąsajas, kurs naujus vaizdinius, gebės pritaikyti žinias naujose situacijose.

Asmeninė

Pasitikės savimi, mokės sutelkti dėmesį, pasirinkdamas ir atlikdamas SMP užduotis.

Kultūrinė

Bus sąmoningas ir suvoks atsakomybę už savo religijos tradicijų puoselėjimą, vertins krikščioniško ir kitų pasaulio religijų meno paveldą.

Gyvenimo klausimų nagrinėjimo tikėjimo požiūris

Lygindami ir analizuodami įvairių religijų meno pavyzdžius, mokės atpažinti ir įvardinti religines idėjas, įkūnytas vaizde, skirs įvairius religinių atvaizdų tipus, suvoks atvaizdų ir simbolių paskirtį bažnyčios tradicijoje bei asmeninėje religinėje praktikoje. Sužinos ir mokės paaiškinti pagrindinius krikščioniškuosius religinius simbolius, Dievo sampratą judaizme, krikščionybėje, islame.

Dvasinio augimo, saviugdos

Sujungdami patirtį, turimas žinias ir naują supratimą, moksleiviai sustiprins savo krikščionišką tapatumą, giliau suvoks savo tikėjimo tiesų ir jas perteikiančių meno formų ryšį, brangins krikščionių ir kitų religijų kultūros paveldą. Įgis dalykinį gebėjimą analizuoti atvaizdus ir simbolius, išradingai sieti juos su religiniais tekstais, dalintis įžvalgomis su draugais.