Aminai. Sandara

1

Motyvuojantis įvadas

Mokytojo komentaras apie aminus gamtoje. Mokiniams siūloma pasižiūrėti motyvuojantį įvadą apie aminus (1 kadras).

2

Sandara ir molekulių modeliai. Nomenklatūra

Mokytojo komentaras. Mokiniai supažindinami su aminais kaip amoniako dariniais, kuriuose vandenilio atomai pakeisti angliavandenilių radikalais. Aminai skirstomi į pirminius, antrinius ir tretinius. Mokiniams demonstruojami aminų molekulių modeliai ir paaiškinamas aminų pavadinimų sudarymas (2 ir 3 kadrai).

Alternatyva

Aminų molekulių modeliavimui gali būti naudojami turimi atomų ir molekulių modelių rinkiniai.

Mokiniai savarankiškai atlieka užduotis – sudaro pavadinimus ir/ar pavadina duotas medžiagas. Pateikiamos skirtingų lygių užduotys.

Patenkinamo (I) lygio
Mokinių prašoma užrašyti metilamino formulę.
Pagrindinio (II) lygio
Mokinių prašoma užrašyti dimetilamino, trimetilamino formules.
Aukštesniojo (III) lygio
Mokinių prašoma užrašyti aromatinio amino formulę.

Patikrinimui, ar teisingai atliktos užduotys, galima naudoti dokumentų kamerą, planšetinį kompiuterį ar mokytojo parengtas skaidres su teisingais atsakymais. Naudojant šias priemones, taupomas pamokos laikas.

3

Vandeniliniai ryšiai aminų tirpaluose

Informacija skirta pagrindinio (II) ir aukštesniojo (III) lygio ir išplėstinio kurso mokiniams. Patenkinamo (I) lygio mokiniams pakanka žinoti, kad tokie ryšiai egzistuoja pirminių ir antrinių aminų tirpaluose.

Mokytojo komentaras apie vandenilinius ryšius. Demonstruojama ryšių susidarymo animacija (4 kadras).

4

Kokybinis azoto nustatymas organiniuose junginiuose

Šią reakciją atlikti mokyklos laboratorijoje sudėtinga ir pavojinga. Naudojamos agresyvios medžiagos, susidaro nuodingi junginiai. Siūloma demonstruoti filmuotą demonstracinį bandymą (5 kadras).

5

Aminų gavimas

Aminų gavimas iš halogenalkanų ir alkoholių. Trumpas mokytojo komentaras.

Bendrasis kursas
Mokiniams pakanka žinoti, kaip gaunami aminai.
Išplėstinis kursas

Mokiniams pateikiamos aminų gavimo reakcijų lygtys (MO 9 kadras). Papildomai pateikiama informacija apie Nikolajų Zininą. Siūloma užduotis (MO 10 kadras) molekulinėmis formulėmis užrašyti:

a

antrinio ir tretinio aminų gavimo iš chlormetano reakcijų lygtis

b

butilamino gavimo iš atitinkamo alkoholio reakcijos lygtį

Tikrina sistema. Teisingos lygtys:

ab
Teisingai užrašytos lygtys gali būti rodomos per dokumentų kamerą arba demonstruojama mokytojo parengta skaidrė.

6

Virtuali laboratorija „Dimetilamino gavimas“

dimetilo_gavyba

Virtualų bandymą atlieka visi mokiniai prie kompiuterio (individualiai ar poromis) arba naudodami išmaniuosius telefonus (individualiai).

Virtualios laboratorijos darbo lapas (MO 9 ir 10 kadrai) pradedamas pildyti pamokos metu, baigiamas pildyti namuose.

Patenkinamas (I) lygis
 • Suformuluokite bandymo hipotezę.
 • Aprašykite bandymą – nurodykite naudotas medžiagas, indus, darbo eigą.
 • Suformuluokite išvadas.
Pagrindinis (II) lygis
Mokiniai pildo visą darbo lapą (15 ir 16 kadrai), arba duodama užduotis:

 • Suformuluokite bandymo hipotezę.
 • Aprašykite bandymą – nurodykite naudotas medžiagas, indus, darbo eigą.
 • Užrašykite dimetilamino degimo reakcijos lygtį.
 • Teisinga lygtis:

  61

 • Apskaičiuokite oro tūrį (n.s.), kuris reikalingas dviems litrams dimetilamino sudeginti, jei jame yra 8% nedegių dujų.
 • Suformuluokite išvadas.
Aukštesnysis (III) lygis
Mokiniai pildo visą darbo lapą (15 ir 16 kadrai), arba duodama užduotis:

a

Suformuluokite bandymo hipotezę

b

Užrašykite dimetilamino gavimo iš dimetilamino chlorido reakcijos lygtį.

Teisinga lygtis:

62

c

Aprašykite bandymą – nurodykite naudotas medžiagas, indus, darbo eigą.

d

Užrašykite dimetilamino degimo reakcijos lygtį.

Teisinga lygtis:

63

e

Apskaičiuokite oro tūrį (n.s.), kuris reikalingas dviems litrams dimetilamino sudeginti, jei jame yra 8% nedegių dujų.

f

Suformuluokite išvadas.

7

Namų darbas

Namų darbas neskiriamas. Siūloma mokiniams baigti užpildyti virtualios laboratorijos darbo lapus.

8

Vertinimas

Mokinių veikla pamokoje ir namų darbas pažymiu nevertinami, mokytojas naudoja mokykloje priimtą formuojamojo vertinimo sistemą.

9

Pamokos apibendrinimas

Šią pamoką susipažinome su aminų molekulių sandara ir modeliais, išmokome pavadinti aminus. Susipažinome su kokybiniu azoto nustatymu organiniuose junginiuose ir aminų gavimo būdais. Atlikome virtualų praktikos darbą.

Ką išmokome ir kaip sekėsi mokytis (lentelė įsivertinimui)

Labai gerai, puikiai
 • Viską supratau, užduotis atlikau savarankiškai ir teisingai
 • Galiu paaiškinti vandenilinių ryšių susidarymą aminų tirpaluose
 • Virtualų praktikos darbą atlikau greitai ir tiksliai, suformulavau hipotezes ir išvadas, atlikau visas užduotis
 • Padedu draugams

Gerai, bet gali būti ir geriau
 • Teisingai užrašiau pirminio, antrinio ir tretinio amino formules
 • Teisingai pavadinau vieną iš duotų junginių
 • Žinau, kad aminų vandeniniuose tirpaluose susidaro vandeniliniai ryšiai
 • Atlikau virtualų praktikos darbą
 • Sunku formuluoti hipotezę ir išvadas
 • Supratau, kokie yra aminų gavimo būdai, užrašiau vieną iš aminų gavimo reakcijos lygčių
 • Kartais ieškau pagalbos.

Laikas susimąstyti
 • Užrašiau aminų formules, bet abejojau, ar teisingai rašau
 • Virtualų praktikos darbą atlikau padedamas mokytojo ir draugų
 • Patiko stebėti filmuotą bandymą

Prastai
 • Sunku
 • Nesuprantu
 • Nepavadinau nei vieno junginio, neužrašiau paprasčiausių aminų formulių
 • Virtualaus praktikos darbo nedariau, tik stebėjau, kaip dirba kiti

10

Antra pamoka

Tęsiama pažintis su aminais. Trumpai kartojama tai, kas buvo išmokta 1-oje pamokoje apie aminus, aptariamas ir tikrinamas virtualaus praktikos darbo aprašymas.

11

Aminų savybės

Mokytojo komentaras. Aptariamos aminų reakcijos vandenyje ir su rūgštimis.

Aminai savo sandara panašūs į amoniaką ir pasižymi bazinėmis savybėmis.

 • Vandenyje vyksta tokia reakcija:

  62

  Susidaro metilamonio hidroksidas. OH jonas nulemia bazines aminų tirpalų savybes.

 • Aminai reaguoja su rūgštimis:

  62

  Susidaro metilamonio chloridas.

Išplėstinis kursas
Mokiniai gali savarankiškai susipažinti su šiomis reakcijomis (MO 11 kadras).

Mokiniams siūloma atlikti užduotį:

Užrašykite metilamino reakcijos su etano rūgštimi lygtį ir susidariusio junginio pavadinimą

Teisinga lygtis:

62

Susidaro metilamonio acetatas.

Patenkinamas (I) lygis
Mokiniai užduotį atlieka padedami mokytojo ar draugų.
Pagrindinis (II) ir AUkštensysis (III) lygiai
Mokiniai užduotį atlieka savarankiškai.

Siūloma naudoti bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos metodus.

12

Temos probleminė užduotis

Mokytojo komentaras. Demonstruojama bazinių savybių kitimo animacija (MO 8 kadras).

13

Anilino cheminės savybės

1112

Su anilino cheminėmis savybėmis mokiniai savarankiškai susipažįsta atlikdami virtualų praktikos darbą (MO 11, 12, 13, 14, 15, 16 kadrai).

Patenkinamas (I) lygis

Mokiniai formuluoja hipotezę ir išvadas, aprašo darbą (pildo darbo lapo užduotį, MO 17 kadras).

Virtualios laboratorijos darbo lapas. Tikrina mokytojas.

 • Sudarykite anilino savybių tyrimo planą. Užrašykite hipotezę.
 • Aprašykite darbo eigą. Nurodykite reakcijų požymius.
 • Suformuluokite išvadas.
Pagrindinis (II) lygis

Mokiniai formuluoja hipotezę ir išvadas, aprašo darbą ir atlieka užduotis (pildo darbo lapo užduotis, MO 17, 18, 19 kadrai).

Virtualios laboratorijos darbo lapas. Tikrina mokytojas.

 • Sudarykite anilino savybių tyrimo planą. Užrašykite hipotezę.
 • Užrašykite fenilamonio chlorido susidarymo lygtį.
 • Aprašykite darbo eigą. Nurodykite reakcijų požymius.
 • Suformuluokite išvadas.
Aukštesnysis (III) lygis

Mokiniai formuluoja hipotezę ir išvadas, aprašo darbą ir atlieka užduotis (pildo darbo lapo užduotis, MO 17, 18, 19 kadrai).

Virtualios laboratorijos darbo lapas. Tikrina mokytojas.

 • Sudarykite anilino savybių tyrimo planą. Užrašykite hipotezę.
 • Užrašykite fenilamonio chlorido susidarymo lygtį.
 • Aprašykite darbo eigą. Nurodykite reakcijų požymius.
 • Suformuluokite išvadas.

Užduotis. Fenilamonio chloridas gali būti žaliava anilinui gauti. 26 g fenilamonio chlorido reagavo su 40 ml 25% (ϱ = 1,28 g/cm³) NaOH. Reakcijos išeiga 85%. Apskaičiuokite, kiek g anilino susidarė.

Ats.: 16,04 g.

 

14

Apibendrinantis testas

„Aminų savybės“ (MO 18 kadras). Teste pateikiamos įvairaus sunkumo užduotys. Mokiniams suteikiama galimybė pasirinkti, kokio sunkumo užduotis jie atliks.

15

Namų darbas

Namų darbas neskiriamas.

16

Vertinimas

Mokinių darbas virtualioje laboratorijoje pažymiu nevertinamas, mokytojas naudoja mokykloje priimtą formuojamojo vertinimo sistemą. Apibendrinamąjį vertinimą galima taikyti ir vertinti pažymiu apibendrinantį temos testą „Aminų savybės“.

17

Pamokos apibendrinimas

Šią pamoką susipažinome su aminų cheminėmis savybėmis. Atlikome virtualų praktikos darbą. Atlikome apibendrinantį testą.

Ką išmokome ir kaip sekėsi mokytis (lentelė įsivertinimui)

Labai gerai, puikiai
 • Viską supratau, užduotis atlikau savarankiškai ir teisingai
 • Galiu paaiškinti aminų savybes
 • Virtualų praktikos darbą atlikau greitai ir tiksliai, suformulavau hipotezes ir išvadas, atlikau visas užduotis
 • Pilnai atlikau visas testo užduotis
 • Padedu draugams

Gerai, bet gali būti ir geriau
 • Teisingai atlikau užduotis
 • Atlikau virtualų praktikos darbą, užpildžiau darbo lapą ir atlikau kai kurias užduotis
 • Kartais ieškau pagalbos

Laikas susimąstyti
 • Įsiminiau tik kai kurias aminų savybes
 • Virtualų praktikos darbą atlikau, užpildžiau darbo lapą, tik nepakankamai greitai
 • Atlikau tik lengviausias testo užduotis

Prastai
 • Sunku
 • Nesuprantu
 • Virtualų praktikos darbą atlikau, tik nepakankamai greitai
 • Sunku buvo pildyti darbo lapą
 • Atlikau tik lengviausias testo užduotis