Pamokos informacija

Biblija kaip sandoros istorija

Didaktinės nuostatos

Siekiant įgyvendinti temos „Biblija kaip sandoros istorija“ uždavinius, svarbu atsižvelgti į bendrąsias tikybos dalyko didaktines nuostatas, o ypač – į atvirą ir pagarbų santykį su visais pamokos dalyviais, nepaisant jų žinių, požiūrio ar santykio su šioje temoje nagrinėjamais dalykais. Moksleivių žinios ir supratimas apie biblinius veikėjus gali būti skirtingas, tačiau šioje pamokoje naudojamų metodų įvairovė, kryptingas medžiagos išdėstymas ir įgytų žinių įtvirtinimo užduotys turėtų padėti moksleiviams perprasti biblinės sandoros, kaip realaus istorinio įvykio, esmę Išganymo plane, raiškos įvairovę, istorinę raidą, simbolius Šv. Rašto tekstuose, ryšius su senove ir modernia kultūra, asmeninio įsipareigojimo ir bendruomeniškumo vertybes.

Moksleiviai pakartos ir pagilins žinias apie ypač svarbius Senojo Testamento knygų pasakojimus: Dievo sandorą su Adomu, Nojumi, Abraomu, Moze, Dovydu ir Ezra. Mokysis atpažinti ir analizuoti svarbiausius sandoros elementus: sutarties tekstą, ritualinę auką ir ritualines vaišes. Diskutuodami ieškos priežasčių, kurios pažeisdavo sandoras. Aptars tikėjimo, ištikimybės ir įstatymų laikymosi vertybes bei sutarties su Dievu pamiršimo, stabmeldystės pasekmes.

Apibendrindami ir įtvirtindami įgytas žinias bei supratimą, moksleiviai sutelks dėmesį į Naująjį Testamentą, Jėzaus Kristaus, kaip Naujosios Sandoros, vaidmenį.

Priemonės

  • Šv. Raštas (Senasis ir Naujasis Testamentas)
  • Biblijos enciklopedija (laikai ir visuomenė, idėjos ir reikšmė: universalus žinynas). D. Clines ir kiti. Vilnius, Alma Littera, 1993.

Taikomi metodai

  • Aktyvinantys klausimai;
  • darbas mažose grupelėse;
  • diskusija;
  • SMP ir papildomos informacijos šaltinių naudojimas individualiai arba grupelėse.

Integracinės galimybės

Etika ir kitos religijos
Analizuojant gyvenimo, žmogaus, tikėjimo ir moralės principus.

Istorija
Susipažįstant su Šv. Rašte aprašytų realių įvykių ir realių asmenų gyvenimo bei veiklos istorijomis, taip pat keliant klausimus apie biblinių personažų bei įvykių istoriškumą seniausiuose Šv. Rašto tekstuose.

Geografija
Susipažįstant su Mažosios Azijos bei Egipto vietovėse vykusiais įvykiais ir biblinių veikėjų kelionėmis.

Lietuvių kalba
Skaitant ir analizuojant Šv. Rašto tekstus, praturtinant savo žodyną naujomis sąvokomis, tobulinant savo kalbėjimo ir rašymo gebėjimus atliekant kritinio mąstymo ir kūrybines užduotis.

Informacinės technologijos
Mokantis rasti tinkamus informacijos šaltinius bei naudojantis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis.

Pilietinis ugdymas
Nagrinėjant asmeninės atsakomybės, šeimos, genties bendruomeniškumo bei karalystės (valstybės) formavimosi dorovines prielaidas, išryškinant priklausymo bendruomenei ar tautai, duoto pažado bei priesaikos laikymosi svarbą bei atsakomybę už kiekvieną bendruomenės narį.

Ugdomos kompetencijos

Pažinimo

Domėsis socialine, kultūrine, gamtine aplinka, religijos ir šeimos institucijų raida. Kryptingai pasirinks užduotis ir taikys konstruktyvaus mąstymo metodus, tyrinės meną ir kitus fenomenus, nuosekliai, logiškai, kritiškai mąstys, analizuos informaciją, darys pagrįstas išvadas. Gebės pristatyti savo požiūrį kalba, vaizdais, simboliais ir kitomis priemonėmis.

Socialinė

Susipažins su įvairių kultūrų, lyties, socialinių ir amžiaus grupių žmonių gyvenimo situacijomis, suvoks save kaip šeimos ar religinės bendruomenės narį. Interaktyviai nagrinės berniukų ir mergaičių, šeimos narių socialinius vaidmenis, mokysis spręsti konfliktus, kurti ir palaikyti draugystę, įsijausti į kito vaidmenį, ugdysis empatiją.

Iniciatyvumo ir kūrybiškumo

Matys Šv. Rašto ir dabarties įvykių, religinio meno, istorijos ir šiuolaikinės kultūros sąsajas, kurs naujus vaizdinius, originaliai mąstys atlikdamas kūrybines užduotis, gebės pritaikyti žinias naujose situacijose, numatyti alternatyvius elgesio būdus.

Asmeninė

Pasitikės savimi, mokės sutelkti dėmesį atlikdamas SMO užduotis. Susidūręs su sunkumais mokės įveikti nerimą ir ieškoti pagalbos. Analizuodamas asmeninius poelgius gebės numatyti savo elgesio padarinius, rūpintis sveikata, nepervargti sėdėdamas prie kompiuterio.

Kultūrinė

Bus sąmoningas ir suvoks atsakomybę už savo religijos tradicijų puoselėjimą, vertins šalies religinio meno kultūrą, pasaulio religijų paveldą.

Gyvenimo klausimų nagrinėjimas tikėjimo požiūriu

Skatinama svarstyti savo patirtį, kelti egzistencinius klausimus ir sieti juos su tikėjimu.

Šventojo Rašto ir tikėjimo pažinimas

Pabrėžiamas tikėjimo žinių plėtimas ir gilinimas remiantis pagrindiniais tikėjimo šaltiniais: Šventuoju Raštu, Bažnyčios tradicija ir Magisteriumu.

Atsiliepimas į Dievo ir Bažnyčios kvietimą

Skatinama gilintis į liturgijos ir šventimo esmę, apmąstyti jaunų žmonių santykį su Bažnyčia, savo vietą tikinčiųjų bendruomenėje.

Dvasinis augimas

Skatinama bendrystei su Dievu, maldos gyvenimui, pašaukimo paieškoms, kviečiama gilintis į savo vidaus pasaulį, ugdyti sąžinę.