Biblija kaip sandoros istorija

1

Motyvuojantis įvadas

Siekiant sudominti moksleivius sandoriniu Šv. Rašto aspektu, galima pasiremti kurio nors žymaus biblinio veikėjo nepaprastais gyvenimo įvykiais. Pavyzdžiui, pakviesti prisiminti Nojaus istoriją ir paklausti moksleivių, ar jie, naktį išgirdę Dievo balsą, kviečiantį statyti laivą, patikėtų tokiu kvietimu. Kuo mums svarbūs Rojaus sodo, Nojaus arkos, vaivorykštės, aukojamo avinėlio, pranašo, kunigo, teisėjo ir karaliaus vaizdiniai?

Sudominti moksleivius sandoros sąvoka padeda šios SMP MO rinkinys „Biblija kaip sandoros istorija“, kviečiantis su draugais grupėse arba visoje klasėje pasvarstyti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia (o gal primena) žodis sandora: sandari dėžė, o gal būt sandėris, sutartis, bendrystė, pasižadėjimas ar priesaika. Ar žinome, kaip ir kokias sandoras (sutartis) sudarinėjo ankstyvųjų žmonių bendruomenės, kokie buvo sutarčių patvirtinimo ritualai ir simboliai, ir kaip tai siejasi su šiandien mums įprastomis religinėmis apeigomis?

Moksleivių motyvaciją atlikti kritinio mąstymo ir kūrybines užduotis turėtų paskatinti vaizdingai ir estetiškai pateikta mokymosi medžiaga, taip pat ir jų jau turimų žinių bei vaizduotės pasitelkimas. Pavyzdžiui, moksleiviai skatinami „išgyventi“ biblinius įvykius, įsivaizduodami, kad plaukia Nojaus laivu, arba, vedami Mozės, keliauja į Pažadėtąją Žemę su buvusių vergų minia.

2

Nauja medžiaga

Po motyvuojančio įvado moksleiviai susipažįsta su MO rinkinio „Biblija kaip sandoros istorija“ medžiaga naudodamiesi planšetiniais (rekomenduotina) arba kitais personaliniais kompiuteriais. Mokymosi veiklai paįvairinti patartina naudoti mažų grupelių metodą, sustatant po 3–6 kėdes ratu, kad moksleiviai galėtų patogiai aptarti nagrinėjamą naują medžiagą ir jiems kylančius klausimus.

Moksleivių darbui paskatinti galima pakviesti juos prisiminti svarbiausias Senojo Testamento bei Naujojo Testamento istorijas ir veikėjus, pasvarstyti, kas juos sieja. Taip pat galima paskatinti moksleivius paieškoti papildomos informacijos kiekvieno SMP kadro tema. Ypač svarbu atskleisti kiekvienos Šv. Rašte aprašytos sandoros struktūrinius elementus ir prasmes, atpažinti būdingus simbolius. Svarbiausi reikšminiai žodžiai, kuriuos moksleiviai turėtų įgusti tinkamai vartoti, yra sandora, tvanas, Nojus, Abraomas, Mozė, Dovydas, Ezra, Šv. Mišios, sandoros elementai. Verta pasistengti iškelti naujų klausimų ir paieškoti atsakymų, o pabaigoje aptarti, kokių naujų žinių, supratimo ir gebėjimų mokiniai įgijo.

3

Užduotys

Siekiant įtvirtinti įgytas žinias, paskatinkite moksleivius atlikti kritinio mąstymo ir kūrybines užduotis. MO rinkinyje numatytos kritinio mąstymo užduotys kviečia analizuoti, aptarti ir išsiaiškinti Šv. Rašto vietas, kuriose aprašomos sandoros. Šias užduotis ypač tinka vykdyti suskirsčius moksleivius poromis arba į mažas grupeles, kuriose jie galėtų pasikalbėti, ką suprato, kas buvo svarbu, kas liko neaišku, kokių kilo minčių. Rekomenduojamos MO rinkinio numatytos kritinio mąstymo užduotys kviečia patyrinėti būdingus sandoros elementus ir ženklus, palyginti Senąją ir Naująją sandoras bei parašyti esė tema „Kaip Naujoji Sandora keičia mano gyvenimą?“.

Kūrybinės užduotys kviečia moksleivius įsivaizduoti save didžiojo tvano dienomis ir parašyti kvietimą gyvuliams ir žmonėms, įspėjantį apie gręsiantį pavojų ir išsigelbėjimo galimybę. Kiek sunkesnė užduotis kviečia įsijausti į Mozės pakeleivio ir įstatymų leidėjo vaidmenį, o kylančias mintis užsirašyti, vėliau jomis pasidalinti su klasės draugu ar draugais. Dar sunkesnė užduotis būtų straipsnio apie sandoros elementus Šv. Mišiose rašymas. Šiai užduočiai sėkmingai įvykdyti moksleiviai turėtų susirasti papildomos informacijos bei atvaizdų internete arba įprastiniuose leidiniuose.

4

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Mokinių veikla per pamoką ir namų darbai bus vertinami formuojamuoju ir kaupiamuoju vertinimu.

Naudodamiesi planšetiniais arba kitokiais kompiuteriais, moksleiviai galės atlikti SMP numatytus trijų sudėtingumo lygių (lengvo, vidutinio, sunkaus) apibendrinamojo pobūdžio užduotis, kurių rezultatai suteiks jiems objektyvių duomenų apie pasiekimus šioje temoje.

Be to, rekomenduojama, kad moksleiviai savo veiklą ir pasiekimus įsivertintų užpildydami mokymosi pasiekimų ir asmeninės pažangos įvertinimo lentelę.

Kriterijus Balas
Gebu įsiminti ir suprasti naujas žinias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gebu konstruktyviai dirbti grupėje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gebu surasti reikalingą informaciją, ją apdoroti ir pritaikyti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gebu diskutuoti ir spręsti problemas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gebu padėti mokytis kitiems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

Apibendrinimas

Apibendrinimui suskirstykite moksleivius poromis arba grupelėmis ir paskatinkite pasidalinti įgytomis žiniomis bei supratimu.

  • Kuo įgyta informacija yra nauja ir įdomi?
  • Ką naujo sužinojote apie monoteistinių religijų šventraščius, jų kilmę ir sandarą?

Aptarkite žmogaus nuopuolio ir Dievo gelbėjimo planą krikščionybėje. Aptarkite pagrindinę Kristaus žinią Naujajame Testamente. Apibendrinkite, padarykite išvadas.