Pamokos informacija

Polimerai

Aplinka

Pamoka vyksta chemijos laboratorijoje (kabinete), aprūpintoje bent vienu kompiuteriu su prieiga prie interneto, projektoriumi, dokumentų kamera, ekranu demonstravimui.

Ugdomos kompetencijos

Bendrosios kompetencijos – mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo. Apibrėžiant chemijos dalyko kompetenciją, ugdomi šie mokinių gebėjimai: žinios ir supratimas, taikymo, problemų sprendimo, gamtamokslinio komunikavimo, mokėjimas mokytis.

Nuostata

Suvokti organinių junginių įvairovę siejant su anglies atomo galimybe sudaryti junginio grandines ir ciklus.

Esminis gebėjimas

Klasifikuoti organinius junginius pagal funkcines grupes ir apibūdinti su funkcinėmis grupėmis susijusias medžiagų savybes.

Gebėjimai

7.5. Apibūdinti polimerinių medžiagų gavimą ir naudojimą.

Žinios ir supratimas

7.5.1. Paaiškinti polimerinių medžiagų susidarymo principus (polimerizacija, polikondensacija).
7.5.2. Paaiškinti plastikų naudojimo pranašumus ir trūkumus.
7.5.3*. Apibūdinti gamtosaugines problemas, susijusias su plastikų naudojimu, nurodyti šių problemų sprendimo būdų.

Nuostata

Suvokti organinių junginių įvairovę siejant su anglies atomo galimybe sudaryti junginio grandines ir ciklus.

Esminis gebėjimas

Klasifikuoti organinius junginius pagal funkcines grupes ir apibūdinti su funkcinėmis grupėmis susijusias medžiagų savybes.

Gebėjimai

7.5. Paaiškinti polimerinių medžiagų gavimą ir naudojimą, siejant su aplinkosaugos problemomis.

Žinios ir supratimas

7.5.1. Paaiškinti polimerinių medžiagų susidarymo principus (polimerizacija, polikondensacija, kopolimerizacija).
7.5.3. Paaiškinti plastikų naudojimo pranašumus ir trūkumus.
7.5.4*. Paaiškinti gamtosaugines problemas, susijusias su plastikų naudojimu, nurodyti šių problemų sprendimo būdų.

Integracinės galimybės

Gamtos mokslai (biologija)
Integracijos pagrindas – visuose gamtos mokslų kursuose nagrinėjami darnaus vystymosi, ekologijos ir aplinkosaugos, sveikatos ir higienos klausimai, žmogaus vieta ir vaidmuo pasaulyje. Su biologija susijusi veiklos sritis – „Gyvybės chemija“ (biologijoje – veiklos sritis „Evoliucija ir ekologija“).

Informacinės technologijos
Mokoma naudotis IKT teikiamomis galimybėmis ieškant, apibendrinant ir pateikiant informaciją, apdorojant tyrimų, bandymų duomenis, tiriant ar modeliuojant gamtoje vykstančius reiškinius; naudojami skaitmeniniai mokymosi objektai.

Technologijos
Parodomas glaudus chemijos ir technologijų ryšys, nagrinėjami technologijų laimėjimai, praktinis jų taikymas, mokomasi mokslo atradimus ir technologijas vertinti darnaus vystymosi požiūriu, teorijos iliustruojamos praktiniais pavyzdžiais, mokomasi saugoti gamtą tiek mokinio
aplinkoje, tiek visuomenės gyvenime, būti atsakingu vartotoju.

Socialiniai mokslai
Nagrinėjama chemijos ir jos technologijų įtaka visuomenės raidos procesams. Supažindinama su aktualiomis aplinkos apsaugos tendencijomis bei jų raiška asmens, bendruomenės, valstybės ir globaliu lygmeniu. Skatinama mokinius pagal savo galimybes siūlyti ir įgyvendinti pažangius pokyčius, ugdytis asmeninę atsakomybę;

Motyvacijos įrankiai

  • Interaktyvūs veiksmai – skaitmeninių MO naudojimas – skaitmeninė mokymo priemonė chemijai, MO rinkinys „Polimerai“.
  • Aktyvūs veiksmai pamokos metu – laboratorinis darbas, galimybė dirbti poromis, galimybė rinktis užduotis pamokos metu ir atliekant namų darbus.
  • Galimybė įsivertinti.
  • Motyvuojantys pamokos kontekstas, įvadas ir intarpai susiję su gyvenimu – pažįstama, jau išmokta medžiaga siejama su naujais ir netikėtais faktais.
  • Galimybė diskutuoti pamokos metu ir keistis informacija „facebook“ ir kituose socialiniuose tinkluose.