Apie

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika sukurta įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“, projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-008.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ugdymo turinio naujovių sklaidos modelį, parengti ir adaptuoti inovatyvias skaitmenines mokymo priemones, parengti ir įgyvendinti metodikas, kurios padėtų mokytojams veiksmingai naudoti skaitmenines mokymo priemones ugdymo procese, mokyti ir konsultuoti mokytojus kaip naudoti šias priemones ugdymo procese.

Projekto uždaviniai:

  • adaptuoti arba parengti inovatyvias skaitmenines mokymo priemones;
  • įdiegti skaitmenines mokymo priemones bendrojo lavinimo mokyklose.

Projekto rezultatai:

  • Atlikta Lietuvoje esančių skaitmeninių mokymo priemonių pasiūlos ir tinkamumo naudoti ugdymo procese analizė.
  • Sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės doriniam ugdymui, lietuvių kalbai ir literatūrai 9–10 kl., lietuvių kalbai ir literatūrai 11–12 kl., tautinių mažumų gimtosioms kalboms 9–12 kl., Lietuvos istorijai 9–12 kl., Lietuvos geografijai 9–12 kl., matematikai 11-12 kl., chemijai 10–11 kl., meniniam ugdymui 9–12 kl., technologijoms 5–10 klasei.
  • Parengti vadovėlių ir skaitmeninių mokymo priemonių vertinimo kriterijai.
  • Parengta skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika.
  • Sukurta ir palaikoma ugdymo turinio informacinė sistema „Ugdymo sodas“.
  • Parengti 119 skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantai.
  • Organizuoti mokytojų dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis mokymai, kuriuose dalyvavo 2120 mokytojų.

Projekto vadovas
Edita Sederevičiūtė